Povinnosti zaměstnavatele

Pracovnělékařské služby

Jednou z povinností zaměstnavatele je sdělit všem zaměstnancům, u kterého poskytovatele pracovnělékařských služeb jim budou poskytnuty pracovnělékařské služby a jakým druhům očkování a jakým preventivním prohlídkám a vyšetřením jsou povinni se podrobit. Zaměstnavatel je povinen umožnit zaměstnancům podrobit se tomuto očkování, prohlídkám a vyšetřením.

Zdravotní způsobilost zaměstnanců

Zaměstnavatel je povinen nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti.

Vstupní prohlídky

Zaměstnavatel vstupní lékařskou prohlídku zajistí vždy před vznikem:

 1. pracovního poměru,
 2. právního vztahu založeného dohodou o pracích konaných mimo pracovní poměr, má-li být osoba ucházející se o zaměstnání zařazena k práci kategorie 2R,3 a 4 nebo je součástí této práce profesní riziko nebo je vyžadována jinými právními předpisy;
 3. zaměstnavatel může vstupní lékařskou prohlídku vyžadovat též, má-li pochybnosti o zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o práci, která není prací rizikovou a která má být vykonávána na základě právního vztahu založeného dohodou o pracích konaných mimo pracovní poměr, nebo
 4. vztahu obdobného vztahu pracovněprávnímu.

Osoba ucházející se o zaměstnání se považuje za zdravotně nezpůsobilou k výkonu práce, k níž má být zařazena, pokud se nepodrobí vstupní lékařské prohlídce.

Pracovnělékařské služby

Skládají se z:

Hodnocení zdravotního stavu zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání

Hodnocení zdravotního stavu zaměstnanců nebo osob ucházejících se o zaměstnání:

 1. zjišťování vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdravotní stav a vývoj zdravotního stavu zaměstnanců a posouzení jejich zdravotní způsobilosti k práci. Provádí se při  pracovnělékařských prohlídkách,
 2. hodnocení výsledků sledování zátěže organismu zaměstnanců působením rizikových faktorů a profesního rizika.
 3. hodnocení výsledků cíleně prováděných studií odezvy zdravotního stavu zaměstnanců na konkrétní pracovní podmínky,
 4. zpracování rozborů vzniku a příčin pracovních úrazů, výskytu nemocí z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání, nebo nemocí souvisejících s prací,
 5. hodnocení údajů o vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví zaměstnanců a s tím související nemocnosti,
 6. sledování vlivů rizikových faktorů pracovních podmínek, které se mohou nepříznivě projevit i po delší době na zdraví zaměstnanců, a to v rámci pracovnělékařské prohlídky, je-li to s ohledem na charakter těchto faktorů účelné.

Poradenství

Poradenství jsou veškeré poradenské činnosti pro účely:

 1. hodnocení zdravotního stavu zaměstnanců na základě skutečností zjištěných při dohledu,
 2. školení zaměstnanců určených zaměstnavatelem v první pomoci a
 3. zpracování návrhu vybavení pracoviště prostředky pro poskytování první pomoci pro zaměstnavatele.

Dohled na pracovištích

Dohledem je:

 1. pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce za účelem zjišťování a hodnocení rizikových faktorů,
 2. dohled v zařízení závodního stravování a dalších zařízeních zaměstnavatele,
 3. hodnocení rizik při práci s využitím informací o míře expozice rizikovým faktorům při výkonu práce a výsledků analýzy výskytu nemocí z povolání, pracovních úrazů, ohrožení nemocí z povolání a nemocí souvisejících s prací,
 4. spolupráce při vypracování návrhů pro zaměstnavatele na odstranění zjištěných závad, včetně návrhu na zajištění měření rizikových faktorů pracovních podmínek.

Dohled na pracovištích se zvýšeným rizikem

Dohled se vykonává na pracovištích nejméně 1x za 3 kalendářní roky pro výkon prací:

 1. zařazených do kategorie 2R, 3 a 4,
 2. profesním rizikem
 3. u kterých jsou stanoveny podmínky zdravotní způsobilosti jinými právními předpisy.

Dohled na pracovištích bez zvýšeného rizika

 U prací zařazených v kategorii 1 a 2 podle zákona o ochraně veřejného zdraví (bez zvýšeného rizika) se dohled provádí, pokud tak zaměstnavatel stanoví nebo pokud si jej vyžádá poskytovatel pracovnělékařských služeb

Periodu prováděn dohledu stanoví zaměstnavatel v dohodě s poskytovatelem pracovnělékařských služeb s ohledem na charakter provozu a výskyt rizikových faktorů.

