Každý, kdo nakládá s nebezpečnou chemickou látkou a směsí má povinnost chránit zdraví lidí a životní prostředí.

Nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi je:

 • výroba,
 • dovoz,
 • distribuce,
 • prodej,
 • používání,
 • skladování,
 • balení,
 • označování,
 • vnitropodniková doprava.

Nakládáním je tedy i například používání chemických látek k úklidu, dezinfekci apod.

Při nakládání s chemickou látkou a směsí vycházejte z ustanovení bezpečnostního listu

Chemické látky jsou chemické prvky a jejich sloučeniny v přírodním stavu nebo získané výrobním postupem včetně případných přísad nezbytných pro uchování jejich stability a jakýchkoliv nečistot vznikajících ve výrobním procesu, s výjimkou rozpouštědel, která mohou být z látek oddělena bez změny jejich složení nebo ovlivnění jejich stability.

Chemické přípravky jsou směsi nebo roztoky složené ze dvou nebo více látek.

Klasifikace a značení chemických látek a směsí

Od 1.6.2015 platí bez výjimek nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008 tj. nařízení CLP o klasifikaci, označování a balení chemických látek a směsí – Classification, Labelling and Packaging). Ten zavádí v celé EU nový systém klasifikace a označování chemických a vychází z globálně harmonizovaného systému Organizace spojených národů GHS.
R a S věty byly nahrazeny standardními větami o nebezpečnosti H věty a pokyny pro bezpečné zacházení s chemickými látkami P – věty.
Chemická látka nebo směs musí být před uvedením na trh klasifikována a na základě toho označena podle nařízení CLP.

Dodavatel, který uvádí na trh nebezpečnou látku nebo směs, zajistí, aby její označení na obalu splňovalo požadavky stanovené prováděcím právním předpisem, a aby na obalu nebezpečné směsi byly jasně, čitelně a nesmazatelně v českém jazyce uvedeny tyto údaje:

 • obchodní název látky nebo směsi,
 • obchodní firma nebo název, sídlo a telefonní číslo, je-li dodavatelem právnická osoba, nebo obchodní firma nebo jméno, popřípadě jména, příjmení, bydliště, popřípadě místo podnikání, je-li odlišné od bydliště, a telefonní číslo dodavatele, je-li dodavatelem podnikající fyzická osoba,
 • chemický název nebezpečné látky nebo látek přítomných ve směsi ve tvaru jednoho z názvů uvedených v seznamu a v souladu s prováděcím právním předpisem; pokud látka není v seznamu uvedena, musí být chemický název látky nebo látek uveden v souladu s mezinárodně uznávaným názvoslovím,
 • výstražné symboly stanovené prováděcím právním předpisem,
 • standardní věty o nebezpečnosti H věty
 • pokyny pro bezpečné zacházení s chemickými látkami P – věty.,
 • hmotnost nebo objem, jde-li o směs určenou k prodeji spotřebiteli
 • náležitosti označování stanovené pro nebezpečnou látku nebo směs a látku nebo směs, která může představovat specifické nebezpečí pro zdraví nebo životní prostředí, stanovené prováděcím právním předpisem.

Symboly pro značení chemických látek a směsí podle CLP

Standardní věty o nebezpečnosti chemických látek

Nahrazují dřívější R-věty. Označují nebezpečí chemické látky a směsit. H jako „hazard“.

Standardní pokyny pro bezpečné zacházení

Nahrazují dřívější S-věty. Vyjadřují pokyny pro zacházení – P jako „packing“

Prevence závažných havárií

 • Provozovatel nebo uživatel objektu je zpracuje seznam, ve kterém uvede druh, množství, klasifikaci a fyzikální formu všech chemických látek a směsí umístěných v provozovaném objektu.
 • Sečte součet poměrných množství nebezpečných látek umístěných v objektu podle vzorce a za podmínek uvedených v příloze č. 1 zákona o prevenci závažných havárií. PZH.
 • Podle výsledku zpracuje protokol o nezařazení nebo navrhne zařazení do skupiny A nebo do skupiny B.
 • Provozovatel objektu zařazeného do skupiny A zpracuje na základě posouzení rizik závažné havárie bezpečnostní program, který obsahuje
  • základní informace o objektu,
  • posouzení rizik závažné havárie,
  • popis zásad, cílů a politiky prevence závažných havárií,
  • popis systému řízení bezpečnosti a
  • závěrečné shrnutí.
 • Provozovatel objektu zařazeného do skupiny B zpracuje na základě posouzení rizik závažné havárie bezpečnostní zprávu, která obsahuje:
  • základní informace o objektu,
  • technický popis objektu,
  • informace o složkách životního prostředí v okolí objektu,
  • posouzení rizik závažné havárie,
  • popis zásad, cílů a politiky prevence závažných havárií,
  • popis systému řízení bezpečnosti,
  • popis preventivních bezpečnostních opatření k omezení vzniku a následků závažné havárie,
  • závěrečné shrnutí a
  • jmenovitě uvedené právnické a fyzické osoby, které se podílely na vypracování bezpečnostní zprávy.

Chemické látky a směsi a chráněné skupiny zaměstnanců

 • těhotné zaměstnankyně,
 • zaměstnankyně, které kojí,
 • zaměstnankyně – matky do konce devátého měsíce po porodu,
 • mladiství zaměstnanci.

Omezení a zákaz pro pracovní činnosti chemickými látkami a směsmi pro:

 • těhotné zaměstnankyně,
 • kojící zaměstnankyně,
 • matky do konce devátého měsíce po porodu,
 • mladistvé.

E-learning

E-learningové školení NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI LÁTKAMI A SMĚSMI

Odkaz do e-shopu

Obsah kurzu:

 1. Základní pojmy
 2. Legislativa
 3. Značení chemických látek
 4. Požadavky na obaly
 5. Bezpečnostní list
 6. Osobní ochranné pracovní prostředky
 7. Skladování nebezpečných chemických látek
 8. Únik látek – havarijní prostředky
 9. Zásady první pomoci


Legislativa