Nabízíme


Vyhrazená elektrická zařízení

Za vyhrazená elektrická zařízení se považují zařízení, která představují zvýšenou míru ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob:

 • elektrická zařízení pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod, distribuci a odběr elektrické energie a elektrické instalace staveb a technologií,
 • zařízení určená k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny.

§ 3 odst. 1 nařízení vlády č. 190/2022 Sb. o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

..

Za vyhrazená elektrická zařízení se nepovažují:

 • ruční elektromechanické nářadí, elektronické přístroje a elektrické spotřebiče do napětí 400 V, pokud nejsou určené pro pevné připojení k elektrické síti,
 • prodlužovací šňůry a odpojitelné přívody,
 • zdravotnické elektrické přístroje,
 • elektrické zařízení strojního zařízení, které je považováno za výrobek podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky,
 • elektrická zařízení a instalace s charaktery proudu nebo napětí, které nepředstavují zvýšenou míru ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob, pokud nejsou určeny k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu plynů, par nebo prachů.

§ 3, odst. (2) nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Elektrospotřebiče pevně připojené k elektrické síti jsou například zařízení pro ohřev TUV (elektrické bojlery). Ty podle čl. 7.7.9, ČSN 33 2130 ed.3 musí být připojeny pevně a k jejich připojení se nesmí používat zásuvek.

Požadavky na bezpečnost vyhrazeného elektrického zařízení při uvádění do provozu

Montáž vyhrazeného elektrického zařízení se provádí podle projektové dokumentace, technické zprávy nebo návodu výrobce k tomuto zařízení.
Při uvádění vyhrazeného elektrického zařízení do provozu musí být zajištěno, aby:

 • vyhrazené elektrické zařízení uváděné do provozu po částech mělo nehotové části spolehlivě odpojené a zajištěné proti nežádoucímu zapojení nebo jinak zabezpečené tak, aby ve stavu pod napětím nedošlo k ohrožení bezpečnosti práce a provozu,
 • vyhrazené elektrické zařízení před dokončením montáže nebo opravy bylo uváděno pod napětí pouze v souvislosti s provedením zkoušky a s ověřováním jeho správné funkce; při tom se provedou taková opatření, aby nebyla ohrožena bezpečnost práce a provozu,
 • vyhrazené elektrické zařízení po dokončení montáže, opravy nebo přemístění na nové stanoviště, kdy toto zařízení v důsledku montáže, opravy nebo přemístění může vykazovat změny svých elektrických nebo funkčních vlastností, bylo před následným uvedením do provozu podrobeno revizi, a to po dokončení montáže vždy a po opravě nebo přemístění na nové stanoviště podle potřeby tak, aby byla vždy prokazatelně ověřena jeho bezpečnost,
 • u vyhrazeného elektrického zařízení byla provedena výchozí revize.

Po dokončení montáže vyhrazeného elektrického zařízení obdrží přebírající odběratel od dodavatele montáže spolu s vyhrazeným elektrickým zařízením

 • průvodní dokumentaci vyhrazeného elektrického zařízení odpovídající skutečnému provedení, umožňující provoz, údržbu a revize tohoto zařízení, výměnu jednotlivých částí vyhrazeného elektrického zařízení a další rozšiřování vyhrazeného elektrického zařízení; součástí průvodní dokumentace je posouzení vnějších vlivů,
 • zprávu o výchozí revizi vyhrazeného elektrického zařízení, pokud není sjednán jiný způsob zajištění revize.

Revize na vyhrazeném elektrickém zařízení musí být provedena rovněž v případě změny:

 • parametru ochrany proti přetížení a zkratu,
 • ochrany před úrazem elektrickým proudem,
 • ve vlastnostech ochrany před účinky atmosférické a statické elektřiny.

Provozovatel vyhrazeného elektrického zařízení zajistí zaznamenání změn do průvodní nebo provozní dokumentace.

Vyhrazené elektrické zařízení I. třídy lze uvést do provozu jen na základě osvědčení vydaného pověřenou organizací – TIČR, které provozovatel uchovává po celou dobu provozu vyhrazeného elektrického zařízení.

