Provoz stavebních výtahů se řídí nařízením vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti (dále jen „nařízení“), návodem výrobce a dalšími právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Základní požadavky na bezpečnost vyhrazených zdvihacích zařízení jsou uvedeny v § 10 nařízení.

Stavební výtahy pro přepravu osob a nákladů

Při provozu stavebních výtahů musí být brána v úvahu všechna rizika při práci, závažná nebezpečí; a možné nebezpečné situace a události.

Místní provozní předpis pro provoz stavebních výtahů

Před použitím stavebních výtahů pro přepravu osob a nákladu provozovatel zajistí zpracování místního provozního předpisu.

Místní provozní předpis pro provoz stavebních výtahů obsahuje

  • údržbu, prohlídky a kontroly stavebních výtahů,
  • zajištění zaškolení obsluhy a uživatelů stavebních výtahů a jejich seznámení s jejich povinnostmi a s povinnostmi ostatních účastníků provozu stavebních výtahů,
  • odpovídající dozor prováděný zaškolenými a kompetentními osobami s potřebnými pravomocemi,
  • kontrolu, zda jsou k dispozici všechny potřebné doklady a dokumentace,
  • zákaz nedovolené manipulace po celou dobu používání stavebních výtahů,
  • zajištění bezpečnosti osob neúčastnících se přímo používání stavebních výtahů,
  • koordinaci s ostatními spolupracujícími subjekty, které se účastní prací včetně stanovení opatření k zamezení vzniku rizik ohrožení života, zdraví a bezpečnosti osob, majetku nebo životního prostředí,
  • zajištění komunikačního systému, se kterým budou seznámeny všechny osoby účastnící se používání stavebních výtahů.

S místním provozním předpisem pro stavební výtahy musí být prokazatelně řádně seznámeny všechny zúčastněné osoby.

Pro realizaci místního provozního předpisu pro provoz stavebních výtahů určí provozovatel pověřenou osobu, která jedná za právnickou nebo podnikající fyzickou osobu (zaměstnavatele), požadující provoz stavebních výtahů.

Právní předpisy