Kategorie

Upravit

Lexikon BOZP a PO, Upravit

Označování potrubí

Označování potrubí je stanoveno ČSN 13 0072 Potrubí a Směrnice Rady 92/58/EHS ze dne 24. června 1992 o minimálních požadavcích na bezpečnostní nebo zdravotní značky na pracovišti. Způsob označování musí být určen již v projektové…

Pokračovat ve čtení
Lexikon BOZP a PO, Upravit

Zákaz kouření

Definice a pojmy Návykovou látkou je alkohol, tabák, omamné a psychotropní látky a jiné látky s psychoaktivními účinky, jejichž užívání může vést nebo se podílet na vzniku a rozvoji duševních poruch a poruch chování. Tabákovým…

Pokračovat ve čtení
Lexikon BOZP a PO, Upravit

Návod k obsluze

Prodávající musit informovat kupujícího (spotřebitele): o vlastnostech prodávaných výrobků nebo charakteru poskytovaných služeb, o způsobu použití a údržby výrobku, o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití nebo údržby, o riziku souvisejícím s poskytovanou službou…

Pokračovat ve čtení
Lexikon BOZP a PO, Upravit

Školení BOZP

Obsah, rozsah a forma školení BOZP nejsou předepsány žádným právním předpisem ani technickou normou. Stanoví jej svým rozhodnutím zaměstnavatel podle specifických podmínek a na záladě identifikace a zhodnocení rizik v organizaci. Povinnost provádět školení bezpečnosti…

Pokračovat ve čtení