Shrnutí a přehled změn pro pracovnělékařskou péči

Od 1.1 2023 je účinná novelizace vyhlášky č. 79/2013 Sb. o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče (podle vyhlášky č. 452/2022 Sb.)

Zdravotní způsobilost

Zdravotní způsobilost získaná před 1.1. 2023 je platná podle „staré“ 79/2013 do uplynutí platnosti lékařského posudku nebo do provedení nejbližší pracovnělékařské prohlídky.

Vstupní prohlídky

Vstupní prohlídky musí zaměstnavatel provádět.

Pro kategorii 1 (podle zákona č. 258/2000 Sb., o veřejném zdraví) je může provádět i registrující (obvodní lékař).

Výjimka: registrující lékař nemůže prohlídky provádět pokud:

 • zaměstnanec vykonává práce v profesním riziku (dříve v riziku ohrožení zdraví) nebo
 • prohlídky jsou nařízené jiným právním předpisem

Nově tedy může registrující lékař provádět prohlídky i pro profese, které už nejsou zahrnuty mezi profesními riziky:

 • řidiči referenti,
 • práce ve školách a školských zařízeních,
 • činnosti epidemiologicky závažné,
 • hlasová zátěž.

Periodické prohlídky

Kategorie bez zvýšeného rizika

Pro kategorii 1 a 2 (podle zákona č. 258/2000 Sb., o veřejném zdraví)  jsou periodické prohlídky dobrovolné. Jejich provedení může vyžadovat jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec.

Výjimka: Periodické prohlídky pro kategorii 1 a 2 jsou ale povinné pokud:

 • zaměstnanec vykonává práce v profesním riziku (dříve v riziku ohrožení zdraví) nebo
 • prohlídky jsou nařízené jiným právním předpisem.

1. kategorie

Provádí se, pokud to zaměstnavatel nebo zaměstnanec vyžadují.

 • 1x za 6 let,
 • 1x za 4 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku.

2. kategorie

Provádí se, pokud to zaměstnavatel nebo zaměstnanec vyžadují.

 • 1x za 4 roky, nebo
 • 1x za 2 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku,

Kategorie se zvýšeným rizikem

Pro kategorii 2R, 3 a 4 (podle zákona č. 258/2000 Sb., o veřejném zdraví)  jsou periodické prohlídky povinné.

Kategorie 2R, 3 a 4

 • V kategorii druhé rizikové (2R) a 3. kategorii se provádí 1x za 2 roky,
 • Ve 4. kategorii 1x za 1 rok.

Profesní riziko

Periodická prohlídka u zaměstnanců vykonávajících práci obsahující profesní riziko (pokud není pro provedení periodické prohlídky stanovena kratší lhůta), se provádí

 • 1x za 4 roky,
 • 1x za 2 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku.

Výše uvedené neplatí, pokud je upraveno jiným právním předpisem.

Dohody o provedení práce a o pracovní činnosti

Periodické prohlídky se vykonávají, pokud se jedná o:

 • práce v profesním riziku,
 • pokud jsou stanovené jiným právním předpisem,
 • pokud provádění těchto prohlídek zaměstnanec či zaměstnavatel vyžaduje.

Mimořádné prohlídky

Mimořádná prohlídka se (při přerušení výkonu práce na dobu delší než 6 měsíců) neprovádí pro čerpání mateřské nebo rodičovské dovolené.

Zdravotní způsobilost – platnost

Zdravotní způsobilost získaná před 1.1. 2023 je platná do uplynutí platnosti lékařského posudku nebo do provedení nejbližší pracovnělékařské prohlídky.

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci

Nově obsahuje:

 • údaje o pracovním zařazení posuzované osoby, dále údaje o druhu práce a o konkrétní pracovní činnosti, režimu pracovní doby, o rizikových faktorech ve vztahu ke konkrétní práci, míře rizikových faktorů pracovních podmínek vyjádřené kategorií práce podle jednotlivých rozhodujících rizikových faktorů pracovních podmínek,
 • posudkový závěr,
 • identifikační údaje posuzujícího lékaře a jeho podpis a
 • termín provedení mimořádné prohlídky, je-li takový postup důvodný.

Poradenství

Zrušeny požadavky na čas potřebný provedení poradenství – dříve Příloha č. 1. Nahrazeno § 2 písm. b) vyhl. č. 79/2013 Sb.: „poradenství jsou veškeré poradenské činnosti nezbytné pro účely písmene a) na základě zjištění při dohledu podle písmene c), a dále školení zaměstnanců určených zaměstnavatelem v první pomoci a poradenské činnosti při zpracování návrhu vybavení pracoviště prostředky pro poskytování první pomoci pro zaměstnavatele.“

Dohled

Zrušeny požadavky na čas potřebný provedení dohledu  – dříve Příloha č. 1.

Dohled na pracovištích se zvýšeným rizikem.

Dohled se vykonává na pracovištích nejméně 1x za 3 kalendářní roky pro výkon prací:

 1. zařazených do kategorie 2R, 3 a 4,
 2. profesním rizikem
 3. u kterých jsou stanoveny podmínky zdravotní způsobilosti jinými právními předpisy.

Dohled na pracovištích bez zvýšeného rizika

U prací zařazených v kategorii 1 a 2 se dohled provádí, pokud tak zaměstnavatel stanoví nebo pokud si jej vyžádá poskytovatel pracovnělékařských služeb

Periodu prováděn dohledu stanoví zaměstnavatel v dohodě s poskytovatelem pracovnělékařských služeb s ohledem na charakter provozu a výskyt rizikových faktorů.

Uzavření smlouvy s poskytovatelem pracovnělékařských služeb

Nezměnilo se, uzavření smlouvy s poskytovatelem PLS je povinné pro všechny zaměstnavatele (kategorie 1,2, 2R, 3 a 4).

Lexikon BOZP a PO

PRÁVNÍ PŘEDPISY