Kategorie

Zdravotnictví

Lexikon BOZP a PO, Zdravotnictví

Leptací gely ve zdravotnictví

Leptací gely pro narušování zubní skloviny a dentinu obsahují nebezpečné látky – kyselinu fosforečnou (cca 35%)  nebo fluorovodíkovou (cca 5%). Při jejich používání hrozí riziko těžkého poleptání pokožky a očí. Je nutné přijmout odpovídající opatření: zajistit pro leptací gely bezpečnostní listy a dalších pokyny od výrobce (návody k používání) a používat je v souladu s jejich pokyny. zajistit OOPP pro…

Pokračovat ve čtení
Lexikon BOZP a PO, Zdravotnictví

Amalgámové výplně

Odlučovače amalgámu Sací a odtokové potrubí z plivátka  v jednotce zubní soupravy musí být svedeny do odlučovače (separátoru) amalgámu, aby se zabránilo kontaminaci odpadních vod amalgámem, který obsahuje rtuť. Další informace ze zdravotnictví Legislativa Nařízení…

Pokračovat ve čtení
Lexikon BOZP a PO, Zdravotnictví

Laserová zařízení

Při práci s lasery hrozí v závislosti na druhu a expozici poškození očí, poškození kůže a požár. OOPP Při práci s lasery hrozí poškození pokožky a očí. Míra poškození závisí na typu laseru, jeho výkonu a době expozice. Při výběru OOPP je třeba postupovat především podle návodu k…

Pokračovat ve čtení
Lexikon BOZP a PO, Zdravotnictví

Rentgeny

Zásady radiační ochrany: Ochrana vzdáleností (vzdálenost pracovníka od zdroje ionizujícího záření). Ochrana stíněním (zdi, zástěny apod.). Ochrana časem (co nejmenší čas expozice pracovníka). Optimalizace radiační ochrany Provozovatel musí zajišťovat optimalizaci radiační ochrany zdravotnických pracovníků (radiačních pracovníků), pacientů a dalších zúčastněných osob: vzdálenost pracovníka provádějícího ozáření od snímkovaného pacienta musí být větší než…

Pokračovat ve čtení
Lexikon BOZP a PO, Zdravotnictví

Dentální přístroje a nástroje

Na dentální přístroje používané v zubní ordinaci a laboratoři se vztahují opatření jako na zdravotnické prostředky, technická zařízení a popřípadě vyhrazená technická zařízení.  Další bezpečnostní opatření: zajistit průvodní dokumentaci od výrobce, užívat přístroje v souladu s ní a seznámit s ní dotčené pracovníky, hlučnost dentálních přístrojů se pohybuje standardně kolem 50-60 dB, nejsou třeba žádná zvláštní opatření,  pracovní činnosti s…

Pokračovat ve čtení
Lexikon BOZP a PO, Zdravotnictví

Zdravotnický odpad

Zdravotnický odpad vyžaduje zvláštní nakládání vzhledem ke specifickému zdravotnímu riziku pro všechny osoby, které s ním přijdou do styku. Je bezpodmínečně nutné zajistit bezpečnost celého procesu od vzniku odpadu až po jeho předání oprávněné osobě k likvidaci Systém nakládání s odpady se musí zapracovat do provozního řádu zdravotnického zařízení. Zdravotnický odpad: ostré předměty – jehly, jednorázové skalpely, zkumavky, sklo, kanyly, ampule,…

Pokračovat ve čtení