Jednou z povinností zaměstnavatele je sdělit všem zaměstnancům, u kterého poskytovatele pracovnělékařských služeb jim budou poskytnuty pracovnělékařské služby a jakým druhům očkování a jakým preventivním prohlídkám a vyšetřením jsou povinni se podrobit. Zaměstnavatel je povinen umožnit zaměstnancům podrobit se tomuto očkování, prohlídkám a vyšetřením.

Pracovnělékařské služby jsou zdravotní služby preventivní, jejichž součástí je:

  • hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví,
  • provádění preventivních prohlídek,
  • hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci,
  • poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a před pracovními úrazy a nemocemi z povolání,
  • školení v poskytování první pomoci,
  • pravidelný dohled na pracovištích.

Doba výkonu jednotlivých služeb je specifikovaná v příloze č. 1 vyhlášky č. 79/2013 Sb.

Poskytovatel pracovnělékařských služeb

  • poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství nebo
  • poskytovatel v oboru pracovní lékařství.

Smlouva o pracovnělékařských službách

Každý zaměstnavatel musí uzavřít písemnou smlouvu s poskytovatelem pracovnělékařských služeb. U prací zařazených do kategorie první může zaměstnavatel zajišťovat provádění pracovnělékařských prohlídek a posuzování zdravotní způsobilosti k práci u registrujícího poskytovatele zaměstnance nebo uchazeče o zaměstnání a to na základě písemné žádosti. Pokud u zaměstnavatele dojde ke změně zařazení práce do kategorie vyšší než kategorie první, musí do 3 měsíců ode dne, kdy k této změně došlo uzavřít smlouvu novou nebo doplnit starou.

Úhrada pracovnělékařských služeb

Zaměstnavatel hradí pracovnělékařské služby, s výjimkou posuzování nemocí z povolání a sledování vývoje zdravotního stavu při lékařských preventivních prohlídkách u nemocí z povolání a po skončení rizikové práce. Vstupní lékařskou prohlídku hradí osoba ucházející se o zaměstnání. Zaměstnavatel hradí vstupní lékařskou prohlídku, pokud uzavře s uchazečem o zaměstnání pracovněprávní nebo obdobný vztah, nestanoví-li jiný právní předpis jinak nebo osoba ucházející se o zaměstnání se s případným zaměstnavatelem nebo zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodne jinak nebo stanoví-li právní předpis jinak.

Legislativa