Nabízíme


Vyhrazená tlaková zařízení

Za vyhrazená tlaková zařízení se považují tlakové nádoby a kotle s nejvyšším pracovním tlakem vyšším než 0,5 bar:

 • parní a kapalinové kotle, jejichž nejvyšší pracovní tlak přesahuje 0,5 bar a teplota pracovní tekutiny převyšuje při tomto tlaku bod varu pracovní tekutiny,
 • tlakové nádoby, jejichž nejvyšší pracovní tlak přesahuje 0,5 bar a které
  • obsahují plyny, páry (vzdušníky kompresorů, expanzní nádoby včetně těch, které mají objem menší než 10 litrů a u kterých je bezpečnostní součin z nejvyššího pracovního tlaku PS v barech a objemu v litrech větší než 100) nebo
  • žíravé, toxické a výbušné kapaliny skupiny 1 o jakékoliv teplotě nebo
  • jakékoliv kapaliny o teplotě převyšující jejich bod varu při tlaku 0,5 bar;
  • za tlakovou nádobu jsou považovány též vyvíječe páry typu pára/pára a typu horká voda/pára a vyvíječe páry bez nebezpečí přehřátí,
 • nádoby na plyny sloužící k dopravě plynů, jejichž kritická teplota je nižší než + 50 °C nebo u nichž při teplotě + 50 °C je absolutní tlak (tenze) par vyšší než 3 bar od zdroje na místo spotřeby.

Vyhrazená tlaková zařízení nejsou:

 • kotle o objemu do 10 litrů (včetně), u nichž bezpečnostní součin nejvyššího pracovního tlaku PS v barech a objemu v litrech nepřesahuje 100,
 • tlakové nádoby do 10 litrů (včetně), u nichž bezpečnostní součin z nejvyššího pracovního tlaku PS v barech a objemu v litrech nepřevyšuje 100,
 • tlakové nádoby z trubek i nekruhových průřezů o nejvyšším vnitřním rozměru do 100 mm (včetně) bez sběračů, popřípadě se sběrači, pokud sběrač z trubky i nekruhového průřezu nemá vnitřní rozměr větší než 150 mm (včetně),
 • potrubí, jeho rozšířené části a tlakové nádoby do něho vestavěné, jejichž vnitřní průměr (D) nepřesahuje trojnásobek vnitřního průměru (d) největší připojené trubky (D je menší než 3d),
 • tlakové nádobky pro aerosolové rozprašovače podle jiného právního předpisu),
 • tlaková zařízení určená pro motorová vozidla podle jiného právního předpisu, jako zejména vzduchojemy brzdového systému a vzduchových tlumičů, nádoby na LPG, CNG LNG a vodík, jež jsou nedílnou součástí automobilu (vyjma nástaveb a nádob pro přepravu tekutin a materiálů),
 • tlaková zařízení určená k použití jako zbraně, střelivo a vojenský materiál,
 • tlaková zařízení speciálně navrhovaná pro jaderná zařízení a jejich částmi podle atomového zákona),
 • zařízení obsahující tělesa nebo strojní součásti, jejichž dimenzování, volba materiálu a výrobní předpisy vycházejí především z požadavků dostatečné pevnosti, tuhosti a stability s ohledem na statické a dynamické provozní účinky nebo jiná provozní kritéria a pro které není tlak významným konstrukčním činitelem; mezi tato zařízení patří zejména:
  • motory, včetně turbín a spalovacích motorů,
  • parní stroje, plynové nebo parní turbíny, turbogenerátory, kompresory, čerpadla a jejich ovládací zařízení,
 • vysoké pece, včetně jejich chladicího systému, ohřívačů vzduchu, odlučovačů prachu a plynu, šachtové pece s přímou redukcí, včetně chladicího zařízení pece, plynových konvertorů a pánví k tavení, přetavování, odplyňování a odlévání oceli a neželezných kovů,
 • skříně pro vysokonapěťová elektrická zařízení, jako jsou spínací zařízení, řídicí a regulační zařízení, transformátory a točivé stroje,
 • pancéřové trubky sloužící k uložení přenosových systémů, například elektrických silových kabelů, telefonních kabelů a pláště kabelů,
 • lodě, rakety, letadla a mobilní zařízení mimo pevninu a zařízení specificky určená k instalaci na jejich palubě nebo k jejich pohonu,
 • tlaková zařízení tvořená pružným pláštěm, například pneumatiky, vzduchové polštáře, míče, nafukovací čluny a další podobná tlaková zařízení,
 • tlumiče výfuku a sání,
 • láhve nebo plechovky pro nápoje sycené oxidem uhličitým určené k jednorázovému použití určené konečným spotřebitelům,
 • sudy a jiné nádoby sloužící pro distribuci a spotřebu nápojů, tlakové hrnce a konvektomaty,
 • tlakové obaly pro zkapalněné uhlovodíkové plyny a jejich směsi určené k jednorázovému použití,
 • tlaková zařízení podléhající mezinárodnímu kódu o námořní přepravě nebezpečného zboží (IMDG) a jiným právním předpisům ADR ) a RID ),
 • otopná tělesa a potrubí teplovodních otopných systémů,
 • nádoby určené k jímání kapalin, u nichž tlak plynu nad kapalinou není větší než 0,5 bar s teplotou do + 110 °C,
 • tlaková zařízení obsahující kapalinu zařazenou do skupiny 2 bez ohledu na tlak, pokud její nejvyšší pracovní teplota nepřekročí teplotu jejího bodu varu při tlaku 0,5 bar,
 • nádoby na plyny o tlakovém objemu maximálně 0,22 litru.

