NABÍZÍMEDefinice a pojmy

Rozdělení zdvihacích VTZ

Za vyhrazená zdvihací zařízení se považují

 • jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s motorickým pohonem o nosnosti od 1 000 kg a s ručním pohonem o nosnosti od 5 000 kg, včetně trvale instalovaného zařízení pro uchopení a zavěšení břemene,
 • pracovní plošiny s motorickým pohonem a výškou zdvihu přesahující 1,5 m, pojízdné zdvihací pracovní plošiny, závěsné plošiny i stožárové šplhací pracovní plošiny,
 • výtahy pro dopravu osob, osob a nákladů, nebo jen nákladů a svislé zdvihací plošiny, které jsou trvalou součástí budov s povolenou dopravou osob a nákladu, přesahující nosnost 100 kg a výškou zdvihu přesahující 2 m,
 • stavební výtahy pro přepravu osob a nákladu,
 • regálové zakladače se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy a jejich přesuvny.

§ 3, odst. (1) nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

§ 3, odst. (2) nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Druhy jeřábů

Druhy jeřábů a jejich součástí jsou obsaženy v ČSN ISO 4306-1, Jeřáby – Slovník – Část 1: Všeobecně.

Třídy vyhrazených zdvihacích zařízení

Vyhrazenými zdvihacími zařízeními I. třídy jsou

 • jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s motorickým pohonem o nosnosti od 3 200 kg a s ručním pohonem o nosnosti od 5 000 kg, včetně trvale instalovaného zařízení pro uchopení a zavěšení břemene,
 • stavební výtahy pro přepravu osob a nákladu,
 • regálové zakladače se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy a jejich přesuvny.

§ 4, odst. 1) nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Vyhrazenými zdvihacími zařízeními II. třídy jsou

 • jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s motorickým pohonem o nosnosti od 1 000 kg do nosnosti 3 200 kg, včetně trvale instalovaného zařízení pro uchopení a zavěšení břemene,
 • výtahy pro dopravu osob, osob a nákladů nebo jen nákladů a svislé zdvihací plošiny, které jsou trvalou součástí budov s povolenou dopravou osob a osob a nákladů, přesahující nosnost 100 kg a výškou zdvihu přesahující 2 m,
 • pracovní plošiny s motorickým pohonem a s výškou zdvihu přesahující 1,5 m, pojízdné zdvihací pracovní plošiny, závěsné plošiny a stožárové šplhací pracovní plošiny.

§ 4, odst. 2), nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Požadavky na bezpečnost vyhrazených zdvihacích zařízení

Provozovatel vyhrazeného zdvihacího zařízení:

 • určí pověřenou osobu odpovídající za provoz vyhrazeného zdvihacího zařízení a jednající na základě písemného pověření za provozovatele a zajistí její seznámení s požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 • udržuje vyhrazené zdvihací zařízení v takovém technickém stavu, aby byl zajištěn jeho bezpečný a spolehlivý provoz;
 • v případě výskytu nebezpečných situací přímo ohrožujících zdraví zúčastněných osob bezprostředně vyřadí vyhrazené zdvihací zařízení z provozu,
 • zajistí, pokud není u vyhrazeného zdvihacího zařízení k dispozici, jeho průvodní dokumentaci u výrobce nebo dodavatele zařízení; pokud výrobce nebo dodavatel zanikl a nemá právního nástupce, stanoví požadavky pro bezpečný provoz vyhrazeného zdvihacího zařízení místním provozním předpisem,
 • udržuje průvodní dokumentaci a vede o provozu vyhrazeného zdvihacího zařízení záznamy do provozního deníku v souladu s požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 • zajistí podmínky pro provádění prohlídek, kontrol, revizí a zkoušek na vyhrazeném zdvihacím zařízení a jejich řádné vykonání ve lhůtách stanovených právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 • přijímá nápravná opatření pro odstranění zjištěných závad a minimalizaci provozních rizik; zjištěné nedostatky a závady jsou podkladem pro další provoz, plánování údržby a provedení oprav vyhrazeného zdvihacího zařízení,
 • u vyhrazených zdvihacích zařízení uvedených na trh po nabytí účinnosti jiného právního předpisu v oblasti posuzování shody aktualizuje místní provozní předpis a související dokumentaci v částech týkajících se zajištění provozuschopnosti vyhrazeného zdvihacího zařízení v případě, že se mění účel jeho používání nebo okolní podmínky jeho provozu.

