Podle ČSN 73 0835 Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče se budovy člení: na

Zdravotnická zařízení ambulantní péče – třídí se podle počtu lékařských pracovišť:

 1. Skupina AZ 1 – ambulantní zdravotnické zařízení, ve kterém jsou jednotlivé ordinace nebo nejvýše tři lékařská pracoviště, tvořící provozní celek. Zatřiďují se sem lékárny základního typu a hygienické stanice.
 2. Skupina AZ 2 – ambulantní zdravotnické zařízení, ve kterém jsou více než tři lékařská pracoviště tvořící provozní  celek. Patří sem sdružená ambulantní zařízení (polikliniky), lékárenská zařízení kromě lékáren základního typu a vyšetřovací a léčebné složky pro více než 30 pacientů v lázeňských léčebnách.

Zdravotnická zařízení ústavní péče – třídí se podle počtu lůžek pro pacienty:

 1. Skupina LZ 1 – lůžkové zdravotnické zařízení s maximálním počtem 15 lůžek pro dospělé pacienty nebo 10 lůžek pro děti.
 2. Skupina LZ 2 – lůžkové zdravotnické zařízení s jednou nebo více lůžkovými jednotkami. Lůžková jednotka je uzavřený soubor místností sloužících k ošetřování a pobytu hospitalizovaných osob, který obsahuje lůžkové pokoje, a pomocné provozy, např. vyšetřovny, pracovny sester, jídelnu, lázeň, sklady apod. Lůžková jednotka nesmí mít více než 50 lůžek pro dospělé nebo 30 lůžek pro děti.

 Zařízení sociální péče:

 1. Domy s pečovatelskou službou – objekty, ve kterých se osobám starším 60-ti let nebo osobám s tělesným, smyslovým, příp. lehčím mentálním postižením poskytuje sociální péče formou pečovatelské služby v jejich domácnostech.
 2. Ústavy sociální péče – objekty, kde se osobám starším 60-ti let nebo osobám s postižením tělesným, smyslovým a mentálním, příp. s určitým chronickým stavem poskytuje sociální péče ústavní formou. Patří sem i domovy důchodců.

•Zvláštní zdravotnická zařízení pro děti:

 1. Kojenecké ústavy a dětské domovy pro děti do tří let.
 2. Jesle (norma114) doporučuje obdobně řešit požární bezpečnost také při navrhování předškolských zařízení).

Každé z výše uvedený skupin je v ČSN 73 0835 věnovaná samostatná kapitola, ve které jsou stanoveny zvláštní požadavky z hlediska rozdělení do požárních úseků, stanovení stupně požární bezpečnosti,

Začlenění činností do kategorie podle požárního nebezpečí.

Zdravotnické objekty se začleňují do kategorie činností podle požárního nebezpečí vzhledem ke složitým podmínkám pro zásah:

 • pro výskyt osob se sníženou schopností pohybu a orientace,
 • pokud se jedná o objekt o 7 a více nadzemních podlažích, nebo o 4 a více nadzemních podlažích, pokud nemá zřízeny chráněné únikové cesty,
 • s možným výskytem tlakových láhvi (medicinální kyslík…).

Uživateli vzniká povinnost:

 1. zpracovat dokumentaci zdolávání požáru (popřípadě operativní kartu),
 2. zpracovat evakuační plán,
 3. zpracovat další dokumentaci požární ochrany v rozsahu podle provozovaných činností – se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím,
 4. 1x za rok ověřit systém evakuace formou cvičného požárního poplachu

Legislativa

Stavba zdravotnického zařízení a sociální péče

 • Při navrhování stavby zdravotnického zařízení a zařízení sociální péče se postupuje podle ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb -nevýrobní objekty. Tato ČSN je závazná – je uvedena ve 18 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb
 • Schodiště ve stavbě zdravotnického zařízení a zařízení sociální péče s třemi a více nadzemními podlažími nebo se dvěma a více podzemními podlažími musí být označeno u vstupu do každého podlaží. Označení se skládá z pořadového čísla nadzemního podlaží doplněného písmeny „NP“ nebo podzemního podlaží doplněného písmeny „PP“.
 • Požárně dělicí a nosná stavební konstrukce stavby zdravotnického zařízení a zařízení sociální péče musí být navržena s požární odolností 30 minut, nestanoví-li ČSN 73 0802odolnost vyšší.
 • Stavba sociální péče, na kterou se nevztahuje požadavek na zajištění elektrickou požární signalizací, musí být vybavena zařízením autonomní detekce a signalizace. Zařízení autonomní detekce a signalizace musí být umístěno v každé ubytovací jednotce a v části vedoucí k východu z domu, pokud se nejedná o chráněnou únikovou cestu.
 • Ve stavbě zdravotnického zařízení a zařízení sociální péče s projektovanou kapacitou nad 50 osob musí být v lůžkových částech prokázáno zkouškou provedenou podle českých technických norem , že:
  • zápalnost textilní záclony a závěsu je delší než 20 sekund a
  • čalouněné materiály vyhovují z hlediska zápalnosti.

Legislativa

Další informace ze zdravotnictví