Mezi vyhrazené tlakové nádoby nepatří například bojlery tj. elektrické ohřívače vody – nádoba neobsahuje plyny, páry nebo žíravé, toxické a výbušné kapaliny skupiny 1 o jakékoliv teplotě nebo jakékoliv kapaliny o teplotě převyšující jejich bod varu při tlaku 0,5 bar;

§ 4, odst. (2) nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Třídy vyhrazených tlakových zařízení

Kotle

Parní a kapalinové kotle s objemem větším než 10 litrů nebo bezpečnostním součinem nejvyššího pracovního tlaku v označení (PS) v barech a objemu v označení (V) v litrech přesahující 100 se zařazují do 4 tříd na:

 • parní kotle s jmenovitým množstvím vyráběné páry nad 115 t/h, které jsou zařazeny do I. třídy,
 • parní kotle s jmenovitým množstvím vyráběné páry nad 50 t/h do 115 t/h včetně nebo horkovodní kotle s tepelným výkonem nad 35 MW, které jsou zařazeny do II. třídy,
 • parní kotle s jmenovitým množstvím vyráběné páry nad 8 t/h do 50 t/h včetně nebo horkovodní kotle s tepelným výkonem nad 5,8 MW do 35 MW včetně, které jsou zařazeny do III. třídy,
 • parní kotle s jmenovitým množstvím vyráběné páry do 8 t/h včetně nebo horkovodní kotle s tepelným výkonem do 5,8 MW včetně a všechny ostatní kotle kapalinové, které jsou zařazeny do IV. třídy.

§ 5, odst. (1) nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Tlakové nádoby

Tlakové nádoby se člení do tříd podle nejvyššího pracovního tlaku (PS) v barech a podle bezpečnostního součinu nejvyššího pracovního tlaku (PS) v barech a objemu (V) v litrech, a to na:

 • tlakové nádoby zařazené do I. třídy s nejvyšším pracovním tlakem přesahujícím 100 bar a zároveň s objemem větším než 1000 litrů,
 • tlakové nádoby zařazené do II. třídy s nejvyšším pracovním tlakem přesahujícím 0,5 bar, objemem větším než 10 litrů nebo s bezpečnostním součinem nejvyššího pracovního tlaku (PS) v barech a objemu (V) v litrech přesahujícím 100, s výjimkou třídy I. podle písmene a).

§ 5, odst. (2) nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nádoby na plyny se jako vyhrazená tlaková zařízení dále do tříd nezařazují.

Tlaková zařízení podléhající mezinárodnímu kódu o námořní přepravě nebezpečného zboží (IMDG), Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR9)) a Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID10)).Součástí vyhrazených tlakových zařízení je jejich bezpečnostní a tlaková výstroj.

Dělení pracovních tekutin

Pracovní tekutiny se dělí na dvě skupiny.

