Elektromechanické nářadí je nářadí s elektrickým motorem nebo magneticky poháněný stroj, určený k vykonávání mechanické práce konstruovaný tak, že motor s ostatními částmi stroje tvoří sestavu, která může být snadno přenesena do místa činnosti a která je při práci držena v ruce nebo zavěšena.

Všeobecné bezpečnostní pokyny

 • Bezpečnostní požadavky na pracoviště:
  • Pracoviště musí být udržováno ve stavu, který neohrožuje bezpečnost a zdraví osob.
  • Pracoviště musí být řádně osvětleno.
  • Povrch podlah musí být rovný, pevný, nesmí mít nebezpečné prohlubně ani otvory.
  • Všechny otvory nebo prohlubně v podlahách musí být zakryty nebo ohrazeny.
  • Používané vnitřní komunikace musí být dostatečně široké a trvale volné.
  • Únikové cesty a východy musí být trvale volné, bez překážek.
  • Dveře, kterými prochází úniková cesta, nesmí zajištěním proti vstupu nepovolaných osob bránit úniku a evakuaci osob.
  • Podlaha pracoviště, kde se ruční nářadí používá, musí být vždy rovná a se suchým povrchem.
 • Berte ohled na prostředí, ve kterém pracujete. Nevystavujte nářadí dešti. Nepoužívejte nářadí ve vlhku a mokru. Na pracovišti udržujte dobré osvětlení. Nepoužívejte nářadí v prostředí s nebezpečím požáru nebo výbuchu (pokud není pro toto prostředí konstruováno).
 • Chraňte se před úrazem el. proudem. Vyhýbejte se dotyku uzemněných předmětů (např. potrubí, topných těles, sporáků, chladniček).
 • Nepoužívané nářadí vhodně uskladněte. Pokud se nářadí nepoužívá, musí být uloženo na suchém, výše položeném nebo uzamčeném místě a především mimo dosah dětí.
 • Nepřetěžujte nářadí (používání nářadí na jiný druh práce, než na kterou bylo určeno – např. kotoučovou pilu nepoužívejte k odřezávání větví stromů nebo k řezání polen). Práci, pro kterou bylo určeno, bude nářadí vykonávat lépe a bezpečněji.
 • Při práci s nářadím používejte vhodný oděv. Nepoužívejte oděv s volnými rukávy ani šperky, mohou být zachyceny pohybujícími se částmi. Pro práci venku se doporučuje používat pryžové rukavice a obuv s protiskluznou úpravou. Pokud máte delší vlasy, používejte ochrannou pokrývku hlavy.
 • Používejte ochranné brýle. V případě, že při práci spočívající v ubírání materiálu vzniká prach, používejte i ochrannou masku (respirátor). V případě vzniku prachu při práci používejte zařízení k odsávání prachu. Pokud je k dispozici zařízení ke sběru a odsávání prachu, ujistěte se, že je toto zařízení připojeno a správně používáno.
 • Nepoužívejte přívod k jiným účelům. Nikdy nenoste nářadí držením za el. přívod (za šňůru) ani nevytrhávejte vidlici ze zásuvky tahem za přívod. Chraňte přívod před horkem, mastnotou a ostrými hranami.
 • Zajistěte si stabilitu materiálu/předmětu při práci. Používejte svěrky nebo svěrák k upevnění opracovávaného předmětu. Je to bezpečnější než držení v rukou a dovoluje to obsluhovat nářadí oběma rukama.
 • Zaujměte bezpečný postoj při práci. Vždy udržujte stabilní postoj a rovnováhu. Pracujte jen tam, kam bezpečně dosáhnete.
 • Udržujte nářadí v bezvadném stavu. Řezací nástroje udržujte ostré a čisté, práce bude bezpečnější a její výsledek lepší. Dbejte pokynů pro mazání a výměnu příslušenství. Pravidelně prohlížejte nářadí a v případě poškození ho svěřte autorizovanému servisu k opravě. Pravidelně prohlížejte napájecí přívod nářadí a je-li poškozen, vyměňte jej. Rukojeti udržujte suché a čisté, chraňte je před olejem a tuky.
 • Odpojujte nářadí. Odpojujte nářadí vytažením přívodního kabelu ze zásuvky, není-li nářadí používáno, před opravami a při výměně příslušenství nebo nástrojů jako pilové listy, vrtáky nebo frézy.
 • V nářadí nenechávejte zastrčeny upevňovací a seřizovací nástroje a klíče. Před zapnutím se přesvědčte, zda jsou odstraněny z pohyblivých a rotačních částí nářadí upínací , klíče, kličky a seřizovací prvky
 • Vyvarujte se neúmyslného spuštění. Nepřenášejte nářadí s prstem na spínači, je-li připojeno k síti. Přesvědčte se, zda je při zapojování vidlice do zásuvky spínač vypnutý.
 • Používejte venkovní prodlužovací šňůry. Je-li nářadí používáno venku, používejte pouze prodlužovací přívody určené pro venkovní použití.
 • Buďte pozorní. Věnujte pozornost tomu, co právě děláte. Soustřeďte se a střízlivě uvažujte. Nepracujte s nářadím, jste-li unaveni.
 • Zkontrolujte poškozené součásti. Před dalším používáním musí být nářadí pečlivě prohlédnuto, především poškozené kryty a pracovní nástroje. Zkontrolujte seřízení pohybujících se částí a jejich pohyblivost, soustřeďte se na praskliny a zlomené součásti upevnění a jakékoliv další okolnosti, které mohou ohrozit jejich funkci. Kryt nebo jiná součást, která je poškozena, musí být odborně opravena nebo vyměněna odbornou servisní opravnou, pokud není v návodu pro používání uvedeno jinak. Vadné spínače nechte vyměnit pouze odborné opravně. Nepoužívejte nářadí, pokud spínač neumožňuje jeho zapnutí a vypnutí. Používání jiného příslušenství nebo doplňků, než je uvedeno v návodu pro používání, může být příčinou úrazu!!!
 • Opravy elektronářadí musí provádět kvalifikované osoby. Opravy mohou být prováděny pouze kvalifikovanými osobami a s použitím originálních náhradních dílů doporučených výrobcem, jinak může dojít k vážnému ohrožení uživatele.

Legislativa