§ 10 nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Právnická osoba a podnikající fyzická osoba, která provádí montáž nebo opravy vyhrazených zdvihacích zařízení, svou činnost zajistí dostatečným počtem odborně způsobilých osob, technickým vybavením a přístroji a zpracuje postupy pro výkon odborných činností podle oprávnění tak, aby byly provedeny všechny úkony potřebné k zajištění bezpečného provozu vyhrazených zdvihacích zařízení vyplývající z návodu k používání, z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z místního provozního předpisu.

Požadavky k zajištění bezpečnosti práce a provozu vyhrazeného zdvihacího zařízení, způsob jejich ověřování a odstranění zjištěných závad

 • Zprávy o kontrolách, revizích nebo zkouškách, včetně záznamu o jejich provedení do provozního deníku, vyhotoví osoba, která je provedla, v listinné nebo elektronické podobě.
 • Vyhrazené zdvihací zařízení po opravě lze provozovat až po ověření, že opravou nebyla ohrožena bezpečnost práce a provozu tohoto zařízení a že nevznikla další rizika; o ověření vyhotoví záznam osoba, která opravu provedla, do provozního deníku, nebo vystaví doklad o zkoušce podle rozsahu provedené opravy v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Provozovatel nebo jím písemně pověřená osoba musí být neprodleně prokazatelně seznámena s výsledkem opravy, kontroly, revize nebo zkoušky osobou, která tento úkon provedla.

§ 7 nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Požadavky na bezpečnost provozu vyhrazeného zdvihacího zařízení při montáži a uvádění do provozu

 • Montáž vyhrazeného zdvihacího zařízení se provádí podle průvodní dokumentace vyhrazeného zdvihacího zařízení.
 • Ověřovací zkoušku provádí revizní technik před prvním uvedením vyhrazeného zdvihacího zařízení do provozu, s výjimkou výrobků, u nichž jsou podmínky uvedení do provozu stanoveny na základě jiného právního nebo souvisejícího předpisu.
 • Bylo-li vyhrazené zdvihací zařízení po zkompletování vyzkoušené jeho výrobcem, ověřovací zkouška se nevyžaduje.

§ 6 nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Revize, prohlídky a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení

Revizi vyhrazených technických zařízení může provádět výhradně revizní technik, který je držitelem osvědčení v rozsahu odpovídajícím revidovanému technickému zařízení.

Pokud provádí-li revizní technik revize jako výdělečnou činnost, musí být držitelem oprávnění k revizím vyhrazených technických zařízení.

Revizní zpráva vyhrazených zdvihacích zařízení

Revizní zpráva vyhrazeného zdvihacího zařízení obsahuje

 • název a sídlo právnické osoby, jméno, popřípadě jména, a příjmení a sídlo podnikající fyzické osoby, která revidované vyhrazené zdvihací zařízení provozuje nebo bude provozovat,
 • určení, zda se jedná o revizi, zkoušku nebo mimořádnou zkoušku, a uvedení předpisu, podle kterého byla vykonána,
 • popis a technické parametry revidovaného vyhrazeného zdvihacího zařízení,
 • jméno, popřípadě jména, příjmení, podpis a evidenční číslo osvědčení revizního technika, který revizi nebo zkoušku provedl; v případě elektronického předání revizní zprávy musí být elektronický dokument potvrzen elektronickým podpisem,
 • datum zahájení a ukončení revize, zkoušky nebo mimořádné zkoušky, datum vypracování revizní zprávy a jejího předání a dobu platnosti revizní zprávy,
 • soupis použitých měřicích přístrojů,
 • seznam podkladů použitých k provedení revize, zkoušky nebo mimořádné zkoušky, včetně jejich vyhodnocení ve vzájemných souvislostech,
 • soupis provedených úkonů, jako je například prohlídka, zkouška, měření včetně zjištěných hodnot nebo vyhodnocení,
 • soupis zjištěných závad s uvedením právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, k jejichž porušení došlo,
 • soupis zjištěných nebezpečí, která se mohou stát rizikem ohrožení života, zdraví a bezpečnosti osob nebo ohrožení majetku nebo životního prostředí,
 • slovní zhodnocení, zda technický stav vyhrazeného zdvihacího zařízení
  • splňuje požadavky bezpečného a spolehlivého provozu,
  • vykazuje ostatní závady uvedené v soupisu zjištěných závad; do doby jejich odstranění je další provoz možný podle podmínek stanovených provozovatelem na základě doporučení revizního technika,
  • je nevyhovující v důsledku závad uvedených v soupisu zjištěných závad, které vytvářejí rizika ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob při provozu tohoto zařízení,
 • vyhodnocení případných záznamů o výsledcích provedených prohlídek a zkoušek a o odstraňování závad zjištěných při předchozí revizi, zkoušce nebo při provozu a údržbě vyhrazeného zdvihacího zařízení,
 • potvrzení o předání revizní zprávy revizním technikem.

