Biologické činitele členíme podle míry rizika na skupiny:

 • 1 – u nichž není pravděpodobné, že by mohly způsobit onemocnění člověka,
 • 2 – které mohou způsobit onemocnění člověka a mohou být nebezpečím pro zaměstnance, je však nepravděpodobné, že by se rozšířily do prostředí mimo pracoviště; účinná profylaxe nebo léčba případného onemocnění jsou obvykle dostupné,
 • 3 – které mohou způsobit závažné onemocnění člověka a představují závažné nebezpečí pro zaměstnance i nebezpečí z hlediska možnosti rozšíření do prostředí mimo pracoviště; účinná profylaxe nebo léčba případného onemocnění jsou obvykle dostupné,
 • 4 – které způsobují u člověka závažné onemocnění a představují závažné nebezpečí pro zaměstnance i nebezpečí rozšíření do prostředí mimo pracoviště; účinná profylaxe nebo léčba případného onemocnění jsou obvykle nedostupné.

Zdrojem biologického rizika jsou biologické materiály pacientů a pacienti samotní jako nositelé infekčních onemocnění.

S biologickým materiálem se při odběru, transportu a likvidaci musí zacházet tak, aby nebylo ohroženo zdraví osob přicházejících s ním do kontaktu.

K přímému přenosu infekce dochází, pokud je – zdroj nákazy a hostitel jsou dostatečné blízko.

 1. Dotykem kůže a sliznic – podání ruky, polibek (svrab, mononukleóza). 
 2. Pohlavním stykem (pohlavní nemoci, HIV).
 3. Fekálně – orální. Choroboplodné zárodky se vylučují stolicí a do organismu mohou vstoupit zažívacím ústrojím. To podporují špatné hygienické podmínky (hepatitida A, dětská obrna apod.). 
 4. Kapénkami – šířeny při dýchání, kašlání a kýchání (COVID-19, chřipka apod.). 
 5. Pokousání a poškrábání zvířetem (vzteklina).
 6. Transplacentární přenos v těhotenství mezi matkou a plodem (zarděnky).

Nepřímý přenos infekce – zdroj nákazy a hostitel nejsou v přímém kontaktu ani blízké vzdálenosti.  Přenos je zprostředkován pomocí dalších prvků.

 1. Předmětů, které jsou infikovány.
 2. Vehikulů – voda, potraviny, půda…
 3. Vektorem – mechanický přenos např. hmyzem, výkaly členovců, klíšťata…
 4. Vzduchem – přenos aerosolů obsahujících infekci např. při havárii, úniku apod.

Veškerý biologický materiál je pokládán za infekční.

Kategorizace prací

Vzhledem k expozici biologickými činiteli při odběru  biologických vzorků a manipulaci s biologickým materiálem se provede zpracování kategorizace prací pro faktor biologické činitele pro všechny pracovníky, kteří jsou s biologickými činiteli v kontaktu.

Při práci s biologickým činitelem skupin 3 nebo 4, zařazené do třetí nebo čtvrté kategorie, se zřizuje kontrolované pásmo.

Legislativa

Ochranná opatření proti ohrožení biologickým činitelem

Opatření k předcházení a omezení rizik souvisejících s používáním biologických činitelů skupin je třeba stanovit a předem projednat s místně příslušnou krajskou hygienickou stanicí (viz HLÁŠENÍ O ZACHÁZENÍ S BIOLOGICKÝMI ČINITELI).

Ochranná opatření pro činností s biologickým rizikem.