Dohled se neprovádí v dopravních prostředcích zaměstnavatele a v zařízeních, která jsou ve zkušebním provozu.

§ 3 odst. 2 vyhlášky č. 79/2013 Sb. o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče

Poskytovatel pracovnělékařských služeb

Poskytovatelem pracovnělékařských služeb je:

 • poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství nebo
 • poskytovatel v oboru pracovní lékařství.

§ 54 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách

Smlouva o pracovnělékařských službách

Zaměstnavatel musí uzavřít písemnou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb s poskytovatelem PLS.

§ 54 odst. 2 písm. a) zákona č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách.

Zaměstnavatel může uzavřít písemnou smlouvu o poskytování PLS s více poskytovateli PLS

Zaměstnavatel může, pokud jde o práce zařazené do 1. kategorie (a není-li součástí práce profesní riziko nebo není -li požadováno jinými právními předpisy) zajišťovat

 1. provádění pracovnělékařských prohlídek,
 2. posuzování zdravotní způsobilosti k práci,
 3. vydávání lékařských posudků o zdravotní způsobilosti k práci,

u registrujícího poskytovatele zaměstnance (nebo uchazeče o zaměstnání na základě písemné žádosti.)

Povinnosti účastníků pracovnělékařských služeb

Úhrada pracovnělékařských služeb

Zaměstnavatel hradí pracovnělékařské služby, s výjimkou posuzování nemocí z povolání a sledování vývoje zdravotního stavu při lékařských preventivních prohlídkách u nemocí z povolání a po skončení rizikové práce. Vstupní lékařskou prohlídku hradí osoba ucházející se o zaměstnání. Zaměstnavatel hradí vstupní lékařskou prohlídku, pokud uzavře s uchazečem o zaměstnání pracovněprávní nebo obdobný vztah, nestanoví-li jiný právní předpis jinak nebo osoba ucházející se o zaměstnání se s případným zaměstnavatelem nebo zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodne jinak nebo stanoví-li právní předpis jinak.

Vstupní lékařskou prohlídku hradí osoba ucházející se o zaměstnání. Zaměstnavatel osobě ucházející se o zaměstnání vstupní lékařskou prohlídku uhradí, jestliže s ní uzavře pracovněprávní nebo obdobný vztah. Věta první a druhá se nepoužije, jestliže osoba ucházející se o zaměstnání se s případným zaměstnavatelem dohodne o úhradě vstupní lékařské prohlídky i v případě neuzavření pracovněprávního nebo obdobného vztahu, anebo stanoví-li právní předpis jinak. Vstupní lékařskou prohlídku, jde-li o posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání k práci v noci, hradí případný zaměstnavatel vždy.

Dokumentace o pracovnělékařských službách

Dokumentace o poradenství

Dokumentace o poskytnutí poradenství obsahuje:

 1. datum a místo poskytnutí poradenství,
 2. stručný obsah poradenství.

§ 5 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 79/2013 Sb. o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče

Dokumentace o dohledu na pracovišti

Dokumentací o provedení dohlednu jsou záznamy o provedení dohledu včetně hodnocení pracovních a hygienických podmínek na pracovišti a v zařízení závodního stravování a dalších zařízeních zaměstnavatele: Záznam o proveden dohledu obsahuje:

 1. datum a místo provedení dohledu,
 2. popis zjištěných skutečností včetně identifikace nebezpečí a hodnocení rizik,
 3. návrhy opatření a
 4. způsob seznámení zaměstnavatele se závěrem dohledu,
 5. identifikační údaje osob ( funkce, titul, jméno) které pro provedly poradenství a jejich podpisy,
 6. doklad o převzetí záznamu o dohledu zaměstnavatelem, pokud toto převzetí není stvrzeno podpisem zaměstnavatele nebo osoby jednající jeho jménem.

§ 5 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 79/2013 Sb. o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče.

Součástí dokumentace o pracovnělékařských službách jsou dále:

 1. výsledky provedených analýz, biologických expozičních testů a jiné obdobné záznamy o činnostech prováděných v rámci pracovnělékařských služeb,
 2. kopie rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví o zařazení práce do příslušné kategorie nebo oznámení zaměstnavatele o zařazení práce do kategorie druhé,
 3. kopie výsledků šetření příslušných inspekčních orgánů a
 4. kopie výsledků měření rizikových faktorů pracovních podmínek.

§ 5 vyhlášky č. 79/2013 Sb. o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče

Pracovnělékařské prohlídky

Žádost o provedení prohlídky

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci

Lexikon BOZP a PO

Legislativa