§ 9 nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Mimořádná zkouška vyhrazeného zdvihacího zařízení

Mimořádná zkouška vyhrazeného zdvihacího zařízení se provede:

 • při podstatné změně vyhrazeného zdvihacího zařízení,
 • po přemístění vyhrazeného zdvihacího zařízení, u kterého nelze vyloučit, že přemístěním došlo ke změně jeho technických nebo funkčních vlastností,
 • po opravě vyhrazeného zdvihacího zařízení, která byla provedena z důvodu přetížení vyhrazeného zdvihacího zařízení, kolize vyhrazeného zdvihacího zařízení nebo po mimořádné události, která mohla ovlivnit jeho nosné části nebo bezpečnostní komponenty.

Mimořádnou zkoušku provede a její rozsah stanoví revizní technik vyhrazených zdvihacích zařízení s kvalifikací pro zkoušené zařízení.
Po provedené opravě nebo po odstranění závad zjištěných revizí, kontrolou nebo zkouškou, které měly vliv na bezpečnost provozu vyhrazeného zdvihacího zařízení, se ověří kvalita provedených prací zkouškou po opravě.
Zkoušku po opravě provede a její rozsah stanoví revizní technik vyhrazených zdvihacích zařízení s kvalifikací pro zkoušené zařízení

Lhůty revizí a zkoušek zdvihacích zařízení

 • Lhůty pro provedení odborných úkonů k prověření technického stavu vyhrazených zdvihacích zařízení jsou stanoveny pro jednotlivá zařízení.
 • Stanoví-li průvodní dokumentace vyhrazeného zdvihacího zařízení lhůty kratší, mají tyto lhůty přednost.

Lhůty pro jeřáby a zdvihadla

Lhůty pro jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s motorickým pohonem o nosnosti přesahující 1000 kg a jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s ručním pohonem o nosnosti přesahující 5000 kg, včetně trvale instalovaného zařízení pro uchopení a zavěšení břemene.

 • U věžových, mobilních, nakládacích a lanových jeřábů je lhůta revizí 1 rok a zkoušek 2 roky. U těchto jeřábů starších 14 let se provádí pouze zkouška ve lhůtě jednou za rok.
 • Lhůty revizí a zkoušek musí zohlednit prostředí, ve kterém vyhrazené zdvihací zařízení pracuje (s ohledem na protokol o určení vnějších vlivů).
 • U stohovacích jeřábů, kde se stanoviště obsluhy pohybuje svisle spolu s břemenem, se provádějí revize jednou za rok, zkoušky jednou za 2 roky.
 • Denní kontrola se provádí na začátku každé pracovní směny před použitím vyhrazeného zdvihacího zařízení.
 • V mezidobí revizí a zkoušek se provádí v intervalech 3 měsíců kontrola.
 • Jeřáb, který byl před přemístěním na nové pracoviště demontován, může být znovu uveden do provozu až po provedení zkoušky.

Lhůty pro pracovní plošiny

Pracovní plošiny s motorickým pohonem a výškou zdvihu přesahující 1,5 m.

 • Každý den nebo na začátku každé směny před použitím pracovní plošiny obsluha před spuštěním provede vizuální prohlídku a funkční zkoušku pracovní plošiny podle podmínek výrobce a právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Běžná prohlídka pracovní plošiny musí být provedena v intervalu, který nesmí překročit 3 měsíce, a musí obsahovat všechny položky specifikované výrobcem pro běžnou prohlídku a ustanoveními právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Zkouška se provádí jednou ročně.

Lhůty pro stavební výtahy pro přepravu osob a nákladu

 • Každý den nebo na začátku každé směny před použitím stavebního výtahu provede obsluha vizuální prohlídku a funkční zkoušku podle podmínek výrobce a právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Kontrola se provádí ve lhůtě závislé na požadavcích výrobce, provozních podmínkách a intenzitě používání, nesmí však překročit 3 měsíce.
 • Zkouška stavebního výtahu musí být prováděna nejméně jednou za rok v rozsahu stanoveném návodem na používání nebo místním provozním předpisem.
 • Stavební výtah, který byl před přemístěním na nové pracoviště demontován, může být tento znovu uveden do provozu až po provedení zkoušky.

