• Křovinořez je jednotka vybavená rotujícím kovovým nebo plastovým řezacím nástrojem na řezání plevele, křovin, malých stromků a podobné vegetace.
  • Při práci s křovinořezy jsou obsluhy ohroženy především hlukem a vibracemi. Konkrétní hodnoty zátěže se u jednotlivých typů křovinořezů liší, ale velmi často překračují přípustný expoziční limit a práce se zařazují do rizikové kategorie 3.
  • Vibrace způsobené vibrujícími nástroji způsobují poškození kostí, kloubů, šlach a svalů, onemocnění cév a postižení nervů.
  • Každý zaměstnanec, který bude s křovinořezem pracovat musí mít odpovídající zdravotní způsobilost – zdravotní prohlídku pro práci s křovinořezem.

….

E-learningové školení pro obsluhu křovinořezu

Části křovinořezu

Základní povinnosti zaměstnavatele

  • Stanovit pracovní postupy a organizaci práce při používání křovinořezů s ohledem na vykonávanou činnost, technologické postupy, zvláštnosti pracoviště, pracovní podmínky, klimatické podmínky, povětrnostní situaci aj.
  • Seznámit zaměstnance před zahájením prací se stanovenými pracovními postupy a organizací práce.
  • Seznámit zaměstnance se způsobem zajišťování první pomoci a vybavit zaměstnance osobními ochrannými pracovními prostředky a prostředky umožňujícími přivolat rychlou lékařskou pomoc.
  • Zaměstnavatel zajistí, aby osamocený zaměstnanec nebo samostatně pracující zaměstnanec přerušil práci, pokud nemůže pokračovat v práci bezpečným způsobem, a o přerušení práce informoval bez zbytečného odkladu vedoucího zaměstnance, popřípadě zaměstnavatele.
  • Pracovní a technologické postupy pro práce s křovinořezy upravit tak, aby z nich vyplývaly pracovní přestávky vedoucí k přerušování expozice vibracemi a hlukem (střídání pracovních činností, aj.).
  • Určit ohrožený prostor při práci s křovinořezy a rotačními sekačkami, ve kterém je osoba vystavena zvýšenému nebezpečí.
  • Zajistit potřebná opatření k vyloučení přístupu a pohybu osob v ohroženém prostoru – dle potřeby, zejména na frekventovaných prostorách, umístit výstražné bezpečnostní značky s upozorněním na zákaz vstupu do ohroženého prostoru, vymezení ohroženého prostoru červenobílými nebo žlutočernými plastovými páskami, střežením apod.

Další informace

Legislativa