• Zajištění bezpečného přístupu ke všem obslužným plošinám nebo odpočívadlům a jejich bezpečné provedení.
  • Ochrana otvorů uzavřených částí zařízení umožňující přístup k pohyblivým částem uzamykatelnými nebo blokovanými ochrannými zařízeními.
  • Opatření proti náhodnému spadávání volně ložených sypkých nákladů nebo pádu jednotlivých břemen dopravovaných nad nechráněnými pracovišti nebo komunikacemi.
  • Vzájemné blokování centrálního a místního ovládání zařízení.
  • Zpracování místního provozního bezpečnostního předpisu, ve kterém zaměstnavatel uvede:
  1. zaměstnance oprávněné k používání zařízení a k vedení evidenční knihy o používání zařízení a počtu provozních hodin,
  2. termíny, rozsah a způsob provádění kontrol zařízení,
  3. technologický postup pro používání zařízení, včetně úkonů a činností, které jsou zakázány,
  4. opatření k zajištění bezpečnosti práce ve škodlivém prostředí při zjištění výskytu nebezpečných látek a na ochranu proti výbojům statické elektřiny.

Legislativa