§ 3 nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Fyzická osoba odpovědná za bezpečný provoz tlakových nádob stabilních a parních nebo kapalinových kotlů

Fyzická osoba odpovědná za bezpečný provoz tlakových nádob stabilních a parních nebo kapalinových kotlů:

 1. sleduje provoz tlakových nádob a parních a kapalinových kotlů z hlediska bezpečnosti jejich provozu,
 2. do provozu nepřipustí nádoby a kotle bez předepsané dokumentace, bezpečnostní výstroje, jakož i nádoby a kotle, u nichž nebyla posouzena shoda podle jiného právního předpisu[1]) a u nichž nebyly provedeny předepsané revize a zkoušky nebo o nichž je známo, že by mohly ohrozit bezpečnost provozu nebo zdraví a život zaměstnanců,
 3. hlásí všechny změny na nádobách reviznímu technikovi,
 4. sleduje a podle potřeby provádí opatření, aby nádoby a kotle byly náležitě obsluhovány, udržovány, přezkušovány a kontrolovány včetně bezpečnostní výstroje,
 5. ve spolupráci s revizním technikem vypracovává plán provádění revizí a zajistí přípravu nádob a kotlů k revizím a zkouškám,
 6. dbá pokynů revizního technika.

Příloha č 3 Nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

E-learningové školení: Osoba odpovědná za provoz vyhrazených tlakových zařízení

Bezpečnostní požadavky na provoz tlakových nádob stabilních a parních nebo kapalinových kotlů

Vypracování místních provozních předpisů pro uvádění kotlů a tlakových nádob do provozu, řízení provozu a odstavování z provozu, včetně provozu za mimořádných podmínek a případů odstavení z provozu z důvodů nebezpečí z prodlení. Místní provozní předpisy stanoví i povinností a odpovědnost jednotlivých zaměstnanců s přihlédnutím k místním podmínkám. Při zpracování místních provozních předpisů se postupuje v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Zpracovat místní provozní předpisy pro tlakové nádoby zejména jde-li o provoz nádob:

 1. při kterém dochází ke zhoršení nebo změně chemického složení a mechanických vlastností materiálu nádoby vlivem pracovní tekutiny případně prostředí,
 2. s pracovní tekutinou působící silně agresivně na stěny nádoby,
 3. při pracovní teplotě stěny nad + 300 °C  nebo pod 0 °C ,
 4. s žíravými, jedovatými a výbušnými plyny a kapalinami nebo jejich parami.
 • Ustanovit jednoho, a podle míry rizika případně více zaměstnanců, odpovědných za provoz tlakových nádob nebo kotlů, přičemž rozsah povinností odpovědných zaměstnanců určí provozovatel vlastním organizačním předpisem.
 • Zajistit potřebnou obsluhu a údržbu nádob.
 • Provádět revizí a zkoušek podle stanoveného plánu v rámci plánovité údržby.
 • Ustanovit potřebný počet revizních techniků,
 • Zajistit odbornou způsobilost všech zaměstnanců podílejících se na provozu, obsluze, opravách, údržbě, kontrole a revizích nádob, soustavně sledování jejich činnosti.
 • Zajistit pro práci, revize a prohlídky v nádobách a v kotlích bezpečné odpojení od možného zdroje energií a dále kontrolu ovzduší a přijetí opatření k vyloučení možnosti otrav, udušení nebo výbuchu a použití bezpečného osvětlení a ručního elektromechanického nářadí v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Poskytnout pro práci, revize a prohlídky v nádobách a v kotlích potřebnou pracovní výstroj, zejména ochranné oděvy, masky, přilby, boty, rukavice, bezpečnostní osvětlení, ochranné pásy, žebříky, lana, čisticí prostředky, popřípadě jiné prostředky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících.
 • Vést evidenci všech tlakových nádob a parních a kapalinových kotlů, jejich změn a spolehlivou úschovu a přístupnost jejich dokumentace,
 • Zajistit pravidelné servisní prohlídky podle pokynů dodavatele na bezpečnostní a tlakové výstroji (pojistné ventily, elektrické a elektronické systémy spojené s bezpečností jako jsou ochrany, regulace, měření, blokády a signalizace).
 • Zajistit v případě nutnosti nové nastavení, seřízení a odzkoušení pojistných ventilů, případně zajistí jejich výměnu.
 • Zajistit stanovení způsobu vedení provozních záznamů,
 • Zajistit odstranění zjištěných a jemu oznámených závad.

