Ručním nářadím rozumíme veškeré nářadí a přípravky používané během výrobního procesu. Jsou to prostředky k ručnímu zpracování materiálu a řadí se mezi ně například kladiva, sekery, dláta, pilníky, hoblíky apod.

Obecné zásady pro používání ručního nářadí

  • Rukojeti, násady a jiná místa, kde je třeba nářadí uchopit, musí být hladce opracována a vhodně tvarována. Násady a rukojeti musí být zajištěny proti uvolnění.
  • Úderné plochy a hroty nářadí nesmějí mít otřep nebo trhliny.
  • V prostředí a na pracovištích, kde je nebezpečí výbuchu, musí být používáno nářadí z nejiskřícího materiálu.

Osobní ochranné pracovní prostředky

Při používání ručního nářadí se nejčastěji používají pracovní rukavice, ochranné brýle, pracovní oděv a obuv. Pokud je obsluhující pracovník pracující s nářadím ohrožován i rizikovými faktory jako je hluk či prach, musí být neprodleně vybaven i OOPP chránícího i před těmito riziky. Jako OOPP proti hluku se nejčastěji používají mušlové nebo zátkové chrániče sluchu. Proti prašnosti je pracovníka nutné chránit nejlépe respirátory.


Legislativa