Lhůty pro regálové zakladače

 • Regálové zakladače se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy a jejich přesuvny.
 • Každý den nebo na začátku každé směny před použitím regálového zakladače obsluha provede vizuální prohlídku a funkční zkoušku podle podmínek výrobce a právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Kontrola se provádí ve lhůtě závislé na požadavcích výrobce, provozních podmínkách a intenzitě používání, nesmí však překročit 3 měsíce.
 • Revize se provádějí v mezidobí zkoušek ve lhůtách stanovených výrobcem nejméně jednou za rok. Rozsah revize musí být stanoven v návodu výrobce nebo v místním provozním předpisu, přičemž vždy zahrnuje alespoň vizuální prohlídku zařízení a ověření funkčnosti všech mechanismů.
 • Zkouška musí být provedena nejméně jednou za 2 roky v rozsahu stanoveném návodem na používání nebo místním provozním předpisem.

Lhůty pro výtahy pro dopravu osob, osob a nákladu

Výtahy pro dopravu osob, osob a nákladu nebo jen nákladu a svislé zdvihací plošiny, které jsou trvalou součástí budov s povolenou dopravou osob a osob a nákladu, přesahující nosnost 100 kg a s výškou zdvihu přesahující 2 m.

Výtahy pro dopravu osob, osob a nákladu nebo jen nákladu

U výtahů pro dopravu osob, osob a nákladu nebo jen nákladu a svislé zdvihací plošiny, které jsou trvalou součástí budov s povolenou dopravou osob a nákladu, o nosnosti přesahující 100 kg a výškou zdvihu přesahující 2 m se provádějí:

 • odborné zkoušky
 • odborné prohlídky.
 • kontroly a inspekční prohlídky

Odborné zkoušky a odborné prohlídky se provádějí ve lhůtách uvedených v následujících tabulkách Kontroly se provádějí pouze u výtahů pro dopravu osob nebo osob a nákladu.

Seznam inspekčních orgánů v oboru výtahy typu A oprávněných k provádění inspekčních prohlídek podle ČSN 27 4007

Technické normy

 • ČSN 27 4007 Bezpečnostní předpisy pro výtahy – Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu
 • ČSN 27 4002 Bezpečnostní předpisy pro výtahy – Provoz a servis výtahů

Lhůty pro svislé zdvihací plošiny

Svislé zdvihací plošiny, které jsou trvalou součástí budov s povolenou dopravou osob a osob a nákladu, přesahující nosnost 100 kg a s výškou zdvihu přesahující 2 m:

 • Intervaly pro běžné prohlídky a řádný servis svislé zdvihací plošiny musí být dodržovány tak, jak je uvedeno v návodu výrobce nebo v místním provozním předpisu.
 • Svislé zdvihací plošiny musí být důsledně opakovaně přezkoušeny v intervalech nepřesahujících 1 rok. Rozsah přezkoušení musí být stanoven v návodu výrobce nebo v místním provozním předpis.

Pověřená osoba odpovídající za provoz vyhrazených zdvihacích zařízení

Provozovatel vyhrazeného zdvihacího zařízení

 • určí pověřenou osobu odpovídající za provoz vyhrazeného zdvihacího zařízení
 • písemně ji oprávní k jednání jménem provozovatele,
 • zajistí její seznámení s požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

§ 10, odst. (1), písm. a) nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

E-learning

E-learningové školení: Osoba odpovědná za provoz vyhrazených zdvihacích zařízení

Odborná způsobilost osob pověřených k obsluze vyhrazených zdvihacích zařízení nebo vázání břemen

 • Osoba pověřená obsluhou vyhrazeného techického zařízení musí být řádně zaškolena. Rozsah a četnost školení musí být stanoveny v písemné podobě provozovatelem vyhrazeného zdvihacího zařízení.