Čl. 1, příloha č. 3 k nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Montáž a opravy vyhrazených tlakových zařízení

Právnická osoba a podnikající fyzická osoba s oprávněním k montáži a opravám vyhrazených tlakových zařízení vyhledává a vyhodnocuje nebezpečí, která z důvodu tlaku přicházejí u vyhrazených tlakových zařízení v úvahu, a činí opatření nezbytná k zajištění toho, aby vyhrazené tlakové zařízení, na kterém byla prováděna činnost v rozsahu oprávnění, splňovalo požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které se na ně vztahují, a aby bylo vhodné k účelu nebo činnosti, pro které má být používáno, a mohlo být provozováno bez ohrožení života, zdraví a bezpečnosti osob a škody na majetku nebo životním prostředí.


Výrobce nebo dodavatel poskytnou provozovateli vyhrazeného tlakového zařízení informace, které mu umožní posoudit obvyklé nebo předvídatelné nebezpečí spojené s provozováním a užíváním vyhrazeného tlakového zařízení.

Umístění vyhrazených tlakových zařízení

Kotel určený pro instalaci ve stavebním objektu se umísťuje ve zvlášť k tomu účelu určené místnosti s účinným větráním vybavené funkčním osvětlením. Na vstupu do této místnosti se umístí výstražné a zákazové tabulky.

Při umístění tlakové nádoby je nutno dodržet požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zohlednit nejvyšší, popřípadě nejnižší pracovní teplotu, pro kterou je tlaková nádoba navržena. Pokud není zapuštěna v zemině, lze nádobu umístit jen tak, aby k ní byl umožněn bezpečný přístup, především k její bezpečnostní výstroji.

 Tlaková nádoba může být umístěna jen na patkách, podstavcích nebo podpěrách, avšak vždy jen na základech nebo podlahách, které jsou dimenzovány i pro zatížení při tlakové zkoušce. Tlakovou nádobu je nutné uzemnit a ukotvit; tlakovou nádobu umístěnou v zemině je nutné také chránit před účinky bludných proudů. Při jejím uložení v zemině musí být ukotvena nebo stabilně uchycena i s ohledem na dilataci nádoby.

Při přepravě nesmí být tlaková nádoba pod tlakem, pokud pro takovou přepravu není konstruována a vybavena.

Uvedení do provozu a provoz vyhrazených tlakových zařízení

 • Tam, kde nelze plně zajistit, aby vyhrazené tlakové zařízení mohlo být provozováno bez ohrožení života, zdraví a bezpečnosti osob a škody na majetku nebo životním prostředí, učiní provozovatel opatření k minimalizaci těchto rizik.
 • Do provozu a provozována mohou být vyhrazená tlaková zařízení, která splňují požadavky
  • ustanovení jiných právních předpisů, které se na ně vztahují nebo se na ně vztahovaly před nabytím účinnosti tohoto nařízení,
  • uvedené v příloze č. 1 nebo 2 nařízení, pokud se na ně nevztahují jiné právní předpisy nebo se na ně vztahují jen částečně.
 • Provozovatel vyhrazeného tlakového zařízení provede opatření nezbytná k zajištění toho, aby po celou dobu provozu bylo vyhrazené tlakové zařízení udržováno ve stavu splňujícím požadavky tohoto nařízení, zajistí odborně způsobilou obsluhu, neprodleně odstraňuje závady a provádí opatření, aby se předešlo ohrožení života, zdraví a bezpečnosti osob, majetku nebo životního prostředí podle přílohy č. 3 nařízení.
 • Osobu odpovědnou za provoz vyhrazeného tlakového zařízení určí provozovatel vyhrazeného tlakového zařízení nebo jeho sestav před uvedením do provozu.
 • Provozovatel odpovídá za seznámení osoby odpovědné s požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro příslušné zařízení.
 • Provozovatel může určit i více odpovědných osob za provoz se stanovenými povinnostmi ve vztahu k jednotlivým druhům a rozsahu vyhrazených tlakových zařízení.

§ 8 nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Splnění požadavků se ověřuje:

 • výchozí revizí,
 • provozní revizí,
 • vnitřní revizí,
 • zkouškou těsnosti,
 • tlakovou zkouškou,
 • periodickou zkouškou,
 • mimořádnou revizí nebo zkouškou.

Revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení

Splnění požadavků pro montáže a opravy se ověřuje:

 • stavební zkouškou,
 • tlakovou zkouškou,
 • první zkouškou.

