Ruční řetězová motorová pila je přenosné nářadí s motorem, jehož řezným nástrojem je nekonečný pilový pás vedený ve vodící liště, obsluhované jedním zaměstnancem.

Organizace práce při používání ruční motorové řetězové pily

  • RMŘP mohou používat pouze pověření zaměstnanci starší 18 let s prokazatelnou zdravotní a odbornou způsobilostí a s platným proškolením 1x za 12 měsíců. E-learningové školení obsluhy ruční řetězové motorové pily.
  • Zaměstnavatel stanoví pracovní postupy a organizuje práci s RŘMP s ohledem na vykonávanou činnost, technologické postupy, zvláštnosti pracoviště, pracovní podmínky, bezpečnost provádění jednotlivých pracovních úkonů a možnost ohrožení zaměstnanců klimatickými podmínkami, povětrnostní situací, zvířaty nebo hmyzem.
  • Zaměstnanec musí být zaměstnavatelem před zahájením prací se stanovenými pracovními postupy a organizací práce  seznámen. Dále musí být seznámen se způsobem zajišťování první pomoci a vybaven osobními ochrannými pracovními prostředky. Při práci vykonávané osamoceně nebo samostatně musí být zaměstnanec seznámen s pravidly pro dorozumívání mezi zaměstnanci na pracovišti nebo pro dorozumívání s vedoucím zaměstnancem.
  • Zaměstnavatel vybaví zaměstnance, obvazovým balíčkem. S ohledem na rizika vykonávané pracovní činnosti, charakter pracoviště a počet zaměstnanců zajistí zaměstnavatel, aby pracoviště bylo vybaveno prostředky pro poskytnutí první pomoci včetně zajištění prostředků umožňujících přivolat rychlou lékařskou pomoc.
  • Zaměstnavatel zajistí, aby osamocený zaměstnanec nebo samostatně pracující zaměstnanec přerušil práci, pokud nemůže pokračovat v práci bezpečným způsobem, a o přerušení práce informoval bez zbytečného odkladu vedoucího zaměstnance, popřípadě zaměstnavatele.

Související legislativa