Manipulační vozík s vlastním pohonem je kolové vozidlo mající minimálně tři kola s hnaným pohonným mechanismem, navržené buď pro nesení, tažení, tlačení, zdvihání, stohování nebo ukládání do regálů jakéhokoliv druhu nákladu a ovládané obsluhou. Nejčastější a nejznámnější jsou pravděpodobně vysokozdvižné manipulační vozíky.

Povinnosti zaměstnavatele

Zaměstnavatel, který provozuje manipulační vozíky (provozovatel) s vlastním pohonem, je podle § 103 odst. 2 zákoníku práce povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce tj. řízení a ovládání vozíků a vztahující se k rizikům, s nimiž může zaměstnanec přijít do styku na svém pracovišti.

E-learningové školení pro řidiče vysokozdvižných vozíků

V rámci prevence rizik jsou zaměstnavatelé současně povinni řídit rizika i v souvislosti s provozem VZV, který patří k velmi rizikovým činnostem.

Pokud se manipulační vozíky používají na veřejných komunikacích, musí splňovat požadavky zákona č. 361/2000 Sb., tj. vozík musí mít:

 • schválenou technickou způsobilost k provozu na pozemních komunikacích,
 • registraci zvláštního vozidla,
 • uhrazeno zákonné pojištění,
 • řidič musí vlastnit řidičské oprávnění B,C nebo T a platný průkaz obsluhy MV nebo doklad o školení.

Zaměstnavatel by měl zpracovat místní provozně bezpečnostní předpis tj. MPBP nebo dopravní řád , kde stanoví:

 • podmínky provozování,
 • pravidla pohybu vozíku,
 • místo provozování,
 • požadavky na řidiče,
 • kontroly a revize,
 • rozsah údržby,

Zaměstnavatel (provozovatel) je povinen

 • Provést analýzu rizik v místě plánovaného použití manipulačních vozíků a na základě této analýzy přijmout opatření k jejich minimalizaci,
 • Prokazatelně určit osoby odpovědné za technický stav a provoz, stanovit požadavky na jejich kvalifikaci, jejich práva, povinnosti a odpovědnosti,
 • Určit k obsluze pouze osoby k tomu odborně, tělesně a duševně způsobilé,
 • Zajistit bezpečný technický stav manipulačních vozík včetně odstranění zjištěných poruch nebo závad,
 • Zajistit prokazatelné seznámení řidiče manipulačního vozíku s bezpečným používáním vozíku a přídavných zařízení, které bude řidič obsluhovat,
 • U osob provádějících údržbu a opravy prokazatelně zajistit zaškolení a zaučení pro provádění oprav manipulačních vozíků typů, které jsou jimi opravovány či udržovány, popřípadě takové činnosti nutno sjednat dodavatelsky.
 • V případě nutnosti zajistit vypracování dopravně provozního řádu.
 • Zajistit předepsané označení manipulačních vozíků.
 • Zajistit vybavení manipulačních vozíků podle návodu k používání.
 • Zajistit vedení záznamů o provozu manipulačních vozíků.

Obsluha manipulačního vozíku

 • Fyzická osoba starší 18 let,
 • fyzicky a duševně způsobilá, určená zaměstnavatelem k řízení a obsluze motorových vozíků,
 • řádně teoreticky vyškolená a prakticky zaučená,
 • seznámena s bezpečnostními předpisy pro určená pracoviště,
 • vlastníci příslušný průkaz obsluhy motorových vozíků a popřípadě též řidičské oprávnění skupiny B, C, D nebo T, pokud je k řízení vozíku předepsané tj. pokud je vozík provozován na veřejnosti přístupných komunikacích.

Legislativa