Splnění požadavků pro uvedení do provozu a provoz se ověřuje:

 • výchozí revizí,
 • provozní revizí,
 • vnitřní revizí,
 • zkouškou těsnosti,
 • tlakovou zkouškou,
 • periodickou zkouškou,
 • mimořádnou revizí nebo zkouškou.

Další

Harmonogram revizí a zkoušek

Harmonogram revizí a zkoušek písemně stanoví provozovatel vyhrazeného tlakového zařízení v plánu revizí a zkoušek s přihlédnutím k umístění tlakových zařízení dokumentaci dodavatele vyhrazeného tlakového zařízení, provozní tekutině a provozním podmínkám.

Lhůty nesmí být delší, než jsou uvedené v tabulce, pokud tak nestanoví jiný právní předpis.

Odlišný způsob provedení a odlišné lhůty revizí a zkoušek, které nejsou uvedeny v průvodní technické dokumentaci výrobce, v právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, povoluje pověřená organizace odborným stanoviskem podle zákona.

Před uplynutím stanoveného období platnosti rozpisu revizí a zkoušek se zpracuje nový rozpis tak, aby v době skončení platnosti stávajícího rozpisu mohl okamžitě vstoupit v platnost

Revize provádí a vyhodnocuje a zkoušky řídí a vyhodnocuje revizní technik.

Revizní technik provádějící nebo řídící a vyhodnocující revize a zkoušky zhodnotí míru rizik vyplývající ze stavu vyhrazeného tlakového zařízení pro jeho další provoz a navrhne opatření nezbytná k zajištění toho, aby toto zařízení bylo v daném prostředí vhodné k účelu nebo činnosti, pro které má být používáno

První zkouška – nádoby na plyny

Nádoby na plyny se po opravě podrobují první zkoušce.

První zkouška nádob na plyny typu lahve, svazky lahví, trubkové nádoby, sudy, kryogenní nádoby se skládá z:

 • konečného posouzení (stavební zkoušky),
 • kontroly jakosti materiálu,
 • vnitřní a vnější prohlídky,
 • tlakové zkoušky.

§ 11 nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Výchozí revize tlakových nádob a kotlů

Výchozí revize se provádí u tlakových nádob a kotlů:

 • nových,
 • rekonstruovaných nebo opravených, vyžadujících vrtání děr, svařování, nýtování, popřípadě výrobu nových tlakových částí, nebo
 • u nichž došlo ke změně použití nebo přemístění s výjimkou nádob pojízdných, převozných a přenosných.

Výchozí revize, kterou se ověřuje stav vyhrazeného tlakového zařízení, jeho bezpečnostní a tlakové výstroje a jeho umístění a úplnost průvodní technické dokumentace, se provádí před uvedením do provozu. O výsledku výchozí revize je sepsána revizní zpráva revizním technikem.

Výchozí revizi zajišťuje dodavatel vyhrazeného tlakového zařízení, pokud není smluvně stanoveno jinak.

Provozní revize vyhrazených tlakových zařízení

Provozní revizí se ověřuje:

 • stav vyhrazeného tlakového zařízení a jeho bezpečnostní a tlakové výstroje,
 • dodržování podmínek provozu,
 • vedení předepsané dokumentace,
 • zajištění obsluhy vyhrazeného tlakového zařízení odborně způsobilou obsluhou

Provozní revize se provede vždy při prvním uvádění do provozu, a to do 14 dnů od uvedení do provozu:

 • kotlů uvedených do provozu a po jejich přemístění, pokud se nejedná o převozné nebo přenosné kotle, u neplánovaných oprav typu odstraňování jednotlivých netěsností trubek u kotlů I. a II. třídy se provozní revize nevyžaduje,
 • tlakových nádob uvedených do provozu, po jejich přemístění, pokud se nejedná o převozné nebo přenosné nádoby.

§ 13 nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Vnitřní revize vyhrazených tlakových zařízení

Vnitřní revizí se ověřuje stav vyhrazeného tlakového zařízení z vnitřní i z vnější strany, pokud je pro tyto úkony konstruováno ve stanovených lhůtách.

Vnitřní revize se provede vždy

 • byl-li kotel mimo provoz po dobu delší než 1 rok a tlaková nádoba po dobu delší než 3 roky,
 • po jakékoliv mimořádné události, která způsobila nebo mohla způsobit poškození tlakového celku kotle nebo tlakové nádoby.