Bezpečnostní požadavky při provozu vyhrazených elektrických zařízení

 • Vyhrazené elektrické zařízení lze provozovat, pouze pokud jeho stav byl ověřen v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci provedenou prohlídkou, zkouškou, kontrolou a revizí, které byly provedeny ve lhůtách stanovených řádem prohlídek, údržby a revizí, který musí být pro tento účel zpracován.
 • Řád prohlídek, údržby a revizí může být součástí řádu preventivní údržby, pokud byl pro vyhrazené elektrické zařízení vydán. Jedná-li se o vyhrazené elektrické zařízení, pro které je v průvodní dokumentaci uvedena lhůta k provedení pravidelné revize nebo kontroly kratší, než je stanoveno řádem prohlídek, údržby a revizí v souladu s právními a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, postupuje se podle lhůty uvedené v průvodní dokumentaci.
 • Při revizi vyhrazeného elektrického zařízení se provede prohlídka a zkouška, nestanovil-li výrobce odlišné nebo další požadavky. Jestliže některý z bodů prohlídky nebo zkoušky uvedený v příloze podle věty první není u revidovaného vyhrazeného elektrického zařízení technicky proveditelný nebo není z hlediska ověření bezpečnosti důvodný, provedení prohlídky nebo zkoušky v rozsahu takového bodu se nevyžaduje.
 • Po provedené revizi vyhrazeného elektrického zařízení zpracuje revizní technik zprávu o revizi .
 • V řádu prohlídek, údržby a revizí pro provoz vyhrazeného elektrického zařízení se stanoví:
  • jednotlivé úkony prohlídek, zkoušek a údržby, včetně preventivní údržby, s přihlédnutím k požadavkům výrobce jednotlivých vyhrazených elektrických zařízení obsaženým v jejich průvodní dokumentaci, k právním a ostatním předpisům k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a k provozním podmínkám vyhrazených elektrických zařízení,
  • pravidelné intervaly provádění úkonů podle předcházejícího odstavce,
  • způsob evidence výsledků prohlídek, zkoušek, údržby a evidence zjištěných a odstraněných závad při provozu a údržbě vyhrazeného elektrického zařízení,
  • lhůty revizí
 • Práce na vyhrazeném elektrickém zařízení smí provádět jen odborně způsobilá osoba, která je podle zákona vybavena potřebnými osobními ochrannými pracovními prostředky a byla seznámena s jejich používáním; o této skutečnosti se vyhotoví zápis, který podepíše odborně způsobilá osoba spolu s osobou, která seznámení provedla.
 • Prozatímní vyhrazené elektrické zařízení nebo jeho části je nutné v době, kdy není používáno, vypnout, pokud jeho vypnutím nebude ohrožena bezpečnost práce nebo provozu; o nutnosti ponechat jej v provozu rozhodne osoba odpovědná za elektrické zařízení.
 • Vyhrazené elektrické zařízení, u kterého se zjistí stav bezprostředně ohrožující bezpečnost práce nebo provozu daného zařízení, je nutné neprodleně odpojit od napájecího zdroje a zajistit proti nežádoucímu připojení; není-li to možné, je nutné zajistit jeho opravu bez zbytečného odkladu.

Činnosti na elektrickém zařízení a v jeho blízkosti

Činností na elektrickém zařízení a v jeho blízkosti je obsluha a práce na elektrickém zařízení a v jeho blízkosti, při které může dojít k úrazu elektrickým proudem.

Samostatná činností na elektrickém zařízení a v jeho blízkosti je činnost, která je prováděna na elektrickém zařízení a v jeho blízkosti bez nezbytnosti dohledu nebo dozoru jiné osoby,

Požadavky na bezpečnost při činnosti na vyhrazených elektrických zařízeních

Minimální požadavky na bezpečnost při činnosti na vyhrazených elektrických zařízeních:

 • provozování vyhrazeného elektrického zařízení jen tehdy, pokud jsou činnostmi na tomto zařízení pověřovány pouze fyzické osoby odborně způsobilé , neurčil-li výrobce další požadavky na odbornou způsobilost s ohledem na rizika činnosti na tomto zařízení,
 • vyhodnocení elektrického rizika před zahájením práce na vyhrazeném elektrickém zařízení nebo jeho obsluhy, podle něhož musí být stanoveno, jak budou práce nebo obsluha vykonávány a jaká opatření budou pro zajištění bezpečnosti při těchto činnostech provedena,
 • školení každé fyzické osoby vykonávající činnosti na vyhrazeném elektrickém zařízení, s ním nebo v jeho blízkosti o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně místních provozních bezpečnostních předpisů, týkajících se jejich činnosti,
 • určení fyzické osoby odpovědné za elektrické zařízení, která odpovídá za bezpečný provoz vyhrazeného elektrického zařízení na základě písemného pověření – přípustná je listinná nebo elektronická podoba, vydaného právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, která vyhrazené elektrické zařízení provozuje,
 • pro každou práci na vyhrazeném elektrickém zařízení stanovení vedoucího práce, který za danou činnost odpovídá; před zahájením dané práce se provede rozbor její složitosti, aby byla pro její výkon zvolena osoba s vhodnou odbornou způsobilostí. Vedoucího práce na vyhrazeném elektrickém zařízení může vykonávat pouze osoba znalá.

Obsluha elektrického zařízení

Za činnost na elektrickém zařízení vyžadující odbornou způsobilost se nepovažuje obsluha elektrického zařízení malého (50 V AC a 120 V DC) a nízkého napětí (50-1000 V AC a 120-1500 V DC).

Tu mohou vykonávat osoby školené (seznámené), které nejsou znalé ani poučené a jsou školené ve smyslu § 103 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Práce na vyhrazeném elektrickém zařízení

Práce na vyhrazeném elektrickém zařízení je:

 • montáž,
 • demontáž,
 • oprava,
 • prohlídka,
 • kontrola,
 • údržba,
 • zkoušení,
 • měření
 • revize vyhrazeného elektrického zařízení,
 • všechny úkony pro zajištění a odjištění pracoviště.

§ 2, písm. (b) nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Řád prohlídek, údržby a revizí vyhrazených elektrických zařízení

Řád prohlídek, údržby a revizí je provozní dokumentace, kterou právnická osoba a podnikající fyzická osoba provozující vyhrazené elektrické zařízení vymezuje:

 • požadavky,
 • lhůty,
 • postupy,
 • pravidla,
 • záznamy o ověřování bezpečnosti, údržbě, prohlídkách, opravách a rekonstrukcích vyhrazených elektrických zařízení, včetně preventivní údržby.

§ 2,písm. d) nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Vyhrazené elektrické zařízení lze provozovat, pouze pokud jeho stav byl ověřen v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci provedenou prohlídkou, zkouškou, kontrolou a revizí, které byly provedeny ve lhůtách stanovených řádem prohlídek, údržby a revizí který musí být pro tento účel zpracován.

Řád prohlídek, údržby a revizí může být součástí řádu preventivní údržby, pokud byl pro vyhrazené elektrické zařízení vydán. Jedná-li se o vyhrazené elektrické zařízení, pro které je v průvodní dokumentaci uvedena lhůta k provedení pravidelné revize nebo kontroly kratší, než je stanoveno řádem prohlídek, údržby a revizí v souladu s právními a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, postupuje se podle lhůty uvedené v průvodní dokumentaci.

V řádu prohlídek, údržby a revizí pro provoz vyhrazeného elektrického zařízení se stanoví:

 • jednotlivé úkony prohlídek, zkoušek a údržby, včetně preventivní údržby, s přihlédnutím k požadavkům výrobce jednotlivých vyhrazených elektrických zařízení obsaženým v jejich průvodní dokumentaci, k právním a ostatním předpisům k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a k provozním podmínkám vyhrazených elektrických zařízení,
 • pravidelné intervaly provádění úkonů,
 • způsob evidence výsledků prohlídek, zkoušek, údržby,
 • evidence zjištěných a odstraněných závad při provozu a údržbě vyhrazeného elektrického zařízení,
 • lhůty revizí.

Pokud práci na elektrických zařízeních vykonávají osoby poučené, měl by být provozovatelem stanoven obsah a časový rozsah poučení a zdokumentován v Řádu prohlídek, údržby a revizí.

