Brigádník neboli zaměstnanec pracující na základě dohody o provedení práce či pracovní činnosti musí za splnění určitých podmínek absolvovat vstupní lékařskou prohlídku.

V tomto článku naleznete informace, za jakých podmínek a kdy musí brigádník absolvovat vstupní lékařskou prohlídku. Nejprve se však podívejme, kde máme tuto skutečnost zakotvenou v zákoně. Přesněji se jedná o §59, odst. (1) písm. b, zákona č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, kde je uvedeno:

Zaměstnavatel vstupní lékařskou prohlídku zajistí vždy před vznikem:

  1. pracovního poměru
  2. právního vztahu založeného dohodou o pracích konaných mimo pracovní poměr, má-li být osoba ucházející se o zaměstnání zařazena k práci, která je podle zákona o ochraně veřejného zdraví prací rizikovou nebo je součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny prováděcím právním předpisem podle § 60 nebo jinými právními předpisy; zaměstnavatel může vstupní lékařskou prohlídku vyžadovat též, má-li pochybnosti o zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o práci, která není prací rizikovou a která má být vykonávána na základě právního vztahu založeného dohodou o pracích konaných mimo pracovní poměr, nebo
  3. vztahu obdobného vztahu pracovněprávnímu.

Osoba ucházející se o zaměstnání se považuje za zdravotně nezpůsobilou k výkonu práce, k níž má být zařazena, pokud se nepodrobí vstupní lékařské prohlídce podle bodu 1, 2 nebo 3.

Podmínky provedení vstupní pracovně lékařské prohlídky

První podmínka znamenající provedení vstupní lékařské prohlídky je tedy následující: pokud ve Vaší společnosti chcete zaměstnat brigádníka, který bude vykonávat pracovní činnost zařazenou na základě kategorizace prací do kategorie 2R, 3 nebo 4 musí tato osoba vykonat vstupní lékařskou prohlídku vždy u smluvního lékaře zaměstnavatele. Více o kategorizaci prací naleznete na https://www.guard7.cz/kategorizace-praci/ .

Druhá podmínka, kdy se musí lékařská prohlídka provést je skutečnost, že brigádník bude vykonávat v rámci pracovní činnosti práci, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jinými právními předpisy. Příkladem těchto činností je např. řízení služebního automobilu, činnost epidemiologicky závažná práce (práce s potravinami, v pohostinství, restauracích, barmani, číšníci apod.), prodejce zmrzliny, provozování holičství/kadeřnictví a jiné.

Pokud je splněna, byť jen jedna z výše uvedených podmínek, musí brigádník vykonat vstupní lékařskou prohlídku u poskytovatele lékařských služeb zaměstnavatele vždy před nástupem do výkonu pracovní činnosti (ne u svého obvodního lékaře).

Někteří „brigádníci“ za splnění určitých podmínek však vstupní lékařskou prohlídku absolvovat nemusí (pokud tedy tak nenařídí zaměstnavatel). Jedná se tedy o osoby, které budou vykonávat pracovní činnost, která je zařazena v rámci kategorizace prací do kategorie 1 nebo 2 (pokud součástí těchto prací není riziko ohrožení zdraví).

Nezapomeňte, že pokud zaměstnáváte osoby mladší věku 18 let, musí tyto osoby absolvovat vstupní lékařskou prohlídku vždy!

Úhrada poplatku za vyhotovení lékařského posudku

Na závěr ještě informace týkající se úhrady poplatku za vyhotovení lékařského posudku za vstupní prohlídku. Tato povinnost je taktéž zakotvena v zákonu o specifických zdravotních službách, konkrétně v §59 odst. 2., který říká následující:

Vstupní lékařskou prohlídku hradí osoba ucházející se o zaměstnání. Zaměstnavatel osobě ucházející se o zaměstnání vstupní lékařskou prohlídku uhradí, jestliže s ní uzavře pracovněprávní nebo obdobný vztah. Věta první a druhá se nepoužije, jestliže osoba ucházející se o zaměstnání se s případným zaměstnavatelem dohodne o úhradě vstupní lékařské prohlídky i v případě neuzavření pracovněprávního nebo obdobného vztahu, anebo stanoví-li právní předpis jinak. Vstupní lékařskou prohlídku, jde-li o posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání k práci v noci, hradí případný zaměstnavatel vždy.