Rozdělení vyhrazených plynových zařízení do skupin

 • zařízení pro výrobu a úpravu plynů (skupina a),
 • zařízení pro skladování plynů (skupina b),
 • zařízení pro plnění nádob plyny, tlakové stanice, zařízení pro plnění a čerpání nádrží vozidel plyny (skupina c),
 • zařízení pro zkapalňování a odpařování plynů (skupina d),
 • zařízení pro zvyšování a snižování tlaku plynů (skupina e),
 • zařízení pro rozvod plynů (skupina f),
 • zařízení pro spotřebu plynů spalováním včetně stabilních plynových motorů ve strojovnách nebo v kotelnách (skupina g),
 • zařízení pro vypouštění hasebních plynů (skupina h).

§ 5/1

Za vyhrazená plynová zařízení se nepovažují

 • výrobní zařízení, ve kterých plyny vznikají jako vedlejší výrobní produkt s výjimkou plynového hospodářství čístíren odpadních vod,
 • zařízení chemických výrob, kde plyny vznikají jako meziprodukty, které se dále zpracovávají na jiné než plynné produkty,
 • sklady tlakových nádob k dopravě plynů (stavební objekty), skříně pro umístění tlakových stanic, jednotlivé tlakové nádoby k dopravě plynů, nádoby na plyny s vodním objemem do 0,22 litru, nádoby na plyny používané jako části strojů, například vstřikovací a spouštěcí lahve spalovacích motorů, jestliže jsou stále spojeny se zdrojem tlaku, lahve pracující jako odlučovače oleje, hydraulické akumulátory, nádoby na zkapalněné plyny s kritickou teplotou nižší než -10 °C, například kapalný vzduch, kapalný kyslík a nádoby na plyny s kritickou teplotou vyšší než -10 °C, ale nižší než +70 °C, dopravované v cisternách v kapalném stavu hluboko ochlazené, například oxid uhličitý, ethen,
 • vzorkovací a kalibrační lahve do objemu 3 litry pro laboratorní účely, pro které platí právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci2),
 • zařízení, která jsou součástí samostatných pracovních strojů, přístrojů, nebo samostatné přenosné hasicí přístroje,
 • samostatně pracující kompresory, které nejsou trvale napojeny na dlouhodobě provozované potrubí plynů, vývěvy, samostatně pracující lahvové regulátory a regulační zařízení, která jsou součástí jiné skupiny plynového zařízení,
 • rozvody medií pro měřící a regulační techniku,
 • zařízení pro přepouštění plynů v rámci jednoho pracoviště,
 • klimatizační zařízení,
 • vzduchotechnické systémy, odtahy spalin a spalinové cesty,
 • samostatně pracující hořáky na plynná paliva do 10 kW v uzavřeném prostoru, ve volném prostoru bez omezení (zejména laboratorní, sklářské kahany, svářecí a pájecí soupravy) a venkovní a campingové vybavení,
 • zařízení, v nichž se plyny spotřebovávají jiným způsobem než spalováním (zejména zařízení procesu syntézy při výrobě čpavku, etanolu),
 • rozvody vzduchu do provozního přetlaku 16 barů,
 • palivové nádrže a plynové motory dopravních prostředků.

§ 5/2

Pokud vyhrazené plynové zařízení svým charakterem a technickými hodnotami splňuje podmínky pro zařazení do několika skupin, je pro zařazení rozhodující základní technologická funkce vyhrazeného plynového zařízení. V průvodní technické dokumentaci vyhrazeného plynového zařízení musí být zároveň vždy určena hranice mezi zařazením vyhrazeného plynového zařízení do jednotlivých skupin.
V případě pochybností, zda se jedná o vyhrazené plynové zařízení podle odstavce 1 nebo při posouzení případů podle odstavce 3, vydá odborné stanovisko pověřená organizace podle zákona.

§ 5/3

Zařazení vyhrazených plynových zařízení do tříd

Vyhrazenými plynovými zařízeními I. třídy jsou:

 • zařízení pro plnění tlakových nádob topnými plyny,
 • zařízení pro plnění tlakových nádob technickými plyny – hořlavými, toxickými a žíravými s tlakem vyšším než 4 bary, acetylenem a ostatními plyny s tlakem 20 barů a vyšším,
 • zařízení pro plnění a čerpání nádrží vozidel,
 • kompresorové stanice hořlavých plynů obsahujících kyslík s provozním tlakem vyšším než 0,05 baru, zejména hutní plyny,
 • kompresorové stanice hořlavých, toxických a žíravých plynů s tlakem nad 4 bary, kompresorové stanice ostatních plynů s tlakem 20 barů a více,
 • regulační stanice s tlakem vyšším než 4 bary,
 • zařízení pro rozvod topných plynů s tlakem vyšším než 4 bary,
 • zařízení pro rozvod technických plynů – hořlavých, toxických a žíravých s tlakem vyšším než 4 bary, zařízení pro rozvod acetylenu s tlakem od 0,2 baru, zařízení pro rozvod plynů ostatních s tlakem 20 barů a vyšším,
 • zařízení pro spotřebu plynů spalováním s jednotlivým výkonem vyšším než 3,5 MW,
 • zařízení pro výrobu hořlavých plynů s jednotlivým výkonem vyšším než 100 m3. h-1,
 • zařízení na výrobu kyslíku s jednotkovým výkonem vyšším než 1500 m3. h-1,
 • zařízení pro spotřebu plynu spalováním ve veřejných budovách s prostorem pro shromažďování nejméně 200 osob se součtem jmenovitých výkonů plynových spotřebičů 1 MW a více v jedné stavbě,
 • zařízení pro skladování toxických a žíravých plynů s objemem vyšším než 5 m3,
 • zařízení pro skladování inertních plynů s tlakem vyšším než 40 barů,
 • zařízení pro skladování hořlavých plynů s uvolnitelným objemem v plynné fázi vyšším než 5 000 m3, pro LPG vyšším než 20 000 m3 a pro LNG vyšším než 50 000 m3.

Ostatní vyhrazená plynová zařízení se řadí do II. třídy.

§ 6

Dokumentace k plynovým zařízením

Provozovatel plynových zařízení je povinen vést tuto dokumentaci:

Kontroly, revize a zkoušky plynových zařízení

Legislativa