Za vyhrazená technická zdvihací zařízení se pokládají pracovní plošiny s motorickým pohonem a výškou zdvihu přesahující 1,5 m, pojízdné zdvihací pracovní plošiny, závěsné plošiny a stožárové šplhací pracovní plošiny.

Třídy pracovních zdvihacích plošin

Pracovní plošny s výškou zdvihu přesahující 1,5 m, pojízdné zdvihací pracovní plošiny, závěsné plošiny a stožárové šplhací pracovní plošiny jsou zařazeny do II. třídy vyhrazených zdvihacích zařízení. Ostatní pracovní plošiny jsou zařazeny mezi nevyhrazená technická zařízení.

Pracovní systém zdvihacích plošin

Před použitím pracovních plošin zajistí provozovatel zpracování pracovního systému. Pracovní systém obsahuje:

 • plánování provozu včetně postupů pro vyproštění osob nebo stroje v případě nouze,
 • výběr, opatření a použití vhodné pracovní plošiny a s ní souvisejícího pracovního zařazení,
 • přípravu a údržbu místa podle požadavků pro užití pracovní plošiny,
 • údržbu pracovní plošiny včetně prohlídek a oprav podle doporučení výrobce,
 • zaškolenou obsluhu, oprávněnou k provozu pracovní plošiny,
 • seznámení obsluhy pracovní plošiny se strojem, který bude používat, včetně místních specifik, upozornění na nebezpečí v prostorech, kde bude pracovní plošina provozována, a to před zahájením práce,
 • monitorování činností a kontrolu práce obsluhy,
 • opatření proti neoprávněnému použití pracovní plošiny,
 • opatření pro zajištění bezpečnosti osob neúčastnících se provozu pracovní plošiny.

Pro realizaci pracovního systému určí provozovatel pracovní plošiny pověřenou osobu.

Čl. 2.3.1 přílohy č. 3, nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Vyproštění osob

V případě potřeby evakuace osob z plošiny – záchrany z výšky je zpravidla možné použít nouzové spuštění pracovní plošiny.
Pokud není nouzové spuštění možné, je patrně nejlepším řešením přivolat místně příslušnou jednotku HZS s odpovídajícím technickým vybavením.

Opatření proti neoprávněnému použití pracovní plošiny

Provozovatel musí po každém odstavení pracovní plošiny provést opatření, aby nemohlo dojít k jejímu zneužití neoprávněnými osobami.

Zajištění pracovní plošiny proti neoprávněnému použití

Obsluha po ukončení prací a při odstavení plošiny na určené místo ji vždy zajistí tak, nemohlo dojít k jejímu neoprávněnému použití.

Zajištění bezpečnosti osob neúčastnících se provozu pracovní plošiny

Prostor pod místem práce je vždy zabezpečen proti vstupu osob, které se neúčastní pracovní činnosti. Zabezpečení se realizuje zamezením přístupu nepovolaných osoba na pracoviště a do ohroženého prostoru – bezpečnostní značení, vymezení prostoru, organizační opatření.

Příloha č. 3, čl. 2, nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Zakázané činnosti při provozu pracovní plošiny

Jedná se o doporučení, při konkrétním provozu vycházejte z pokynů výrobce (návod k obsluze) a vlastní identifikace a zhodnocení rizik.

