Manipulační vozík s vlastním pohonem je kolové vozidlo mající minimálně tři kola s hnaným pohonným mechanismem, navržené buď pro nesení, tažení, tlačení, zdvihání, stohování nebo ukládání do regálů jakéhokoliv druhu nákladu a ovládané obsluhou. Nejčastější a nejznámnější jsou vysokozdvižné manipulační vozíky.

Povinnosti provozovatele manipulačních vozíků

 • Zajistit aby manipulační vozíky a jejich přídavná zařízení byly používány výhradně k účelům a za podmínek, pro které jsou určeny výrobcem v souladu s průvodní dokumentací.
 • Provést analýzu rizik v místě plánovaného použití manipulačních vozíků a na základě této analýzy přijmout opatření k jejich minimalizaci,
 • Prokazatelně určit osoby odpovědné za technický stav a provoz, stanovit požadavky na jejich kvalifikaci, jejich práva, povinnosti a odpovědnosti,
 • Určit k obsluze pouze osoby k tomu odborně, tělesně a duševně způsobilé,
 • Zajistit bezpečný technický stav manipulačních vozík včetně odstranění zjištěných poruch nebo závad,
 • Zajistit prokazatelné seznámení řidiče manipulačního vozíku s bezpečným používáním vozíku a přídavných zařízení, které bude řidič obsluhovat,
 • U externích osob provádějících servis, údržbu a opravy prověřit odbornou způsobilost.
 • Zajistit vypracování místního provozně bezpečnostního předpisu.
 • Zajistit předepsané označení manipulačních vozíků.
 • Zajistit vybavení manipulačních vozíků podle návodu k používání.
 • Zajistit uložení průvodní dokumentace a vedení provozní dokumentace.

Povinnosti zaměstnavatele

Zaměstnavatel, který provozuje manipulační vozíky (tj. provozovatel) s vlastním pohonem, je podle § 103 odst. 2 zákoníku práce povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce tj. řízení a ovládání vozíků a vztahující se k rizikům, s nimiž může zaměstnanec přijít do styku na svém pracovišti.

V rámci prevence rizik jsou zaměstnavatelé současně povinni řídit rizika v souvislosti s provozem VZV, který patří k velmi rizikovým činnostem.

Manipulační vozíky na veřejných komunikacích

Pokud se manipulační vozíky používají na veřejných komunikacích, musí splňovat požadavky zákona č. 361/2000 Sb., tj. musí mít:

 • schválenou technickou způsobilost k provozu na pozemních komunikacích,
 • registraci zvláštního vozidla,
 • uhrazené zákonné pojištění,
 • řidič musí vlastnit řidičské oprávnění B,C nebo T a zdravotní a odbornou způsobilost pro řízení manipulačního vozíku.

Dokumentace manipulačních vozíků

Průvodní dokumentace

 • K manipulačním vozíkům musí být k dispozici průvodní dokumentace od výrobce (popř. od dodavatele), především návod k obsluze. Je to soubor dokumentů obsahující návod k použití (pokyny pro montáž, manipulaci, opravy, údržbu a servis), protokoly o výchozích kontrolách a revizích a prohlášení o shodě.
 • Průvodní dokumentace se ukládá po celou dobu používání vozíku.

Provozní dokumentace

 • Vede se pro každý manipulační vozík.
 • Dokládá provoz manipulačního vozíku po celou dobu jeho životnosti. Jsou to provozní záznamy o provedení údržby, oprav a servisu, zaškolení a zácviku obsluh, protokoly o revizích, kontrolách a zkouškách.

Obsahuje:

 • prostředí nasazení vozíku,
 • závadách a poruchách,
 • provádění údržby,
 • opravách,
 • kontrolách, revizích a zkouškách.

Místní provozně bezpečnostní předpis

Zaměstnavatel pro provoz manipulačních vozíků zpracuje místní provozně bezpečnostní předpis (dále jen „MPBP“) popř. Dopravní řád, kde pro manipulační vozíky stanoví:

 • odpovědné osoby,
 • podmínky provozování,
 • pravidla pohybu vozíku,
 • místo provozování,
 • požadavky na obsluhy,
 • kontroly a revize a zkoušky,
 • rozsah údržby.

