Definice strojního zařízení

 • Strojní zařízení – soubor, který
  • je vybaven poháněcím systémem,
  • nepoužívá přímo vynaloženou lidskou nebo zvířecí sílu,
  • je sestavený ze vzájemně spojených částí nebo součástí, z nichž alespoň jedna je pohyblivá.
 • Vyměnitelné přídavné zařízení – zařízení, které po uvedení strojního zařízení nebo traktoru do provozu je k tomuto strojnímu zařízení nebo traktoru připojeno obsluhou za účelem pozměnění jeho funkce nebo přidání nové funkce, není-li toto zařízení nástrojem,
 • Bezpečnostní součást – součást strojního zařízení která:
  • plní bezpečnostní funkci,
  • uvádí se na trh samostatně,
  • při selhání ohrožuej bezpečnost osob,
  • není ení nezbytná k tomu, aby strojní zařízení fungovalo, nebo pomocí níž je možno nahradit běžné součásti nezbytné pro fungování strojního zařízení.
 • Příslušenství pro zdvihání – součást nebo zařízení, které, aniž by bylo připojeno ke zdvihacímu strojnímu zařízení, umožňuje uchycení břemene a které se nachází mezi strojním zařízením a břemenem či na samostatném břemeni, nebo které je určeno k tomu, aby tvořilo nedílnou součást břemene, a které se uvádí na trh samostatně; za příslušenství pro zdvihání se považují rovněž vázací prostředky a jejich součásti,
 • Řetězy, lany a popruhy takové řetězy, lana a popruhy, které jsou navrženy a konstruovány pro účely zvedání jako součást stroje nebo příslušenství pro zdvihání.
 • Odnímatelné mechanické převodové zařízení – odnímatelná součást přenášející energii ze strojního zařízení s vlastním pohonem nebo z traktoru na poháněný stroj, která propojuje jejich první pevná ložiska. Pokud se uvádí na trh s ochranným krytem, považuje se za jeden výrobek,
 • Neúplné strojní zařízení – soubor, který sám o sobě nemůže plnit určenou funkci. Je určeno pouze k zabudování do jiného strojního zařízení nebo do jiného neúplného strojního zařízení či zařízení nebo ke smontování s nimi. Poháněcí systém je neúplným strojním zařízením.
 • Používáním zařízení se rozumí činnost spojená zejména se spouštěním, zastavováním, dopravou, opravou, seřizováním, manipulací, úpravou, údržbou a čištěním po celou dobu jeho provozu,
 • Nebezpečný prostor je prostor uvnitř nebo vně zařízení, ve kterém je zaměstnanec vystaven riziku ohrožení zdraví,
 • Ochranné zařízení je mechanické, elektrické, elektronické nebo jiné obdobné zařízení sloužící k bezpečnosti a ochraně života a zdraví zaměstnanců. ČSN EN ISO 14120 Bezpečnost strojních zařízení – Ochranné kryty – Obecné požadavky pro konstrukci a výrobu pevných a pohyblivých ochranných krytů.
 • Obsluhou je zaměstnanec, který zařízení používá a je k této činnosti oprávněn.

Bezpečnostní normy – strojní zařízení

ČSN EN ISO 12100 Bezpečnost strojních zařízení – Všeobecné zásady pro konstrukci – Posouzení rizika a snižování rizika.

 • Normy typu A – základní bezpečnostní normy, aplikují se na všechny strojní zařízení.
 • Normy typu B – skupinové bezpečnostní normy – zabývají se jedním bezpečnostním hlediskem nebo jedním typem bezpečnostního zařízení, které se může použít pro větěí počet strojních zařízení.
  • Normy typu B1 – týkají se jednotlivýc bezpečnostních hledisek – např. bezpečné vzdálenosti, teplota povrchu, hluk ….
  • Normy typu B2 – týkají se konkrétních bezpečnostních zařízení, např. dvouručních ovládacích zařízení, blokovacích zařízení, zařízení citlivých na tlak, ochranných krytů apod.
 • Normy typu C – bezpečnostní normy pro stroje, zabývají se detailními bezpečnostními požadavky pro jednotlivý stroj nebo skupinu strojů. Pokud s odchylují od norme typu A nebo B, mají před nimi přednost.

Průvodní dokumentace

 • soubor dokumentů obsahujících návod výrobce pro montáž, manipulaci, opravy, údržbu,
 • výchozí a následné pravidelné kontroly a revize zařízení,
 • pokyny pro případnou výměnu nebo změnu částí zařízení,

Další požadavky stanovuje ve článku 6.4.5 ČSN EN ISO 12100 Bezpečnost strojních zařízení – Všeobecné zásady pro konstrukci – Posouzení rizika a snižování rizika

Provozní dokumentace

 • záznamy o kontrole (stačí poslední roční kontrola);
 • záznamy o pravidelném servisu, seřízení výrobcem či jím pověřenou osobou apod.
 • provozní deník – k provádění záznamů o provozu zařízení – např. údržby, výměny součástí, doplnění provozních kapalin apod., zacvičení obsluhy apod.,

Místní provozně bezpečnostní předpis

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) je předpis zaměstnavatele upravující zejména pracovní technologické postupy pro používání zařízení a pravidla pohybu zařízení a zaměstnanců v prostorech a na pracovištích zaměstnavatele.


Vyhrazená technická zařízení

Další technická zařízení


Legislativa

Technické normy

Výbě technických norem pro strojní zařízení

 • ČSN EN ISO 12100 Bezpečnost strojních zařízení – Všeobecné zásady pro konstrukci – Posouzení rizika a snižování rizika
 • ČSN EN ISO 13849-1 Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní části ovládacích systémů – Část 1: Obecné zásady pro konstrukci
 • ČSN ISO 14120 Bezpečnost strojních zařízení – Ochranné kryty – Obecné požadavky pro konstrukci a výrobu pevných a pohyblivých ochranných krytů,
 • ČSN EN 60204-1 ed. 3: 2019 – Bezpečnost strojních zařízení – elektrická zařízení strojů,
 • ČSN EN ISO 13850: 2017 – Bezpečnost strojního zařízení – nouzové zastavení,
 • ČSN EN ISO 13851: 2020 – Bezpečnost strojního zařízení – dvouruční ovládací zařízení,
 • ČSN EN ISO 13850: 2017 – Bezpečnost strojních zařízení – funkce nouzového zastavení,
 • ČSN EN 13855: 2010 ­– Bezpečnost strojních zařízení – umístění ochranných zařízení s ohledem na rychlost přiblížení částí lidského těla,
 • ČSN EN ISO 4414: 2011 – Pneumatika – pneumatické systémy a jejich součásti,
 • ČSN EN 50110-1 ed.3: 2015 – Obsluha a práce na elektrických zařízeních.

Technické normalizační informace TNI

 • TNI ISO/TR 14121-2 Bezpečnost strojních zařízení – Posouzení rizika – Část 2: Praktický návod a příklady metod