§ 14 nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Zkouška těsnosti

Zkouškou těsnosti se ověřuje těsnost vyhrazeného tlakového zařízení a bezpečnostní a tlakové výstroje při provozním přetlaku.

Zkouška těsnosti se provede vždy po otevření tlakového celku před uvedením vyhrazeného tlakového zařízení do provozu, pokud byla prováděna vnitřní revize nebo úkony údržby, které mohly ovlivnit těsnost tlakového celku. Provádí-li se před uvedením vyhrazeného tlakového zařízení do provozu tlaková zkouška, nemusí se zkouška těsnosti provádět. Obsahuje-li nádoba tekutiny zařazené do skupiny 1, provede se zkouška těsnosti přírubových spojů.

Tlaková zkouška

Tlakovou zkouškou se ověřuje pevnost a těsnost vyhrazeného tlakového zařízení při zkušebním přetlaku po montáži a opravě tlakového celku, po přemístění, v případech stanovených výrobcem a právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve stanovených lhůtách při provozu.

Tlaková zkouška se provádí kapalinou zařazenou do skupiny 2.

Periodická zkouška

 Každá nádoba na plyny se podrobuje periodické zkoušce. Způsob, rozsah a lhůty periodické zkoušky jsou určeny v právních předpisech pro přepravu nebezpečných věcí.

Revizní zpráva

Osoba, která prováděla a vyhodnotila revize nebo řídila a vyhodnotila zkoušky vyhrazeného tlakového zařízení p vyhotoví o tomto úkonu revizní zprávu.
Každá revizní zpráva obsahuje:

 • jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby, případně identifikaci fyzické osoby, která revidované vyhrazené tlakové zařízení provozuje nebo bude provozovat,
 • popis a vymezení rozsahu revidovaného vyhrazeného tlakového zařízení,
 • jméno, podpis a evidenční číslo osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních revizního technika, který revizi nebo zkoušku provedl; v případě elektronického předání revizní zprávy musí být elektronický dokument podepsán uznávaným elektronickým podpisem ),
 • určení druhu revize (pravidelná, mimořádná) nebo zkoušky,
 • data zahájení a ukončení revize nebo zkoušky, datum vypracování a předání revizní zprávy,
 • soupis použitých měřicích přístrojů,
 • seznam informací použitých k provedení revize nebo zkoušky, včetně jejich vyhodnocení ve vzájemných souvislostech,
 • soupis provedených úkonů (prohlídka, měření a zkoušení),
 • naměřené hodnoty, pokud je jimi dokladováno ohrožení života, zdraví a bezpečnosti osob, majetku, životního prostředí nebo pokud jsou potřebné pro vyhodnocení změn v zajištění bezpečnosti,
 • soupis zjištěných závad s uvedením porušených ustanovení právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 • slovní vyhodnocení stavu revidovaného vyhrazeného tlakového zařízení z hlediska splnění požadavků na jeho bezpečnost, vyjádřené konstatováním, zda je či není revidované zařízení schopno bezpečného provozu; pokud není, pak je součástí revizní zprávy odůvodnění tohoto konstatování,
 • návrh opatření, za kterých může být vyhrazené tlakové zařízení se závadami v provozu,
 • potvrzení o předání revizní zprávy,
 • datum, do kdy je revize nebo zkouška platná, což je datum následné revize nebo zkoušky.
 • Osoba, která řídila a vyhodnotila zkoušku potvrdí, v případě, že vyhrazené tlakové zařízení vyhovělo, kladný výsledek v revizní zprávě tak, že uvede
 • název úkonu podle § 9 a datum jeho provedení,
 • identifikační údaje vyhrazeného tlakového zařízení,
 • identifikační údaje osoby, která záznam vyhotovila (jméno, popřípadě jména a příjmení, číslo osvědčení), a její podpis.

Osoba, která řídila a vyhodnotila zkoušku vyrazí na nádobu

 • datum provedení zkoušky,
 • otisk razidla.

§ 18 nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Stavební zkouška

Stavební zkouškou se ověřuje, zda celkové provedení montáže a opravy kotle a tlakové nádoby odpovídá bezpečnostním požadavkům.

