Zdravotnický odpad vyžaduje zvláštní nakládání vzhledem ke specifickému zdravotnímu riziku pro všechny osoby, které s ním přijdou do styku. Je bezpodmínečně nutné zajistit bezpečnost celého procesu od vzniku odpadu až po jeho předání oprávněné osobě k likvidaci Systém nakládání s odpady se musí zapracovat do provozního řádu zdravotnického zařízení.

Zdravotnický odpad:

 1. ostré předměty – jehly, jednorázové skalpely, zkumavky, sklo, kanyly, ampule, prázdné lékovky apod.
 2. chemický odpad – např. dezinfekce, 
 3. farmaceutický odpad – nepoužitelná léčiva.
 4. patologicko – anatomický odpad – lidské tkáně, krev a další tělní tekutiny, kontaminovaný materiál po úklidu apod.

V Katalogu odpadů je zařazen do skupiny 18 – Odpady ze zdravotní nebo veterinární péče a/nebo z výzkumu s nimi souvisejícího (s výjimkou kuchyňských odpadů a odpadů ze stravovacích zařízení, které bezprostředně nesouvisejí se zdravotní péčí).

 • 18 01 Odpady z porodnické péče, z diagnostiky, z léčení nebo prevence nemocí lidí,
 • 18 01 01 Ostré předměty (kromě čísla 18 01 03), například: jehly, jednorázové skalpely, zkumavky, sklo, kanyly, ampule, prázdné lékovky apod.,
 • 18 01 02 Části těla a orgány včetně krevních vaků a krevních konzerv (kromě čísla 18 01 03), například: drobný anatomický odpad, vlasy nehty, tkáně po drobných ošetřeních apod.,
 • 18 01 03* Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce, například: kontaminovaný obvazový materiál, pomůcky, infuzní nástroje bez jehly, obaly transfúzní krve, osobní ochranné pracovní prostředky zdravotnického personálu, pomůcky pro inkontinentní pacienty apod.
 • 18 01 04 Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce – vytříděný odpad, který nemá žádnou nebezpečnou vlastnost.
 • 18 01 06* Chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky, 
 • 18 01 07 Chemikálie neuvedené pod číslem 18 01 06,
 • 18 01 08* Nepoužitelná cytostatika,
 • 18 01 09* Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 01 08.

Předání odpadu oprávněné osobě k nakládání s nebezpečnými odpady

Původce odpadu, jej předává na základě uzavřené smlouvy nebo objednávky výhradně oprávněné osobě (standardní řešení je se zapojit do systému sběru odpadu obce). Musí se přesvědčit, že osoba, které odpad předává je k jeho převzetí oprávněná. 

Legislativa

Průběžná evidence o odpadech

 • Původce odpadů musí vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady. 
 • Evidence se vede a každou samostatnou provozovnu zvlášť a pro každý druh odpadu.
 • Dokumentace o evidenci  odpadů se archivuje po dobu nejméně 5 let.

Legislativa

Roční hlášení o nakládání s odpady

Pokud se v ordinaci za kalendářní rok zpracuje více než 600 kg nebezpečného odpadu, vzniká povinnost zpracovat každý rok do 28 února „roční“ hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny.

Legislativa

Třídění odpadu na pracovištích

Odpad je povinen původce odpadu třídit a ukládat podle jednotlivých druhů a kategorií. Nebezpečný odpad je nutné ukládat odděleně do vhodných obalů –  shromažďovacích prostředků. Odpady se nesmí mísit. 

 • Třídění se provádí na místě vzniku, tj. na pracovištích.
 • Třídění je třeba provádět také s ohledem na další zpracování odpadu – likvidaci, dekontaminaci apod. 
 • Nebezpečný odpad se ukládá do označených, oddělených, krytých, uzavíratelných, nepropustných a mechanicky odolných obalů.
 • Systém třídění je stanoven v provozním řádu zdravotnického zařízení.

Legislativa

Obaly pro shromažďování nebezpečných odpadů

Požadavky na obaly pro shromažďování nebezpečného odpadu:

 1. obaly jsou označené, oddělené, kryté, uzavíratelné, nepropustné a mechanicky odolné, podle možnosti spalitelné bez nutnosti další manipulace s odpadem. 
 2. obaly jsou odlišené od dalších druhů odpadů (tvarově, barevně nebo popisem),
 3. obaly na ostrý odpad (jehly, jednorázové skalpely, zkumavky, sklo, kanyly, ampule, prázdné lékovky apod.) musí být spalitelné, pevnostěnné, nepropichnutelné a nepropustné a musí vyhovovat ČSN EN ISO 23907-1, Ochrana před poraněním ostrými předměty – Požadavky a zkušební metody – Část 1: Nádoby na ostré předměty pro jedno použití,
 4. obaly na nebezpečný odpad jsou spalitelné bez nutnosti další manipulace s odpadem.
 5. obaly jsou odolné proti chemickým vlivům odpadů,
 6. obaly jsou pevně uzavíratelné a nepropustné,
 7. pokud obaly slouží jako přepravní, musí splňovat požadavky pro přepravu nebezpečných věcí a zboží (dohoda ARD pro silniční dopravu).

Legislativa

Identifikační list odpadu

Na místě nakládání shromažďování nebezpečného odpadu musí být k dispozici identifikační list odpadu (pro každý druh odpadu).

Legislativa

Doba shromažďování nebezpečného odpadu

Nebezpečný zdravotnický odpad je možné uložit na shromažďovacím prostoru nejdéle 3 dny nebo je možné po dobu 1 měsíce v mrazicím nebo chlazeném prostoru při teplotě maximálně 8 st. C.

 Legislativa

Další informace ze zdravotnictví