Profesní riziko

Periodická prohlídka u zaměstnanců vykonávajících práci obsahující profesní riziko (pokud není pro provedení periodické prohlídky stanovena kratší lhůta), se provádí

 • 1x za 4 roky,
 • 1x za 2 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku.

Výše uvedené neplatí, pokud je upraveno jiným právním předpisem.

Profesní riziko definuje část II, přílohy vyhlášky č. 79/2013 Sb. o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče nahrazuje původní termín „riziko ohrožení zdraví“.

 • Práce ve zdravotnických zařízeních, v zařízeních sociálních služeb a práce v dalších zařízeních obdobného charakteru, jejíž součástí je obvyklý přímý kontakt s klienty nebo pacienty, a dále práce zahrnující poskytování sociálních služeb v přirozeném sociálním prostředí osob
 • Obsluha jeřábů, opraváři jeřábů, vazači jeřábových břemen, obsluha transportních zařízení, regálových zakladačů, pracovních plošin, důlních těžních strojů, stavebních a jim obdobných strojů, trvalá obsluha nákladních výtahů.
 • Obsluha a řízení motorových a elektrických vozíků a obsluha vysokozdvižných vozíků.
 • Obsluha řídicích center a velínů velkých energetických zdrojů včetně jaderných a chemických provozů, při jejichž havárii by mohlo dojít k ohrožení zaměstnanců či obyvatelstva a k závažným ekologickým následkům.
 • Nakládání s výbušninami, opravy tlakových nádob a kotlů, obsluha kotlů s výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a větším a kotelen se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW, obsluha tlakových nádob stabilních a tlakových stanic technických plynů, obsluha a opravy turbokompresorů, chladicích zařízení nad 40000 kcal (136360 kJ), obsluha a opravy vysokonapěťových elektrických zařízení, práce na elektrických zařízeních podle jiných právních předpisů.
 • Práce v hlubinných dolech
 • Práce ve výškách a nad volnou hloubkou, pokud je jiným právním přepisem stanoveno použití osobních ochranných prostředků proti pádu.
 • Práce záchranářů s výjimkou zdravotnických záchranářů.
 • Práce v klimaticky a epidemiologicky náročných oblastech zahraničí.
 • Noční práce: zaměstnanci pracující v noci podle § 78 odst. 1 písm. k) zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce (zaměstnancem pracujícím v noci je zaměstnanec, který odpracuje během noční doby nejméně 3 hodiny ze své pracovní doby v rámci 24 hodin po sobě jdoucích v průměru alespoň jednou týdně v období podle § 94 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce. Lhůty periodických prohlídek: 1x za 2 roky.
 • Další práce nebo činnosti v profesním riziku, které stanoví v rámci prevence rizik, v případech, kdy nelze tato rizika odstranit, zaměstnavatel ve spolupráci s poskytovatelem pracovnělékařských služeb a práce zařazené do kategorie druhé, jejichž součástí jsou níže uvedené rizikové faktory pracovních podmínek podle části I.

Rizikové faktory pracovních podmínek podle části I.

 1. látky s pozdním účinkem karcinogenním a mutagenním – karcinogeny kategorie 1 a 2 nebo kategorie 1A a 1B a mutageny kategorie 1 a 2 nebo kategorie 1A a 1B,látky toxické pro reprodukci kategorie 1 a 2 nebo kategorie 1A a 1B
 2. a. kovová rtuť a její anorganické sloučeniny,
 3. b. arzén a jeho sloučeniny,
 4. c. berylium a jeho sloučeniny,
 5. d. kadmium a jeho sloučeniny,
 6. e. chróm a jeho VI-mocné sloučeniny,
 7. nikl a jeho sloučeniny,
 8. organické sloučeniny fosforu (například organofosfáty – OF a trikrezylfosfát-TKP a další),
 9. fluór a jeho anorganické a organické sloučeniny,
 10. trichlorethylen a tetrachlorethylen (perchlorethylen),
 11. tetrachlormethan, trichlormethan (chloroform), dichlormethan (methylenchlorid), 1,1-dichlor-ethan, 1,2-dichlorethan, 1,1,1-trichlorethan, 1,1,2-trichlorethan,
 12. vinylchlorid (chlorethen),
 13. 1,3-butadien (buta-1,3dien),
 14. aromatické a heterocyklické aldehydy (například 2-furaldehyd (furfural), tetrahydrothiopyran-3-karboxaldehyd, benzaldehyd),
 15. akrylonitril a jiné nitrily (například acetonitril, propannitril, malononitril, adiponitril dimethylformamid),
 16. benzen,
 17. styren (vinylbenzen) a divinylbenzen a styrenoxid,
 18. aromatické nitro sloučeniny (například nitrobenzen, nitrotolueny, dinitrobenzeny, dinitrotolueny, trinitrotoluen, dinitrofenol, trinitrofenol (kyselina pikrová), dinitro-o-krezol, dinitrochlorbenzen),
 19. aromatické amino sloučeniny (například anilín, p-toluidin, m-toluidin, benzidin a jeho soli, dichlorbenzidin a jeho soli, 2-naftylamin, 4-aminobifenyl a jeho soli, o-toluidin) se zvláštním zřetelem na C, M a R, pokud některá z těchto sloučenin má tuto klasifikaci,
 20. polychlorované bifenyly, dibenzodioxiny (například 2,3,7,8-TCDD) a dibenzofurany,
 21. polycyklické aromatické uhlovodíky (například benzo(a)pyren, benzo(a)anthracen, benzo(e)acefenanthrylen, benzo(j)fluoranthen, benzo(k) fluoranthen, dibenzo(a,h)anthracen, chrysen, benzo(e)pyren),
 22. karbamátové insekticidy (například inhibitory AChE – aldicarb, carbofuran, methomyl, bendiocarb, carbaryl, pirimicarb),
 23. sloučeniny cínu (vztahuje se pouze na inhalační expozici),
 24. ethylenoxid (oxiran) a epichlorhydrin (1-chlor-2,3-epoxypropan; chlormethyloxiran),
 25. halogenované alkylethery a arylethery (například bis(chlormetyl)ether a chlorometylmethylether),
 26. formaldehyd a jiné alifatické aldehydy (například acetaldehyd, butyraldehyd, paraldehyd (2,4,6-trimethyl-1,3,5-trioxan), glutaraldehyd, metaldehyd, akrylaldehyd (akrolein)),
 27. svařování elektrickým obloukem s ohledem na inhalační expozici, včetně svařování nerezové oceli,
 28. alergeny a iritancia vyvolávající bronchiální astma a alergickou rinitidu – vysokomolekulární, nízkomolekulární alergeny a látky vyvolávající exogenní alergickou alveolitidu,
 29. faktory, které způsobují maligní nádory kůže (sluneční záření, umělé UV záření),
 30. kontaktní alergeny a látky, které mohou vyvolat senzibilizaci při styku s kůží, kontaktní iritancia, které jsou látkami dráždícími kůži,
 31. látky s převážně aknegenním účinkem typu chladících kapalin a řezných olejů s výjimkou látek uvedených v položce 17,
 32. další látky klasifikované jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci,
 33. vibrace s přenosem na horní končetiny,
 34. nepřijatelné pracovní polohy.

Lexikon BOZP a PO

Právní předpisy