Tvářecí stroj je uměle vytvořená dynamická soustava k realizaci technologických tvářecích procesů. Energie k přetvoření od energetického stroje (motoru, akumulátoru) je přenesena do pracovního procesu nástrojem a je přeměněna na přetvárnou práci a další formy energie.

Základní požadavky na tvářecí stroje

 • Výrobce zaručuje, že dodávaný stroj odpovídá platným technickým normám a předpisům a vyhovuje ustanovení této normy, pokud mezi výrobce a kupujícím není dohodnuto jinak.
 • Konstrukce, provedení a vybavení stroje musí odpovídat bezpečnostním předpisům.
 • Zkoušky tvářecích strojů a kontroly za účelem dodržování bezpečnostních požadavků musí být prováděny min. 1x za rok.
 • Ke každému tvářecímu stroji musí být veden záznamník (karta) pro údržbu a kontrolu se zvláštním zřetelem na BOZP.
 • Vadný stroj nesmí být provozován, musí být zajištěn tak, aby jej nepovolaná osoba nemohla spustit.
 • Závady zjištěné a nahlášené obsluhou stroje musí být zaznamenány, musí být proveden záznam i o jejich odstranění.
 • Tvářecí stroj musí být obsluhován způsobem, který byl předveden a označen za správný a bezpečný.
 • Tvářecí stroj, nástroj a bezpečnostní zařízení musí být překontrolovány alespoň jedenkrát za směnu.

Každý stroj musí být čitelně a nesmazatelně označen a označení musí obsahovat minimální následující údaje:

 • název a adresa výrobce, případně dodavatele,
 • označení série a typu stroje,
 • výrobní číslo,
 • rok výroby,
 • hlavní parametry (včetně hmotnosti stroj),
 • maximální rozměry a hmotnost tvářecího stroje.

Požadavky na lisy a nůžky
 

Provozní dokumentace

Dokumentace musí být úplná, přehledná a srozumitelná. S každým strojem se musí dodat:

 • návod k používání,
 • přejímací protokol,
 • osvědčení o jakosti a kompletnosti stroje,
 • protokol o zatěžovací zkoušce stroje,
 • strojní karta,
 • seznam náhradních dílů, speciální nářadí a příslušenství,
 • pasporty pro tlakové nádoby,
 • štítek,
 • seznam provozní dokumentace (obsah a místo uložení).

Legislativa