§ 12, odst. (1) nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

 • Osobou způsobilou k obsluze vyhrazených zdvihacích zařízení nebo k vázání břemen je fyzická osoba splňující požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která absolvovala školení s praktickým zácvikem, v němž pracovala pod dozorem kvalifikované osoby (jeřábníka, obsluhy zařízení nebo vazače) provozovatele těchto zařízení.
 • Ke zkoušce obsluhy vyhrazených zdvihacích zařízení nebo pro vázání břemen může být připuštěn uchazeč, který je zletilý, zdravotně způsobilý vykonávat práci obsluhy vyhrazeného zdvihacího zařízení nebo vázání břemen, a který absolvoval školení a praktický zácvik v rozsahu hodin stanovených v místním provozním bezpečnostním předpisu provozovatele podle druhu a typu vyhrazeného zdvihacího zařízení a splňuje další požadavky v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Zkoušku skládá uchazeč před zkušební komisí jmenovanou provozovatelem vyhrazeného zdvihacího zařízení. Zkušební komise se skládá z předsedy a nejméně dvou dalších členů. Předsedou komise musí být revizní technik vyhrazených zdvihacích zařízení s osvědčením v rozsahu pro daný druh vyhrazeného zdvihacího zařízení.
 • O zkoušce musí být sepsán zápis. V případě kladného výsledku zkoušky je uchazeči vydán příslušný doklad o způsobilosti pro obsluhy vyhrazených zdvihacích zařízení anebo pro vázání břemen; zápis o zkoušce je nedílnou součástí potvrzení o způsobilosti pro obsluhy vyhrazených zdvihacích zařízení nebo pro vázání břemen.
 • Ověřování znalostí obsluhy vyhrazeného zdvihacího zařízení anebo pro vázání břemen se provádí přezkoušením v rámci opakovaného školení nejpozději jednou za 2 roky, O výsledku ověření znalostí musí být učiněn záznam.

Obsluha jeřábů a vazači břemen

Zkouška z odborné způsobilosti pro obsluhy jeřábů a zdvihadel včetně kladkostrojů s motorickým pohonem o nosnosti přesahující 1000 kg a jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s ručním pohonem o nosnosti přesahující 5000 kg a pro vazače břemen se koná před zkušební komisí, která se skládá z předsedy a nejméně dvou dalších členů. Předsedou komise je revizní technik s osvědčením pro příslušný druh a rozsah vyhrazeného zdvihacího zařízení.

§ 12 nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Minimální doba odborné praxe pro činnost na vyhrazených zdvihacích zařízeních

Požadavky na odbornou způsobilost osob pro opravy

 • Opravy výtahů mohou provádět výhradně držitelé oprávnění pro opravy.

§ 5 odst. 1 nařízení vlády č. 193/2022 Sb. o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

 • Podstatné změny nebo o opravy prováděné z důvodu přetížení vyhrazeného zdvihacího zařízení kolize vyhrazeného zdvihacího zařízení nebo po mimořádné události která mohla ovlivnit nosné části nebo bezpečnostní komponenty vyhrazeného zdvihacího zařízení mohou provádět pouze držitelé oprávnění.
 • Opravy prováděné dodavatelským způsobem mohou provádět výhradně držitele oprávnění pro opravy vyhrazených zdvihacích zařízení dané skupiny nebo druhu.

§ 5 odst. 2 nařízení vlády č. 193/2022 Sb. o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Požadavky na odbornou způsobilost osob pro revize a zkoušky

Revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení mohou vykonávat jen osoby, které jsou držiteli osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních.

Druhy osvědčení a oprávnění

Druhy osvědčení pro fyzické osoby a oprávnění pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby k činnostem na vyhrazených zdvihacích zařízeních a způsob jejich označení v evidenčním čísle oprávnění a osvědčení.
Oprávnění a osvědčení obsahuje pro daný účel tyto rozlišovací znaky

Zdvihací zařízení ZZ

Oprávnění
a) k montáži M
b) k opravám O
c) k revizím R
d) ke zkouškám Z
e) ke zkouškám včetně revizí elektrických zařízení výtahů Z/E

Osvědčení

a) k revizím R
b) ke zkouškám Z
c) ke zkouškám včetně revizí elektrických zařízení výtahů Z/E

Poznámka:k rozlišovacímu znaku vyhrazeného zdvihacího zařízení se připojí číslo třídy a rozlišovací znak druhu osvědčení k činnosti.

Provozní deník zdvihacího zařízení

Provozovatel vyhrazeného zdvihacího zařízení vede o provozu záznamy do provozního deníku.

Zprávy o kontrolách, revizích nebo zkouškách, včetně záznamu o jejich provedení do provozního deníku, vyhotoví osoba, která je provedla, v listinné nebo elektronické podobě.

Vyhrazené zdvihací zařízení po opravě lze provozovat až po ověření, že opravou nebyla ohrožena bezpečnost práce a provozu tohoto zařízení a že nevznikla další rizika. O ověření vyhotoví záznam osoba, která opravu provedla, do provozního deníku, nebo vystaví doklad o zkoušce podle rozsahu provedené opravy v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Další odkazy


Legislativa