Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti se zpracovává podle požadavků:

 1. Příloha č. 1, čl. 5, vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci,
 2. § 43 odst. 3 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách,

Dále obsahuje:

 1. identifikační údaje zaměstnavatele:
  • obchodní firmu nebo název a adresu sídla zaměstnavatele nebo organizační složky zahraniční osoby na území České republiky, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, je-li zaměstnavatelem právnická osoba,
  • adresu sídla, jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky, jde-li o cizince, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba,
  • název, sídlo a identifikační číslo organizační složky státu nebo kraje nebo obce, je-li zaměstnavatelem stát, kraj nebo obec,
 2. údaje o pracovním zařazení posuzované osoby, dále údaje o druhu práce a o konkrétní pracovní činnosti, režimu pracovní doby, o rizikových faktorech ve vztahu ke konkrétní práci, míře rizikových faktorů pracovních podmínek vyjádřené kategorií práce podle jednotlivých rozhodujících rizikových faktorů pracovních podmínek,
 3. posudkový závěr,
 4. identifikační údaje posuzujícího lékaře a jeho podpis,
 5. termín provedení mimořádné prohlídky, je-li takový postup důvodný.

Náležitosti potvrzení o provedení výstupní prohlídky

Potvrzení o provedení výstupní prohlídky obsahuje tyto náležitosti:

 • identifikační údaje zaměstnavatele v rozsahu podle § 17 písm. a),
 • b) identifikační údaje osoby, u které byla výstupní prohlídka provedena, a to jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu této osoby, popřípadě místo pobytu na území České republiky, jde-li o cizince,
 • c) údaje o dosavadním pracovním zařazení posuzované osoby, dále údaje o druhu práce, režimu práce, rizikových faktorech ve vztahu ke konkrétní práci, kterou posuzovaná osoba vykonávala, a míře rizikových faktorů pracovních podmínek vyjádřené kategorií práce podle jednotlivých rozhodujících rizikových faktorů pracovních podmínek,
 • d) údaj o době expozice příslušnému rizikovému faktoru, pokud ho zaměstnavatel v žádosti uvede,
 • e) datum provedení výstupní prohlídky,
 • f) identifikační údaje poskytovatele zdravotních služeb, který potvrzení vydal, a to identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, adresu sídla a razítko poskytovatele,
 • g) identifikační údaje lékaře, který výstupní prohlídku provedl, a to jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis lékaře,
 • h) datum vydání potvrzení.

§ 17a vyhlášky č. 79/2013 Sb. o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče

Související odkazy

Legislativa