Je nutno zpracovat systém bezpečné práce, který musí být dodržován při každé činnosti jeřábu či zdvihadla, ať se jedná pouze o jednotlivý zdvih nebo o skupinu opakujících se operací. Musí s ním být seznámeny všechny zúčastněné subjekty. Systém může být zpracován trvale pro opakující se práce. Systém bezpečné práce musí obsahovat:

  • navržení činností jeřábu (veškeré činnosti s jeřábem je nutno navrhnout tak, aby byly prováděny bezpečně s přihlédnutím ke všem předvídatelným rizikům. Navržení musí provést pověřené osoby s odpovídajícími zkušenostmi. V případě opakujících se a rutinních činností je možno navržení provést pouze pro úvodní fázi se stanovením periodických kontrol pro zjištění, zda nešlo ke změnám postupů),
  • výběr, zajištění a použití vhodného jeřábu(ů) a příslušenství,
  • údržbu, prohlídky, inspekce apod. jeřábu (ů) a příslušenství,
  • zajištění řádně zaškolených a kompetentních osob, které jsou seznámeny se svými povinnostmi a s povinnostmi ostatních účastníků provozu jeřábu,
  • odpovídající dozor prováděný zaškolenými a kompetentními osobami s potřebnými pravomocemi,
  • kontrolu, zda jsou k dispozici všechny potřebné doklady a dokumentace,
  • zákaz nedovolených manipulací po celou dobu používání jeřábu,
  • zajištění bezpečnosti osob nezúčastněných přímo při používání jeřábů,
  • koordinaci s ostatními spolupracujícími subjekty, které se účastní prací včetně stanovení opatření k zamezení vzniku rizik,
  • zajištění komunikačního systému, se kterým budou seznámeny všechny osoby zúčastněné na používání jeřábů.