Zátěž biologickými činiteli

Zdravotní pracovníci jsou ohrožení biologickými činiteli. Předpokládaná kategorie pro účel kategorizaci prací je 1-3.

Vlastní zařazení do kategorie musí být provedeno na základě vyhodnocení specifických podmínek na pracovištích.

Legislativa

Fyzická zátěž

Fyzické zátěži jsou vystaveni především zdravotní sestry a zdravotní pracovníci při manipulaci s pacienty a břemeny při výkonu pracovních činností.

Lokální svalová zátěž

Zubní lékaři, zdravotní pracovníci, především laboranti jsou exponování faktorem fyzická zátěž – lokální svalová zátěž.

U zubních lékařů většinou nedochází k překročení limitních hodnot svalových sil extensorů a flexorů předloktí obou horních končetin. Předpokládaná kategorie pro zařazení prací z hlediska lokální svalové zátěže je 2.

U zubních laborantů dochází k ojedinělému vynakládání nadlimitních svalových sil u všech hodnocených svalových skupin. Celosměnové počty pohybu předloktí a ruky se v průměrné směně pohybují okolo hodnoty 25 000 pohybů / směnu, což jsou hodnoty, které s ohledem na vykonávané svalové síly, překračují limitní hodnoty pro flexory a extensory pravého předloktí. Předpokládaná kategorie pro zařazení prací z hlediska lokální svalové zátěže je tak 3.

Vlastní zařazení do kategorie musí být provedeno na základě akreditovaného měření nebo odborného hodnocení provedeného držitelem autorizace k vyšetření v oboru fyziologie práce

Legislativa

Zátěž pracovní polohou

Lékaři a zdravotníčtí pracovníci jsou exponování faktorem pracovní poloha.

Při typickém posuzování pracovních zaujímaných zubním lékařem nebývá prokázáno překračování limitních hodnot. Předpokládaná kategorie pro účel kategorizaci prací je 1.

Při práci zubního laboranta dochází k opakovanému zaujímání podmíněně přijatelných a nepřijatelných pracovních poloh. Pracovní činnost je vykonávána převážně v sedě (nejvíce je zatížená krční páteř), méně pak ve stoje. Předpokládaná kategorie pro účel kategorizace prací je 2.

Vlastní zařazení do kategorie musí být provedeno na základě akreditovaného měření nebo odborného hodnocení provedeného držitelem autorizace k vyšetření v oboru fyziologie práce.

Legislativa

Zátěž prachem

Především zubní laboranti jsou ohrožení expozicí prachem. Předpokládaná kategorie pro účel kategorizace prací je:

  • 1-2 pro zubní lékaře,
  • 2-3 pro zubní laboranty. 

 Vlastní zařazení do kategorie musí být provedeno na základě akreditovaného měření.

Legislativa

Zátěž chemickými látkami

  • Zubní lékaři, zdravotní pracovníci, především laboranti jsou ohrožení chemickými látkami.
  • Předpokládaná kategorie pro účel kategorizace prací je 1-2.
  • Vlastní zařazení do kategorie musí být provedeno na základě akreditovaného měření

Legislativa

Zátěž hlukem

Zubní lékaři, zdravotní pracovníci a především laboranti jsou ohrožení hlukem. Předpokládaná kategorie pro účel kategorizace prací je:

  • 1- pro zubní lékaře,
  • 2 – pro zubní laboranty (broušení pryskyřic a kovových materiálů).

Vlastní zařazení do kategorie musí být provedeno na základě akreditovaného měření.

Legislativa

Zátěž vibracemi

Zubní lékaři a zubní laboranti jsou ohrožení vibracemi. Předpokládaná kategorie pro účel kategorizace prací je 1-2. Vlastní zařazení do kategorie musí být provedeno na základě akreditovaného měření.

Legislativa

Další informace ze zdravotnictví