 1. Stanovení organizačních a technických opatření pro zabránění úniku biologických činitelů v provozním řádu zdravotnického zařízení.
 2. Zajištění vyhovujících pracovišť pro práci s biologickým materiálem.
 3. Zajištění odpovídajících sanitárních zařízení.
 4. Stanovení přesných postupů při odebírání, manipulaci a transportu biologického materiálu.
 5. Stanovení režimových opatření – zákaz kouření, jídla a pití na pracovištích s nebezpečím kontaminace biologickým činitelem.
 6. Zákaz prací těhotných žen, při kterých jsou vystavené expozici biologickými činiteli skupin 2 až 4  pokud nelze prokázat jejich imunitu proti biologickému činiteli, který přichází při dané práci v úvahu.
 7. Stanovení hygienických opatření.
 8. K parentálním zákrokům včetně drenáže ran a tělních dutin používat pouze sterilní zdravotnické prostředky a dodržovat zásady asepse (opatření bránící kontaminaci sterilního prostředí mikroorganismy).
 9. Zajištění první pomoci.
 10. Provádět při znečištění biologickým materiálem okamžité umytí a dezinfekci postiženého místa a jeho okolí.
 11. Pokrývat povrch vyšetřovacího stolu (pokud dochází ke kontaktu s obnaženou částí těla pacienta), jednorázovým materiálem a vyměňovat jej pro každého pacienta.
 12. Stanovení způsobu uložení a likvidace kontaminovaného materiálu a zdravotních prostředků – injekční jehly, náplasti, obvazy apod.
 13. Stanovení rozsahu úklidu a dezinfekce na pracovištích s ohledem na vyskytující se biologická rizika.
 14. Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků proti působení biologických činitelů (dále jen „OOPP“) v rozsahu zpracované dokumentace o poskytování OOPP. Stanovení jejich kontroly před použitím, čištění a dezinfekci po použití a způsob likvidace.
 15. Zajistit odpovídající očkování zaměstnanců, pokud je to účelné. 
 16. Omezit expozici biologickými činiteli na co nejmenší počet zaměstnanců (popřípadě dalších osob).
 17. Seznámit zaměstnance a v přiměřeném rozsahu i další dotčené osoby s ochrannými opatřeními proti působení biologických činitelů.
 18. Pro každého pacienta je nutno používat vždy samostatnou sterilní jehlu a sterilní stříkačku.
 19. Opakovaně používané zdravotnické prostředky se dezinfikují, čistí a sterilizují podle návodu výrobce. 
 20. Jednorázové zdravotnické prostředky a pomůcky se nesmí opakovaně používat ani po jejich sterilizaci.
 21. Jednorázové zdravotnické prostředky a pomůcky se nesmí používat po uplynutí exspirační doby. Před použitím se musí zkontrolovat.
 22. Použité nástroje a pomůcky kontaminované biologickým materiálem nesmí zdravotničtí pracovníci ručně čistit bez předchozí dekontaminace dezinfekčními přípravky s virucidním účinkem,
 23. Jednorázové stříkačky a jehly se likvidují bez ručního oddělování; k oddělení jehly od stříkačky může sloužit pouze speciální pomůcka nebo přístroj. Vracení krytů na použité jehly je s výjimkou inzulinových per nepřípustné.
 24. Prádlo a osobní ochranné pracovní prostředky k tomu určené se předávají k praní odborné firmě nebo je praní zajišťováno s přihlédnutím k možnosti rizika přenosu infekčního onemocnění ve vlastní vyčleněné pračce.

Legislativa

OOPP proti biologickým rizikům

Obecná problematika OOPP je řešena v nástroji OBECNÉ ZHODNOCENÍ. Při provozu ordinace praktického lékaře jsou OOPP používána především jako ochrana při vyšetřování a ošetřování pacientů pro zabránění přenosu infekce a při odebírání a manipulaci s biologickými vzorky a odpady. Musí být používány:

 1. Rukavice,
 2. respirátory,
 3. ochranné štíty,
 4. ochranné zástěry a oděvy.

Přestože některé zdravotnické prostředky nelze pokládat za OOPP (například ústenky), další ustanovení platí i pro ně.

Před každým použitím OOPP je nutné jej zkontrolovat.