§ 10 nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Dokumentace vyhrazených tlakových zařízení

Provozovatel vyhrazeného tlakového zařízení zajistí

 • zpracování místního provozního předpisu pro tlakové nádoby s pracovní tekutinou zařazenou do skupiny 1 a pro kotle do jednoho měsíce od uvedení do provozu (u ostatních vyhrazených tlakových zařízení do dvou měsíců), v písemné nebo elektronické podobě tak, aby byly přístupné obsluze; do zpracování místního provozního předpisu se provoz zajišťuje podle návodu výrobce nebo dodavatele,
 • vedení záznamů o provozu vyhrazeného tlakového zařízení,
 • po dobu provozu kotle a tlakové nádoby úschovu:
  • dokumentace předávané výrobcem nebo dodavatelem vyhrazeného tlakového zařízení, která obsahuje údaje nezbytné pro posouzení stavu tlakové nádoby při revizích, zkouškách, montážích a opravách (výkresová dokumentace, pevnostní výpočet, technické parametry a podmínky provozu), a tuto udržovat v aktuálním stavu,
  • dokladů stanovujících lhůty revizí a zkoušek,
   záznamů o revizích, opravách, zkouškách a prohlídkách,
  • zápisů o prověření odborné způsobilosti k obsluze.

§ 19 nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Místní provozní předpis vyhrazeného tlakového zařízení

Provozovatel zajistí vypracování místních provozních předpisů pro uvádění kotlů a tlakových nádob do provozu, řízení provozu a odstavování z provozu, včetně provozu za mimořádných podmínek a případů odstavení z provozu z důvodů nebezpečí z prodlení.

Místní provozní předpisy stanoví i povinností a odpovědnost jednotlivých zaměstnanců s přihlédnutím k místním podmínkám. Při zpracování místních provozních předpisů se postupuje v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Příloha č. 3 nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Provozovatel vyhrazeného tlakového zařízení zajistí zpracování místního provozního předpisu pro:

 • tlakové nádoby s pracovní tekutinou zařazenou do skupiny 1 a pro kotle do 1 měsíce od uvedení do provozu,
 • pro ostatní vyhrazená tlaková zařízení do 2 měsíců od uvedení do provozu,

Místní provozní předpis je zpracován v písemné nebo elektronické podobě tak, aby byl přístupný obsluze.

Do zpracování místního provozního předpisu se provoz zajišťuje podle návodu výrobce nebo dodavatele,

V místním provozním předpise jsou stanoveny s přihlédnutím k dokumentaci předané dodavatelem vyhrazeného tlakového zařízení a místním podmínkám:

 • povinnosti a odpovědnost jednotlivých osob,
 • způsob a rozsah obsluhy vyhrazeného tlakového zařízení,
 • rozsah údajů v záznamech o provozu.

§ 19, odst. (2), nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Záznamy o provozu vyhrazeného tlakového zařízení

Záznamy o provozu vyhrazeného tlakového zařízení vede a podepisuje topič nebo obsluha vyhrazeného tlakového zařízení. V záznamech o provozu se zapisují:

 • údaje o době provozu vyhrazených tlakových zařízení,
 • údaje o provozních parametrech v rozsahu stanoveném místním provozním předpisem,
 • údaje o mimořádných jevech nebo podmínkách provozu,
 • údaje o předání vyhrazených tlakových zařízení při směnném provozu,
 • údaje o přezkušování bezpečnostní výstroje,
 • údaje o provedených údržbářských pracích,
 • ostatní údaje související s bezpečností provozu.

§ 19, odst. (3), nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Oprávnění organizací

Provádět montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení, včetně periodických zkoušek nádob na plyny, mohou jen právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které jsou držiteli oprávnění podle zákona odpovídajícího druhu a rozsahu prováděných činností. Oprávnění vydává pověřená organizace TIČR.

Osvědčení pro revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení

Provádět revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení, včetně periodických zkoušek nádob na plyny, mohou jen revizní technici podle druhu a rozsahu osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních.

Držitel osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních podle zákona pro revizního technika kotlů a tlakových nádob je oprávněn provádět revize a zkoušky kotlů příslušné třídy a tříd nižších v rozsahu osvědčení.

Odborná způsobilost – vyhrazená tlaková zařízení


Legislativa

Vyhrazená technická zařízení

Od 1.7 2022 jsou účinné právní předpisy, které představují největší změnu v oblasti technických zařízení za posledních 40 let.