 • Je zakázáno používat pracovní plošinu jiným způsobem, než stanoví výrobce v návodu k obsluze.
 • V pracovním prostoru plošiny se nesmí zdržovat žádné osoby.
 • Práce v blízkostí elektrického vedení je zakázána.
 • Plošina se nesmí přetěžovat,
 • Plošina se nesmí používat za špatné viditelnosti a ve tmě.
 • Je zakázáno umisťovat, zakotvovat a zavěšovat břemena na plošinu.
 • Je zakázáno tlačit stroj nebo jiné předměty před plošinou.
 • Nesmí se pojíždět s plošinou, pokud je ve zdviženém stavu a je na ní osoba.
 • Je zakázáno používat plošinu s vysunutou zásuvkou podvozku.
 • Je zakázáno opírat plošinu o stěny nebo konstrukce.
 • Zaměstnancům je zakázáno obsluhovat plošinu bez použití přidělených OOPP.
 • Během pracovní činnosti se zdviženou pracovní plošinou musí být plošina zajištěna proti rozjetí.
 • Je zakázáno lézt na zábradlí plošiny a vyklánět se.
 • Plošina se nesmí používat jako jeřáb nebo výtah, pokud to není schváleno výrobcem nebo kvalifikovanou osobou.
 • Šplhání po výsuvné konstrukci plošiny je zakázáno.
 • Je zakázáno plošinu používat ve venkovních prostorách.
 • Je zakázána jízda na veřejných komunikacích.
 • Plošinu nesmí její obsluha předat k užívání neoprávněné osobě.
 • Pokračovat v provozu při zjištění nepravidelnosti funkce pohybových mechanismů či pojezdů.
 • Používat k provozním účelům, vyřazovat z funkce nebo přestavovat bezpečnostní zařízení, (koncové vypínače, tlačítka “Nouzového zastavení” apod.) s výjimkou funkčního vyzkoušení.
 • Ponechat po ukončení provozu na plošině jakékoliv předměty.
 • Opustit pracovní plošinu při zapnutém hlavním vypínači, spuštěném motoru atd.

Obsluha pracovních plošin

Osobou způsobilou k obsluze pracovních plošin, je fyzická osoba která:

 • je starší 18 ti let, splňující požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 • absolvovala teoretické školení,
 • je seznámená s právními předpisy, dokumentací provozovatele a průvodní dokumentací od výrobce (návod k obsluze).
 • s praktickým zácvikem pod dozorem kvalifikované osoby provozovatele zařízení. Kvalifikovanou osobou je obsluha pracovní plošiny,
 • složila zkoušku z odborné způsobilosti,
 • je zdravotně způsobilá pro práci ve výškách a obsluhu vysokozdvižné plošiny. 

O zkoušce z odborné způsobilosti k obsluze pracovních plošin se zpracuje zápis, který je přílohou dokladu o způsobilosti k obsluze vyhrazeného zdvihacího zařízení.

Revize, kontroly, prohlídky a zkoušky pracovních plošin

 • Zprávy o kontrolách, revizích nebo zkouškách, zpracuje osoba, která je provedla, v listinné nebo elektronické podobě. Současně provede záznam o jejich provedení do provozního deníku,
 • Pracovní plošinu po opravě lze provozovat až po ověření, že opravou nebyla ohrožena bezpečnost a že nevznikla další rizika. O tom vyhotoví záznam osoba, která opravu provedla, do provozního deníku, nebo vystaví doklad o zkoušce podle rozsahu provedené opravy v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP.
 • Pověřená osoba za provoz pracovních plošin musí být neprodleně prokazatelně seznámena s výsledkem opravy, kontroly, revize nebo zkoušky osobou, která tento úkon provedla.

Mimořádná zkouška

Mimořádnou zkoušku provede a její rozsah stanoví revizní technik vyhrazených zdvihacích zařízení s kvalifikací pro zkoušené zařízení.  Mimořádná zkouška pracovní plošiny se provede:

 • po provedené podstatné změně vyhrazeného zdvihacího zařízení,
 • po přemístění vyhrazeného zdvihacího zařízení, u kterého nelze vyloučit, že přemístěním došlo ke změně jeho technických nebo funkčních vlastností,
 • po opravě vyhrazeného zdvihacího zařízení, která byla provedena z důvodu přetížení vyhrazeného zdvihacího zařízení, kolize vyhrazeného zdvihacího zařízení nebo po mimořádné události, která mohla ovlivnit jeho nosné části nebo bezpečnostní komponenty.

1.2.  Prohlídka

Prohlídku provádí obsluha pracovní plošiny na začátku každé pracovní směny před jejím použití a provede o tom záznam do provozního deníku. Rozsah a obsah je stanoven v průvodní dokumentaci.

1.3.  Běžná prohlídka

Běžná prohlídka pracovní plošiny musí být provedena v intervalu, který nesmí překročit 3 měsíce, a musí obsahovat všechny položky specifikované výrobcem pro běžnou prohlídku a ustanoveními právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Rozsah a obsah je stanoven v průvodní dokumentaci.

