Kategorie

Chemické látky

Chemické látky

P věty

P-věty (Precautionary statements) jsou standardizované pokyny pro bezpečné zacházení s chemickými látkami a jejich směsmi. Jsou součástí Globálně harmonizovaného systému klasifikace a označování chemikálií a nahrazují dřívější S-věty. Od 1. února 2018 platí změny nařízení…

Pokračovat ve čtení
Chemické látky

H věty

H-věty (Hazard statements) jsou standardní věty o nebezpečnosti chemických látek a jejich směsí. Jsou součástí Globálně harmonizovaného systému klasifikace a označování chemikálií a nahrazují dřívější R-věty. Od 1. února 2018 platí změny nařízení Evropského parlamentu…

Pokračovat ve čtení
Chemické látky

Chemické látky

Každý, kdo nakládá s nebezpečnou chemickou látkou a směsí má povinnost chránit zdraví lidí a životní prostředí. Nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi je: výroba, dovoz, distribuce, prodej, používání, skladování, balení, označování, vnitropodniková…

Pokračovat ve čtení
Chemické látky

Příjemce

Příjemce je subjekt uvedený v přepravní smlouvě. Jestliže příjemce označuje třetí osobu v souladu s ustanovením podle přepravní smlouvy, tato osoba je považována za příjemce. Pokud je přeprava prováděna bez přepravní smlouvy, subjekt, který přebírá…

Pokračovat ve čtení
Chemické látky

Dopravce

Dopravce je subjekt, který provádí přepravu, je povinen: se přesvědčit, že nebezpečné věci, které se mají přepravovat, je dovoleno přepravovat podle daných ustanovení a že předepsané doklady jsou připojeny k přepravnímu listu a doprovázejí dopravní…

Pokračovat ve čtení
Chemické látky

Odesílatel

Odesílatel je subjekt, který je uveden v přepravním dokladu a jehož jménem se podává zásilka k přepravě s příslušným přepravním dokladem. Odesílatel nebezpečných věcí je povinen předat k přepravě zásilky, které odpovídají požadavkům dohod, předpisů…

Pokračovat ve čtení