Provozovatel zdravotnického zařízení musí zajišťovat hygienická a protiepidemická opatření k předcházení vzniku a šíření infekce při poskytování zdravotní péče. O tom zpracuje Provozní řád zdravotnického zařízení.

Návrh a změnu provozního řádu schvaluje rozhodnutím příslušný orgán ochrany veřejného zdraví – místně příslušná krajská hygienická stanice..

Provozní řád zdravotnického zařízení obsahuje:

  1. Systém hygienických opatření a zásad pro zdravotnický personál, pacienty a další osoby, které se na pracovištích mohou vyskytnout,
  2. Systém dezinfekce ploch, povrchů, zdravotnických prostředků, nástrojů a pomůcek, materiálů, pokožky apod.,
  3. Systém sterilizace (pokud není využívána služba centrální sterilizace nebo se používá výhradně materiál pro jednorázové použití.
  4. Systém nakládání s odpady. Popisuje proces od vzniku až po předání odpadu), odpovědnosti, ochranná opatření apod.
  5. Stanovuje rozsah a obsah úklidových prací na všech pracovištích.

Legislativa

Další informace ze zdravotnictví