Kategorie

Chemické látky

Chemické látky

P – věty

P – věty – pokyny pro bezpečné zacházení s chemickými látkami. Od 1. února 2018 platí změny nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 1272/2008 (CLP), které se týkají klasifikace a označování chemických látek a směsí….

Pokračovat ve čtení
Chemické látky

H věty

Standardní věty o nebezpečnosti Od 1. února 2018 platí změny nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 1272/2008 (CLP), které se týkají klasifikace a označování chemických látek a směsí. Standardní věty o nebezpečnosti  Tabulka 1.1 Standardní…

Pokračovat ve čtení
Chemické látky

Chemické látky

Každý, kdo nakládá s nebezpečnou chemickou látkou a směsí má povinnost chránit zdraví lidí a životní prostředí. Podle § 44a, odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o veřejném zdraví je nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami…

Pokračovat ve čtení
Chemické látky

Příjemce

Příjemce je subjekt uvedený v přepravní smlouvě. Jestliže příjemce označuje třetí osobu v souladu s ustanovením podle přepravní smlouvy, tato osoba je považována za příjemce. Pokud je přeprava prováděna bez přepravní smlouvy, subjekt, který přebírá…

Pokračovat ve čtení
Chemické látky

Dopravce

Dopravce je subjekt, který provádí přepravu, je povinen: se přesvědčit, že nebezpečné věci, které se mají přepravovat, je dovoleno přepravovat podle daných ustanovení a že předepsané doklady jsou připojeny k přepravnímu listu a doprovázejí dopravní…

Pokračovat ve čtení
Chemické látky

Odesílatel

Odesílatel je subjekt, který je uveden v přepravním dokladu a jehož jménem se podává zásilka k přepravě s příslušným přepravním dokladem. Odesílatel nebezpečných věcí je povinen předat k přepravě zásilky, které odpovídají požadavkům dohod, předpisů…

Pokračovat ve čtení
Chemické látky

Systém diamant

Pro značení obalu s nebezpečnou látkou lze použít také původně americký systém diamant, který sestává ze složené znaky ve tvaru kosočtverce rozděleného na čtyři stejně velká pole. Tato pole, která mají modré, červené, žluté a…

Pokračovat ve čtení