Systém úklidu a malování je stanoven v provozním řádu zdravotnického zařízení.

 Úklid zdravotnických zařízení

Úklid všech pracovišť se provádí minimálně 1x denně v případě potřeby i častěji. Podlahy se vždy vytírají navlhko, aby nedocházel k víření prachu, který může obsahovat různé druhy mikroorganismů, často původců infekčních nákaz. Způsobu úklidu musí odpovídat druh podlahové krytiny.

Legislativa

Zajištění úklidu externí firmou

Pokud úklid provádí externí firma, musí být jeho rozsah stanoven smluvně. Je možné uvést odkaz na jinou dokumentaci, která rozsah úklidu stanovuje – např. dezinfekční nebo úklidový řád.

Legislativa

Úklid na pracovištích pro odběr biologického materiálu

Na pracovištích, kde se odebírají biologické vzorky se úklid provádí 3x denně

Legislativa

Dezinfekční přípravky s virucidním účinkem

Na pracovištích, kde se provádí odběr biologického materiálu, invazivní výkony, na záchodech a v koupelnách se pro úklid používají běžné čisticí prostředky a dezinfekční přípravky s virucidním účinkem. Další pracoviště mohou být určena v provozním řádu zdravotnického zařízení.

Legislativa

Úklid a dezinfekce dopravních prostředků pro dopravu pacientů

U dopravních prostředků používaných pro přepravu pacientů se provádí úklid a dezinfekce:

  1. před každým zahájením provozu,
  2. jedenkrát denně v kabině řidiče a v prostoru pro pacienta,
  3. v případě kontaminace biologickým materiálem se provede vždy dezinfekce a mechanická očista před dalším převozem,
  4. v případě převozu fyzických osob s podezřením na infekční onemocnění nebo s infekčním onemocněním se provede dezinfekce prostoru pro pacienta po každém převozu dezinfekčním přípravkem minimálně s virucidním účinkem. 

S ohledem na možné šíření infekčních nemocí se provádí běžná ochranná dezinsekce a deratizace, jejíž frekvence je stanovena v provozním řádu.

Legislativa

Malování

Malování pracovišť pro odběr biologického materiálu se provádí 1x za rok, ostatní pracoviště 1x za 2 roky. Malování se také provádí při každé kontaminaci stěn a stropu biologickým materiálem. Pokud je proveden antibakteriální barvou, postupuje se podle pokynů výrobce.

Legislativa

Další informace ze zdravotnictví