Provoz jeřábů a zdvihadel se řídí nařízením vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti (dále jen „nařízení“), návodem výrobce a dalšími právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Základní požadavky na bezpečnost vyhrazených zdvihacích zařízení jsou uvedeny v § 10 nařízení.


Pro jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s motorickým pohonem o nosnosti přesahující 1000 kg a jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s ručním pohonem o nosnosti přesahující 5000 kg, včetně trvale instalovaného zařízení pro uchopení a zavěšení břemene zajistí provozovatel před jejich použitím zpracování systému bezpečné práce.

Systém bezpečné práce

Systém bezpečné práce obsahuje:

 • návrh činností jeřábu tak, aby byly prováděny bezpečně a s přihlédnutím ke všem předvídatelným rizikům, provedený pověřenými osobami s odpovídající kvalifikací; v případě opakujících se nebo rutinních činností je možné navrhnout činnosti pouze pro úvodní fázi a stanovit periodické kontroly pro zjištění, zda došlo ke změnám postupů,
 • výběr, zajištění a použití vhodného jeřábu a příslušenství,
 • údržbu, prohlídky a kontroly jeřábu a příslušenství,
 • určení řádně zaškolených a odpovědných osob, které byly prokazatelně seznámeny se svými povinnostmi a s povinnostmi ostatních účastníků provozu jeřábu,
 • odpovídající dozor prováděný zaškolenými osobami s potřebnými pravomocemi stanovenými provozovatelem,
 • kontrolu, zda jsou k dispozici všechny potřebné doklady a dokumentace,
 • zákaz nedovolených manipulací po celou dobu používání jeřábu,
 • zajištění bezpečnosti osob přímo se neúčastnících používání jeřábu,
 • koordinaci s ostatními spolupracujícími subjekty, které se účastní prací, včetně stanovení opatření k zamezení vzniku rizik ohrožení života, bezpečnosti a zdraví osob, majetku nebo životního prostředí,
 • zajištění komunikačního systému, se kterým budou seznámeny všechny osoby účastnící se používání jeřábu,
 • požadavky na provoz jeřábu obsahující přípravu stanoviště, montáž, demontáž a údržbu jeřábu.

Se systémem bezpečné práce musí být prokazatelně řádně seznámeny všechny zúčastněné subjekty.

Pro realizaci systému bezpečné práce provozu jeřábu určí provozovatel pověřenou osobu odpovědnou za zdvihací zařízení, která jedná za právnickou nebo fyzickou osobu požadující manipulace s břemenem (zaměstnavatele).

Legislativa