Používáním zařízení se rozumí činnost spojená zejména se spouštěním, zastavováním, dopravou, opravou, seřizováním, manipulací, úpravou, údržbou a čištěním po celou dobu jeho provozu,
Nebezpečný prostor je prostor uvnitř nebo vně zařízení, ve kterém je zaměstnanec vystaven riziku ohrožení zdraví,
Ochranné zařízení je mechanické, elektrické, elektronické nebo jiné obdobné zařízení sloužící k bezpečnosti a ochraně života a zdraví zaměstnanců,
Obsluhou je zaměstnanec, který zařízení používá a je k této činnosti oprávněn.

Průvodní dokumentace

  • soubor dokumentů obsahujících návod výrobce pro montáž, manipulaci, opravy, údržbu,
  • výchozí a následné pravidelné kontroly a revize zařízení,
  • pokyny pro případnou výměnu nebo změnu částí zařízení,

Provozní dokumentace

  • záznamy o kontrole (stačí poslední roční kontrola);
  • záznamy o pravidelném servisu, seřízení výrobcem či jím pověřenou osobou apod.
  • provozní deník – k provádění záznamů o provozu zařízení – např. údržby, výměny součástí, doplnění provozních kapalin apod., zacvičení obsluhy apod.,

Místní provozně bezpečnostní předpis

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) je předpis zaměstnavatele upravující zejména pracovní technologické postupy pro používání zařízení a pravidla pohybu zařízení a zaměstnanců v prostorech a na pracovištích zaměstnavatele.

Další


Vyhrazená technická zařízení

Další technická zařízení


Legislativa