K 1.7. 2024 je účinné nařízení vlády číslo 175/2024 Sb.,  kterým se mění některá nařízení vlády na úseku bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení

Hlavní změny

 • Stanovení požadavků na dobu odborné praxe požadované pro činností na vyhrazených technických zařízeních.
 • Uznání odborné praxe a vzdělání pro činnosti na vyhrazených technických zařízeních plynových, tlakových a zdvihacích: „Osoba, která jde držitelem osvědčení revizního technika získaného před 1. červencem 2022, se považuje za osobu splňující odbornou praxi a vzdělání pro vyhrazená zařízení. „
 • Základní nejdelší lhůty pravidelných revizí vyhrazeného elektrického zařízení včetně zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny – zrušení: „Pravidelná revize musí být provedena v roce, do kterého spadá konec stanovené lhůty od doby provedení poslední revize. Netýká se lhůt, nepřesahujících délku jednoho roku.
 • Rozšíření (upřesnění) definice nevyhrazených zdvihacích zařízení.
 • Umožnit žákům a studentům elektrotechnických oborů vykonávat v rámci praktické výuky podle § 3 odst. 5 nařízení vlády č. 194/2022 Sb. práce mladistvým zakázané – § 5 odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 180/2015 Sb. o zakázaných pracích a pracovištích

Nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

V příloze č. 4, v doplňující informaci k základním nejdelším lhůtám pravidelných revizí se písmeno b) zrušuje:

b) Pravidelná revize musí být provedena v roce, do kterého spadá konec stanovené lhůty od doby provedení poslední revize. Netýká se lhůt, nepřesahujících délku jednoho roku.

Nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

 1. V tabulce v příloze číslo 2 se mění stanovená nejkratší doba odborné praxe požadovaná pro činnost na vyhrazených plynových zařízeních ve vztahu k dosaženému stupni vzdělání žadatelé.
 2. Doplňuje se do Přechodného ustanovení: Osoba, která je držitelem osvědčení revizního technika vyhrazených plynových zařízení vydaného podle zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění účinném přede dnem 1. července 2022, se považuje za osobu splňující odbornou praxi a vzdělání podle přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 191/2022 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády.

Nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

§ 22 nyní zní:

Požadavky na vzdělání a délka praxe na vyhrazených tlakových zařízeních pro revizní techniky a zkušební techniky pro nádoby na plyny k činnostem na vyhrazeném tlakovém zařízení činí pro

a) revize a zkoušky pro kotle I. až III. třídy a tlakové nádoby I. třídy střední vzdělání s maturitní zkouškou ze skupiny oborů 23 Strojírenství a strojírenská výroba, 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika, 28 Technická chemie a chemie silikátů, 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie, 37 Doprava a spoje, 39 Speciální a interdisciplinární obory11), pokud má osoba 3 roky praxe v oboru, nebo vysokoškolské vzdělání v oblasti vzdělávání Strojírenství, technologie a materiály, Elektrotechnika, Energetika, Chemie nebo Stavebnictví12), pokud má osoba 2 roky praxe v oboru,

b) revize a zkoušky pro kotle IV. třídy a tlakové nádoby II. třídy střední vzdělání s maturitní zkouškou ze skupiny oborů 23 Strojírenství a strojírenská výroba, 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika, 28 Technická chemie a chemie silikátů, 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie, 37 Doprava a spoje, 39 Speciální a interdisciplinární obory11) a 2 roky praxe v oboru, nebo vysokoškolské vzdělání v oblasti vzdělávání Strojírenství, technologie a materiály, Elektrotechnika, Energetika, Chemie nebo Stavebnictví12), pokud má osoba 1 rok praxe v oboru,

c) první a periodické zkoušky tlakových nádob na plyny střední vzdělání ze skupiny oborů 23 Strojírenství a strojírenská výroba, 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika, 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie, 39 Speciální nebo interdisciplinární obory11) s výučním listem, pokud má osoba 3 roky praxe v oboru, nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou ze skupiny oborů 23 Strojírenství a strojírenská výroba, 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika, 28 Technická chemie a chemie silikátů, 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie, 37 Doprava a spoje, 39 Speciální a interdisciplinární obory11), pokud má osoba 2 roky praxe v oboru

11) Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

12) Nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství.“.

Doplňuje se do Přechodného ustanovení: Osoba, která je držitelem osvědčení revizního technika vyhrazených tlakových zařízení vydaného podle zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění účinném přede dnem 1. července 2022, se považuje za osobu splňující odbornou praxi a vzdělání podle § 22 nařízení vlády č. 192/2022 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády.

Nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

 • V § 1 se doplňuje rozsah předpisu – „kontroly“
 • V §3, odst. se rozšiřuje oblast  nevyhrazených technických zařízení,
 • V příloze č. 2 bodě 1.2 pro výtahy,  se slovo „kontrola“ nahrazuje slovem „inspekční dohlídka
 • V příloze č. 2 bodě 2.5 pro jeřáby, se slova „Denní kontrola“ nahrazují slovem „Prohlídka“.
 • V příloze č. 3 se mění odkaz na pověřené osoby – podle § 10 odst. 1 písm. a)
 • V příloze č. 4 se mění nejkratší doba odborné praxe pro činnost na vyhrazených zdvihacích zařízeních..
 • Osoba, která je držitelem osvědčení revizního technika vyhrazených zdvihacích zařízení vydaného podle zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění účinném přede dnem 1. července 2022, se považuje za osobu splňující odbornou praxi a vzdělání podle přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 193/2022 Sb.,
 • Doplňuje se do přechodného  ustanovení: Osoba, která je držitelem osvědčení revizního technika vyhrazených zdvihacích zařízení vydaného podle zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění účinném přede dnem 1. července 2022, se považuje za osobu splňující odbornou praxi a vzdělání podle přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 193/2022 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády.

Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

V § 3, odstavec 5 zní:

(5) Právnická osoba a podnikající fyzická osoba ve spolupráci s příslušným školským zařízením zajistí, aby žáci a studenti elektrotechnických oborů v rámci praktické výuky před zahájením činností na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti

a) byli řádně zaškoleni podle § 9 odst. 1, a to v rozsahu jimi vykonávané činnosti na elektrických zařízeních, jejich znalosti byly ověřeny a byl o tom proveden zápis, a

b) prováděli jen takovou činnost, která odpovídá jejich postupně nabývaným odborným znalostem, a to vždy pod vedením určené osoby s odbornou způsobilostí odpovídající povaze činnosti

Právní předpisy v aktuálním znění k 1.7 2024