Leptací gely pro narušování zubní skloviny a dentinu obsahují nebezpečné látky – kyselinu fosforečnou (cca 35%)  nebo fluorovodíkovou (cca 5%).

Při jejich používání hrozí riziko těžkého poleptání pokožky a očí. Je nutné přijmout odpovídající opatření:

  1. zajistit pro leptací gely bezpečnostní listy a dalších pokyny od výrobce (návody k používání) a používat je v souladu s jejich pokyny.
  2. zajistit OOPP pro ochranu očí a pokožky – ochranný štít nebo brýle, ochranný oděv a rukavice (v souladu se Směrnicí pro poskytování OOPP),
  3. používat originální aplikátory a další potřebné pomůcky k bezpečné aplikaci,
  4. stanovit režimová opatření – zákaz jídla a pití apod.,
  5. stanovit postup pro vznik mimořádných událostí,
  6. zajistit účinné větrání nebo odvětrávání při aplikaci,
  7. skladovat leptací gely podle pokynů výrobce a tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití,   
  8. seznámit s bezpečnostními listy, návody od výrobce, riziky a přijatými opatřeními proti jejich působení dotčené pracovníky.

Další informace ze zdravotnictví