1.4.  Zkouška

Zkouška vyhrazeného zdvihacího zařízení je zjišťování celkového technického stavu pracovní plošiny z hlediska bezpečnosti a provozní způsobilosti prohlídkou, funkční zkouškou a následně zkouškou přetížením, které provádí revizní technik vyhrazených zdvihacích zařízení s kvalifikací pro zkoušené vyhrazené zdvihací zařízení. Provádí se 1x za rok. Rozsah a obsah je stanoven v průvodní dokumentaci.

Požadavky na bezpečnost

Provozovatel vyhrazeného zdvihacího zařízení:

 • určí pověřenou osobu odpovídající za provoz vyhrazeného zdvihacího zařízení a jednající na základě písemného pověření za provozovatele a zajistí její seznámení s požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 • udržuje vyhrazené zdvihací zařízení v takovém technickém stavu, aby byl zajištěn jeho bezpečný a spolehlivý provoz;
 • v případě výskytu nebezpečných situací přímo ohrožujících zdraví zúčastněných osob bezprostředně vyřadí vyhrazené zdvihací zařízení z provozu,
 • zajistí, pokud není u vyhrazeného zdvihacího zařízení k dispozici, jeho průvodní dokumentaci u výrobce nebo dodavatele zařízení; pokud výrobce nebo dodavatel zanikl a nemá právního nástupce, stanoví požadavky pro bezpečný provoz vyhrazeného zdvihacího zařízení místním provozním předpisem,
 • udržuje průvodní dokumentaci a vede o provozu vyhrazeného zdvihacího zařízení záznamy do provozního deníku v souladu s požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 • zajistí podmínky pro provádění prohlídek, kontrol, revizí a zkoušek na vyhrazeném zdvihacím zařízení a jejich řádné vykonání ve lhůtách stanovených právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 • přijímá nápravná opatření pro odstranění zjištěných závad a minimalizaci provozních rizik; zjištěné nedostatky a závady jsou podkladem pro další provoz, plánování údržby a provedení oprav vyhrazeného zdvihacího zařízení,
 • u vyhrazených zdvihacích zařízení uvedených na trh po nabytí účinnosti jiného právního předpisu v oblasti posuzování shody aktualizuje místní provozní předpis a související dokumentaci v částech týkajících se zajištění provozuschopnosti vyhrazeného zdvihacího zařízení v případě, že se mění účel jeho používání nebo okolní podmínky jeho provozu.

Právnická osoba a podnikající fyzická osoba, která provádí montáž nebo opravy vyhrazených zdvihacích zařízení, svou činnost zajistí dostatečným počtem odborně způsobilých osob, technickým vybavením a přístroji a zpracuje postupy pro výkon odborných činností podle oprávnění tak, aby byly provedeny všechny úkony potřebné k zajištění bezpečného provozu vyhrazených zdvihacích zařízení vyplývající z návodu k používání, z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z místního provozního předpisu

Při provozu pracovních plošin musí být brána v úvahu všechna rizika při práci, závažná nebezpečí a možné nebezpečné situace a události.

Pojízdné zdvihací pracovní plošiny

Při provozu pojízdné zdvihací pracovní plošiny musí být brána v úvahu všechna rizika při práci, závažná nebezpečí; a možné nebezpečné situace a události.

Legislativa

Technické normy

 • ČSN EN 280-1 Pojízdné zdvihací pracovní plošiny – Část 1: Konstrukční výpočty – Kritéria stability – Konstrukce – Bezpečnost – Přezkoušení a zkoušky
 • ČSN EN 280-2 Pojízdné zdvihací pracovní plošiny – Část 2: Dodatečné bezpečnostní požadavky na zařízení pro zdvihání břemen na výsuvné zvedací konstrukci a pracovní plošině
 • ČSN ISO 18878 Pojízdné zdvihací pracovní plošiny – Školení obsluhy
 • ČSN ISO 18893 Pojízdné zdvihací pracovní plošiny – Bezpečnostní zásady, prohlídky, údržba a provoz
 • ČSN ISO 20381 Pojízdné zdvihací pracovní plošiny – Značky pro ovladače a jiná zobrazovací zařízení
 • ČSN ISO 16653-3 Pojízdné zdvihací pracovní plošiny – Návrh, výpočty, bezpečnostní požadavky a zkušební metody související se zvláštními vlastnostmi – Část 3: Pojízdné zdvihací pracovní plošiny pro zahradní práce
 • ČSN EN 1495+A2 Zdvihací plošiny – Stožárové šplhací pracovní plošiny