Tag

2022

Lexikon BOZP a PO

Osamocený pracovník

Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci na pracovišti se zvýšeným rizikem nepracovali osamoceně bez dohledu dalšího zaměstnance, pokud jejich ochranu…

Pokračovat ve čtení
Požární ochrana

Požární dveře

Požární dveře patří mezi požárně bezpečnostní zařízení. Brání šíření ohně a kouře. Kontrolujeme je alespoň 1x za rok. Právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinné obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požárně bezpečnostní…

Pokračovat ve čtení
Lexikon BOZP a PO

Větrání pracoviště

Na pracovišti je nutné zajistit dostatečnou výměnu vzduchu přirozeným, nuceným nebo kombinovaným větráním, aby se ochránilo zdraví zaměstnanců. Množství vyměňovaného vzduchu se stanoví s ohledem na povahu a fyzickou náročnost práce tak, aby bylo dodrženo…

Pokračovat ve čtení
Požární ochrana, Upravit

Pokuty na úseku požární ochrany

Státní požární dozor provádí Ministerstvo vnitra a hasičský záchranný sbor kraje – kontrolou dodržování povinností, posuzováním územně plánovací dokumentace, posuzováním výrobků z hlediska požární bezpečnosti, zjišťováním příčin vzniku požárů, kontrolou akceschopnosti jednotek HZS. Za porušování…

Pokračovat ve čtení