Minimální požadovanou praxi stanoví v souladu s hodnocením rizik jednotlivých činností vykonávaných elektrotechnikem osoba odpovědná za elektrická zařízení příslušné právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby provozující elektrické zařízení místním provozním bezpečnostním předpisem. Pro osoby bez elektrotechnické praxe stanoví místní provozní bezpečnostní předpis dohled osoby znalé, s praxí minimálně 2 roky, po dobu nejméně 1 roku.

Osoba odpovědná za elektrické zařízení

Provozovatel zajistí určení fyzické osoby odpovědné za elektrické zařízení, která odpovídá za bezpečný provoz vyhrazeného elektrického zařízení na základě písemného pověření – přípustná je listinná nebo elektronická podoba, vydaného právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, která vyhrazené elektrické zařízení provozuje (zpravidla statutárním zástupcem).

Odpovědnou osobou je pověřená osoba právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, která provozuje elektrické zařízení, k jejímž povinnostem patří zajištění bezpečného provozu elektrického zařízení a stanovení pravidel při výkonu jednotlivých činností na zařízení a organizaci nebo uspořádání místa výkonu těchto činností.

Osoba odpovědná za elektrická zařízení u právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby provozující elektrické zařízení je na základě rizik pro konkrétní činnosti na elektrickém zařízení oprávněna stanovit, že pro daný typ činnosti je možno nahradit odbornou kvalifikaci profesní kvalifikací . V tomto případě vystaví osoba odpovědná za elektrické zařízení písemný doklad o tom, že pro daný typ činnosti stanovila jako dostatečnou kvalifikaci profesní kvalifikaci a přesně specifikuje rozsah činností, který nesmí přesahovat obsahem rámec rozsahu činností příslušné profesní kvalifikace. Rozsah zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice a doklad o úspěšném složení zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice je v tomto případě omezen na činnosti do 1000 V AC nebo do 1500 V DC v objektech bez nebezpečí výbuchu. Vydaný doklad omezuje rozsah činností a je platný pouze pro činnosti pro příslušnou právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu

Prozatímní vyhrazené elektrické zařízení nebo jeho části je nutné v době, kdy není používáno, vypnout, pokud jeho vypnutím nebude ohrožena bezpečnost práce nebo provozu; o nutnosti ponechat jej v provozu rozhodne osoba odpovědná za elektrické zařízení.

E-learningové školení: Osoba odpovědná za elektrická zařízení

Osoba odpovědná za elektrické zařízení – ČSN EN 50110-1

Podle ČSN EN 50110-1, čl. 3.2.1 je osoba odpovědná za elektrické zařízení pověřená osoba s konečnou odpovědností za bezpečný provoz elektrického zařízení a stanovení pravidel a organizace nebo uspořádání. Touto osobou může být vlastník, zaměstnavatel nebo jiná pověřená osoba. Některé z těchto povinností mohou být delegovány podle potřeby na třetí osoby. U velkých nebo složitých elektrických zařízení a sítí mohou být tyto povinnosti delegovány na části zařízení nebo sítí.

Odborná způsobilost osob k provádění činností na elektrických zařízeních

Provozovatel elektrického zařízení nebo provádějící činnosti na elektrických zařízeních zajistí, aby činnosti a řízení činností na elektrických řízeních a v jejich blízkosti ve stanovených případech vykonávaly jen odborně způsobilé fyzické osoby (osoby poučené, elektrotechnici, vedoucí elektrotechnici a revizní technici).

Pro účely odborné způsobilosti k výkonu činností osob vykonávajících obsluhu a práci na elektrických zařízeních bez napětí, v blízkosti elektrických zařízení pod napětím a na elektrických zařízeních pod napětím rozeznáváme:

Školení osob provádějících činnosti na elektrických zařízeních

Provozovatel  provozující elektrické zařízení nebo provádějící činnosti na elektrických zařízeních zajistí, aby osoby odborně způsobilé k výkonu činnosti na elektrických zařízeních podle § 4 (osoby poučené), 6 a 7 (tj. elektrotechnici a vedoucí elektrotechnici) byly pravidelně školeny o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vztahujících se k výkonu jejich činnosti, aby jejich znalosti byly pravidelně prohlubovány, a to v souladu s vnitřním předpisem právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby. Nemá-li právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která provozuje elektrické zařízení, vnitřní předpis zpracován, zajistí školení odborně způsobilých osob v rozsahu nejméně jednou ročně.

