Kategorie

Upravit

Požární ochrana, Upravit

Pokuty na úseku požární ochrany

Státní požární dozor provádí Ministerstvo vnitra a hasičský záchranný sbor kraje – kontrolou dodržování povinností, posuzováním územně plánovací dokumentace, posuzováním výrobků z hlediska požární bezpečnosti, zjišťováním příčin vzniku požárů, kontrolou akceschopnosti jednotek HZS. Za porušování…

Pokračovat ve čtení
Lexikon BOZP a PO, Upravit

Označování potrubí

Potrubí musí být na viditelných místech označeno bezpečnostními značkami podle druhu, teploty a směru dopravy látek. Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí Potrubní vedení, obsahující nebo přepravující chemické…

Pokračovat ve čtení
Lexikon BOZP a PO, Upravit

Online školení BOZP

Obsah, rozsah a forma školení BOZP nejsou předepsány žádným právním předpisem ani technickou normou. Stanoví jej svým rozhodnutím zaměstnavatel podle specifických podmínek a na základě identifikace a zhodnocení rizik v organizaci. Povinnost provádět školení bezpečnosti…

Pokračovat ve čtení
Požární ochrana, Upravit

Požární značení

Požární bezpečnostní tabulky informují o umístění prvků požární ochrany nebo vyznačují únikovou cestu či nouzový východ. Informativní značky pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách musí být i při přerušení dodávky…

Pokračovat ve čtení