Při práci s lasery hrozí v závislosti na druhu a expozici poškození očí, poškození kůže a požár.

OOPP

 • Při práci s lasery hrozí poškození pokožky a očí. Míra poškození závisí na typu laseru, jeho výkonu a době expozice. Při výběru OOPP je třeba postupovat především podle návodu k obsluze od dodavatele laserového zařízení.
 • Pro ochranu očí pacientů i zdravotnického personálu se musí používat ochranné brýle odpovídajícího typu laseru. 
 • Na pracovištích, musí být zajištěno přiměřené osvětlení vyrovnávající úbytek světla způsobený použitím ochranných brýlí.
 • Pro ochranu pokožky se používají ochranné oděvy, rukavice, přikrývky hlavy a popřípadě i OOPP pro ochranu obličeje. 

Legislativa

Opatření proti vzniku požáru

Při práci s lasery třídy 4 hrozí nebezpečí požáru. Požár může vzniknout při kontaktu laserového paprsku s hořlavinou (dezinfekční prostředky a jejich páry, plastové výrobky, papír, vlasy apod.).

Opatření proti vzniku požáru: 

 1. zabránit doteku aktivního laseru a horkých částí zařízení s hořlavou látkou,
 2. v místnosti, kde se pracuje s laserovými paprsky, nesmějí být uloženy výbušné nebo hořlavé látky (pokud nejsou potřebné k provozu laseru),
 3. používá-li se jako chladicího média kapalných plynů, musí být zajištěno nucené větrání místností,
 4. pracoviště musí být vybaveno přenosnými hasícími přístroji a dalšími věcnými prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostními zařízeními v souladu s požárně bezpečnostním řešením.

Legislativa

Zabezpeční proti zneužití

 • Laserové přístroje může používat pouze oprávněná osoba.
 • Lasery třídy 3B a 4 musí být zabezpečeny proti zneužití. Je třeba zamezit přístupu cizím osobám na pracoviště nebo místo uložení a zajistit laserové přístroje proti zneužití například jejich uzamčením nebo opatřením proti jejich aktivaci.

Legislativa

Pracoviště pro práci s lasery

Pracoviště, kde se používají laserová zařízení musí být jejich používání přizpůsobena:

 1. Vstup na pracoviště je označen bezpečnostním značením – LASEROVÉ ZÁŘENÍ a ZÁKAZ VSTUPU NEPOVOLANÝM OSOBÁM. 
 2. Vchod na pracoviště je zajištěn tak, aby při otevření dveří nebyli vstupující laserem ohroženi.
 3. Na pracovištích se nevyskytují reflexní plochy aby nemohlo dojít k odražení laserového paprsku.

Legislativa

Signalizací chodu laserových zařízení

 • Lasery třídy 3B a 4 musí být vybaveny světelnou nebo akustickou signalizací chodu. 
 • Barva světelné signalizace musí být viditelná i přes ochranné brýle.

Legislativa

Školení obsluhy laserových zařízení

Zdravotnický personál je třeba proškolit o bezpečnosti práce při používání laserových zařízení. Školení se provede před zahájením prací a obsahuje informace o:

 1. nejvyšších přípustných hodnotách, způsobu jejich zjišťování a o možných rizicích, která vyplývají z jejich překročení,
 2. přímých i nepřímých účincích na zdraví,
 3. způsobu, jak rozpoznat zdraví škodlivé účinky a jak je ohlašovat,
 4. přijatých pracovních postupech,
 5. opatřeních přijatých k ochraně zdraví při práci,
 6. správném používání OOPP,
 7. pokynech výrobce – návodu k obsluze.

Legislativa

Technická dokumentace laserových zařízení

 • Ke každému laserovému zařízení musí být k dispozici technická dokumentace obsahující tyto údaje:
 • vlnová délka laserového záření a druh laserového aktivního prostředí (jde-li o lasery vyzařující záření o větším počtu vlnových délek, udávají se všechny vyzařované vlnové délky),
 • režim generování laserového záření (udává se, zda jde o spojitý, impulsní nebo impulsní s vysokou opakovací frekvencí),
 • průměr svazku záření na výstupu laseru a jeho rozbíhavost; u sbíhavého svazku také jeho nejmenší průměr,
 • u laserů generujících záření
  • ve spojitém režimu největší zářivý tok,
  • v impulsním režimu zářivá energie v jednom impulsu, nejdelší a nejkratší trvání jednoho impulsu, největší a nejmenší opakovací frekvence impulsů, nebo
  • v impulsním režimu s vysokou opakovací frekvencí údaje jako v bodu 2 a dále největší střední zářivý tok vystupujícího záření,
 • zařazení laseru do třídy,
 • návod k obsluze,
 • návod k údržbě,
 • důležitá upozornění (např. zákaz snímání krytu u laserů opatřených krytem nebo upozornění na nebezpečí vyplývající z pozorování paprsku optickými pomůckami apod.),
 • výrobní číslo laseru a rok jeho výroby,
 • obchodní firma nebo název a sídlo výrobce,
 • údaje o jiných faktorech než záření, vznikajících při chodu laseru, které by mohly nepříznivě ovlivnit pracovní podmínky nebo zdraví,
 • v případě laserů zařazených do třídy 4 návod ke správné montáži a instalaci, včetně stavebních a prostorových požadavků.

Legislativa

§ 8 nařízení vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

Označení laserových zařízení

 • Lasery třídy 1M a vyšší musí být výrobcem označeny štítkem s údajem o zařazení do třídy a výstražným textem v českém jazyce. 
 • Lasery zařazené do třídy 2 a vyšší musí být opatřené bezpečnostní značkou.

Legislativa

Další informace ze zdravotnictví