§ 3, odst. (4), nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Školení a zkouška z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice

Předmětem školení a zkoušek z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice jsou:

 • znalosti povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci souvisejících s činností na elektrickém zařízení příslušného druhu a napětí, kterou má zkoušená osoba vykonávat, popřípadě řídit,
 • teoretické a praktické znalosti o poskytování první pomoci, zejména při úrazech elektrickým proudem,
 • pracovní a technologické postupy, provozní a bezpečnostní pokyny, zdroje a příčiny rizik, které souvisí s činností na elektrickém zařízení příslušného druhu a napětí, kterou má zkoušená osoba vykonávat, popřípadě řídit, a
 • další zásadní skutečnosti a informace mající dopad na bezpečnost práce a provozu při činnostech na elektrickém zařízení.

Zkouška z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice se skládá ze 2 částí, a to z:

 • písemného testu o minimálně 10 otázkách,
 • ústního pohovoru zaměřeného na výsledek testu, případné chyby učiněné v testu, otázky zaměřené na odbornou problematiku podle rozsahu a zaměření zkoušené osoby, a otázky týkající se postupů a pokynů a dalších zásadních skutečností a informací .

Osoba, která úspěšně složí zkoušku, obdrží doklad o úspěšném složení zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice.

Předseda komise:

 • připravuje, vede a vyhodnocuje zkoušku,
 • pořizuje o zkoušce protokol, který obsahuje informace o průběhu a obsahu zkoušky, vyhodnocení zkoušky a podpisy všech členů zkušební komise a zkoušené osoby,
 • zajistí uchování protokolu o zkoušce z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice po dobu nejméně 6 let a nejdéle po dobu 7 let u právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, u níž se zkouška skládá, a
 • vystavuje jménem právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, u níž se zkouška skládá, doklad o úspěšném složení zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice.

Před zahájením zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice žadatel předloží předsedovi komise doklad prokazující:

 • odbornou nebo profesní kvalifikaci, a to v rozsahu stanoveném pro daný stupeň odborné způsobilosti, je-li pro daný stupeň odborné způsobilosti tento doklad požadován, a to v originále nebo úředně ověřené kopii,
 • délku praxe, která se prokazuje potvrzením zaměstnavatele nebo čestným prohlášením zkoušené osoby, a to nejméně v délce stanovené pro daný stupeň odborné způsobilosti, je-li pro daný stupeň odborné způsobilosti tento doklad požadován, a
 • skutečnost, že odborná kvalifikace splňuje požadavky kladené na elektrotechnické vzdělání stanovené tímto nařízením, a to v případě, že z předloženého dokladu prokazujícího odbornou kvalifikaci není zcela zřejmé, že se jedná o odbornou kvalifikaci elektrotechnickou; doklad podle tohoto písmene může vydat škola, která vystavila doklad o odborné kvalifikaci, nebo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy podle jiného právního předpisu.

Školení a zkouška z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice může být nahrazena potvrzením vydaným odpovědnou osobou příslušné právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby prokazujícím, že daná osoba prochází těmito školeními zakončenými ověřením znalostí v pravidelných intervalech stanovených vnitřními předpisy dané právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby.

Kontrolní činnost

Odpovědná osoba kontroluje, aby činnosti a řízení činností na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti vykonávaly jen osoby odborně způsobilé k dané činnosti na elektrickém zařízení tj. osoby poučené, elektrotechnici, vedoucí elektrotechnici a revizní technici.

Revize a vyhrazených elektrických zařízení

Vyhrazená elektrická zařízení musí být pravidelně revidována. Jako důkaz slouží zpráva o revizi. Revizi může provádět pouze revizní technik.

Související odkazy


Legislativa


Vyhrazená technická zařízení