Sterilizace je proces, který zajistí usmrcení všech životaschopných mikroorganismů včetně spór. Sterilizační cyklus má přípravnou fázi (předsterilizační) a fázi vlastní sterilizace.

Metody sterilizace:

 1. párou,
 2. horkým vzduchem,
 3. radiační,
 4. plazmou,
 5. chemicky.

Systém sterilizace

Pro sterilizační cyklus je třeba:

 1. stanovit systém sterilizace a souvisejících procesů a zdokumentovat jej,
 2. vést předepsanou dokumentaci o monitorování a úspěšnosti pro každý sterilizační cyklus – záznam každé sterilizace tj. druh sterilizovaného materiálu, parametry, datum, jméno, příjmení a podpis fyzické osoby, která sterilizaci provedla, včetně písemného vyhodnocení nebiologických systémů,
 3. provádět předepsané testy a kontroly a vést o nich záznamy,
 4. určit odpovědné osoby a stanovit jejich úkoly a odpovědnost,
 5. archivovat dokumentaci (písemnou i elektronickou) minimálně 5 let od provedení sterilizačního cyklu atpod.

Všechny použité nástroje a pomůcky se považují za kontaminované. Jsou-li určeny k opakovanému použití, dekontaminují se ihned po použití. 

Systém provádění sterilizace by měl být obsažen v provozním řádu zdravotnického zařízení.

Legislativa

 Rizika při sterilizace

Je třeba identifikovat zhodnotit rizika, která vyplývají z použité metody sterilizace a použitých technických zařízení (zdravotnických prostředků). Jsou to například chemická rizika při použití chemické sterilizace, riziko opaření při použití parních sterilizátorů apod. Pro identifikovaná a pro to vyhodnocená rizika je třeba přijmout ochranná opatření a seznámit s nimi dotčené zaměstnance.

Legislativa

Kontrola procesu sterilizace

Kontrola procesu sterilizace zahrnuje:

 1. monitorování sterilizačního cyklu, 
 2. kontrolu účinnosti sterilizačních přístrojů,
 3. kontrolu sterility vysterilizovaného materiálu. 

Kontrolu sterilizace provádí určený a odborně způsobilý zdravotnický pracovník (popř. orgány ochrany veřejného zdraví, zdravotní ústavy, držitelé autorizace).  O kontrole sterilizace se vede dokumentace procesu sterilizace a záznamy o tom, že prostředek byl vystaven sterilizačnímu procesu.

Legislativa

Sterilizaci provádějí oprávněné osoby

Sterilizaci mohou provádět výhradně zdravotničtí pracovníci, kteří jsou seznámení (proškolení):

 1. se systémem sterilizace a jejími jednotlivými procesy 
 2. s obsluhou zdravotnických prostředků používaných při sterilizaci.

Legislativa

Servis, údržba a kontroly sterilizačních přístrojů

Uvedení sterilizačních přístrojů do provozu, jejich opravy a servis, provádějí pouze odborně způsobilí zaměstnanci nebo odborně způsobilá externí servisní firma. 

Technická kontrola sterilizačních přístrojů se provádí podle pokynů výrobce, u přístrojů bez technické dokumentace alespoň 1x ročně.

Legislativa

Další informace ze zdravotnictví