Obsluha manipulačního vozíku

 • Fyzická osoba starší 18 let,
 • fyzicky a duševně způsobilá, určená zaměstnavatelem k řízení a obsluze motorových vozíků,
 • řádně teoreticky vyškolená a prakticky zaučená,
 • seznámena s bezpečnostními předpisy pro určená pracoviště,
 • vlastníci příslušný průkaz obsluhy motorových vozíků a popřípadě též řidičské oprávnění skupiny B, C, D nebo T, pokud je k řízení vozíku předepsané tj. pokud je vozík provozován na veřejnosti přístupných komunikacích.

Další odkazy


Legislativa

Technické normy

 • ČSN EN 13490+A1 Vibrace – Manipulační vozíky – Laboratorní hodnocení a specifikace vibrací na sedadle obsluhy
 • ČSN ISO 5053 Motorové manipulační vozíky – Terminologie
 • ČSN EN 1459-4 Terénní vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 4: Dodatečné požadavky na manipulační vozíky s proměnným vyložením manipulující s volně zavěšenými břemeny
 • ČSN 26 8805 Manipulační vozíky s vlastním pohonem – Provoz, údržba, opravy a technické kontroly
 • ČSN EN ISO 3691-1 Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 1: Manipulační vozíky s vlastním pohonem, jiné než vozíky bez řidiče, vozíky s proměnným vyložením a vozíky k přepravě nákladů
 • ČSN EN ISO 3691-2 Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 2: Manipulační vozíky s vlastním pohonem, s proměnným vyložením
 • ČSN EN ISO 3691-3 Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 3: Další požadavky pro vozíky se zdvihaným místem obsluhy a vozíky speciálně navržené pro jízdu se zdviženými břemeny
 • ČSN EN ISO 3691-4 Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověřování – Část 4: Průmyslové vozíky bez řidiče a jejich systémy
 • ČSN EN ISO 3691-5 Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 5: Ruční vozíky
 • ČSN EN ISO 3691-6 Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 6: Plošinové vozíky pro přepravu nákladů a osob
 • ČSN EN 16307-1 Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 1: Dodatečné požadavky pro manipulační vozíky s vlastním pohonem, jiné než vozíky bez řidiče, vozíky s proměnným vyložením a vozíky k přepravě nákladů
 • ČSN EN 16307-5 Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 5: Dodatečné požadavky pro ruční vozíky
 • ČSN EN 16307-6 Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 6: Dodatečné požadavky pro plošinové vozíky pro přepravu nákladů a osob
 • ČSN EN 1755 Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověřování – Dodatečné požadavky pro provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu
 • ČSN EN 16796-2 Energetická účinnost manipulačních vozíků – Zkušební metody – Část 2: Operátorem řízené manipulační vozíky s vlastním pohonem, tažné vozíky a vozíky k přepravě nákladu
 • ČSN EN 16796-3 Energetická účinnost manipulačních vozíků – Zkušební metody – Část 3: Zdvižné vozíky pro manipulaci s kontejnery
 • ČSN EN 16796-4 Energetická výkonnost manipulačních vozíků – Zkušební metody – Část 4: Terénní vozíky s proměnným vyložením
 • ČSN EN 16842-1 Motorové manipulační vozíky – Viditelnost – Zkušební metody a ověřování – Část 1: Obecné požadavky
 • ČSN EN 16842-2 Motorové manipulační vozíky – Viditelnost – Zkušební metody a ověřování – Část 2: Vozíky s protiváhou se sedícím řidičem a terénní vozíky se stožárem s nosností do 10 000 kg včetně
 • ČSN EN 16842-3 Motorové manipulační vozíky – Viditelnost – Zkušební metody a ověřování – Část 3: Vozíky s proměnným vyložením do 10 000 kg včetně