 1. Po každém použití k vyšetření, léčení či ošetření pacienta je OOPP považován z hygienického hlediska za kontaminovaný.
 2. OOPP pro jednorázové použití se likvidují jako infekční odpad a OOPP určené k opakovanému použití je třeba sterilizovat nebo dezinfikovat.
 3. Použité OOPP je třeba ukládat tak aby nemohlo dojít ke kontaminaci nepoužitých, popř. sterilních OOPP a dalších předmětů včetně „civilních“ oděvu (viz téma skladování).

Ochranné rukavice

 • K odběru biologického materiálu se používají vždy sterilní zdravotnické prostředky včetně jednorázových rukavic. Je možné je použít pouze pro jednu ošetřovanou osobu.
 • Prostupnost rukavic musí odpovídat jejich použití a míře rizika biologických činitelů. Požadavky na ně stanovují normy EN ISO 374 Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům a EN ISO 455 Lékařské rukavice pro jednorázové použití.

Legislativa

§5, odst. (1), písm. a) vyhlášky č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče

Legislativa a technické normy

Hlášení o zacházení s biologickými činiteli

30 dní před zahájením činnosti s biologickými materiály se musí zpracovat hlášení o používání biologických činitelů skupin 2 až 4, které se předá místně příslušné krajské hygienické stanici (dále jen „KHS“). Hlášení se podává také vždy při změně podmínek nebo ohlášených údajů. Musí obsahovat také souhrn opatření k předcházení a omezení rizik souvisejících  s používáním biologických činitelů skupin 2 až 4 a ta předem projednat s KHS.

Legislativa

Odběry biologických vzorků

Odběry biologického materiálu se provádějí výhradně na pracovištích určených pro manipulaci s biologickým materiálem, splňujících hygienické a další požadavky pro odběr biologického materiálu:

 1. zajištění bezinfekčního prostředí pro odběr biologického vzorku,
 2. omyvatelné povrchy pracovních ploch, podlah a stěn,
 3. povrchy pracovních ploch, podlah a stěn jsou odolné proti dezinfekčním látkám.
 4. pracoviště pro manipulaci s biologickým materiálem je stavebně odděleno od ostatních pracovišť.
 5. omezení přístupu neoprávněných osob na pracoviště.
 6. stanovení specifických dezinfekčních postupů.
 7. bezpečná manipulace a ukládání biologického materiálu, odpadu, použitých zdravotnických prostředků a OOPP.
 8. při kontaminaci biologickým materiálem se provádí okamžitá dekontaminace potřísněného místa překrytím buničitou vatou, papírovou jednorázovou utěrkou navlhčenou virucidním dezinfekčním roztokem nebo zasypáním absorpčními granulemi s dezinfekčním účinkem a kontaminované místo se očistí obvyklým způsobem.

Legislativa

Ukládání biologického materiálu a kontaminovaných prostředků

 • Biologický materiál se vždy ukládá o označených standardizovaných nádob určených pro biologické materiály. Při ukládání biologického materiálu je třeba dbát na to, aby nebyly kontaminovány vnější části nádoby.
 • Použité jednorázové zdravotnické prostředky se ukládají (třídí) do obalů pro nebezpečný infekční odpad nebo do pevných, uzavíratelných obalů pro sterilizaci.
 • Nádoby musí být vždy označeny.

Legislativa

Bariérová technika

Ošetřovatelská bariérová technika (péče) je systém jehož cílem je zabránění šíření patogenních organismů. Skládá se z pracovních, organizačních a provozních opatření:

 1. mytí rukou,
 2. používání ochranného oděvu, ochranného pláště všude tam, kde hrozí znečištění krví a tělesnými exkrety,
 3. ochranné lékařské sterilní rukavice,
 4. pokrývka hlavy – v případě nebezpečí potřísnění, 
 5. ústenka (vhodnější je respirátor), 
 6. udržovat pacienta v čistotě, 
 7. používat jednorázové zdravotnické prostředky a další pomůcky, dodržovat aseptické zásady a postupy při provádění diagnostických a ošetřovatelských činností

Legislativa

Další informace ze zdravotnictví