Poranění ostrými předměty, převážně zdravotnickými prostředky (jednorázové injekční jehly, chirurgické jehly, skalpely, kanyly apod.) je ve zdravotnictví nebezpečné především kvůli možnému přenosu infekce. Nejzávažnější je riziko přenosu virových hepatid typu B a C a HIV.

Musí se stanovit postupy a zásady pro pracovní činnosti s ostrými předměty po celý cyklus jeho použití (např. v Provozním řádu zdravotnického zařízení).

Nejvíce poranění je způsobeno injekčními jehlami. Příčinou je zpravidla neopatrnost nebo nepozornost. K poraněním dochází hlavně při jejich použití a před znehodnocením.

U jednorázových injekčních stříkaček je zakázáno: 

  1. oddělovat ručně jehlu od injekční stříkačky,
  2. vracení krytu na použitou jehlu.

Musí být stanoven postup pro případ poranění ostrým zdravotnickým prostředkem. Zaměstnanci musí být seznámeni s rizikem, opatřeními proti jeho působení a postupem v případě poranění.

V rámci prevence proti poranění ostrými předměty doporučujeme používat zdravotnické prostředky s ochrannými prvky – bezpečnostní skalpely, bezpečnostní lancety apod.

Legislativa

Další informace ze zdravotnictví