Kategorie

Lexikon BOZP a PO

Lexikon BOZP a PO

Zátěž chemickými látkami

Podle vyhlášky č. 432/2003 Sb. zařazujeme do 4 kategorií. Podmínky ochrany zdraví při práci s chemickými faktory řeší nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Základním kritériem kategorizace prací spojených s expozicí osob chemickým látkám je hodnocení…

Pokračovat ve čtení
Lexikon BOZP a PO

Legislativa BOZP a PO

Registr aktuálních právních předpisů České republiky. Bezpečnost práce Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách…

Pokračovat ve čtení
Lexikon BOZP a PO

Traumatologický plán

Traumatologický plán je součástí vnitřního havarijního plánu, ale lze jej použít i pro naplnění povinností stanovených zákoníkem práce. Traumatologický plán je součást vnitřního havarijního plánu, který se zpracovává pro objekt zařazený do skupiny B podle…

Pokračovat ve čtení
Lexikon BOZP a PO

Skupiny nebezpečí

Mechanické nebezpečí, elektrické nebezpečí, tepelné nebezpečí, nebezpečí hluku, nebezpečí vibrací, nebezpečí záření, nebezpečí materiálů/látek, ergonomická nebezpečí, nebezpečí spojená s prostředím, ve kterém je stroj používán (pracovní činnosti vykonávána), kombinace nebezpečí.

Pokračovat ve čtení