Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti ve vztahu k práci obsahuje.

 1. identifikační údaje zaměstnavatele:
  • obchodní firmu nebo název a adresu sídla zaměstnavatele nebo organizační složky zahraniční osoby na území České republiky, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, je-li zaměstnavatelem právnická osoba,
  • adresu sídla, jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky, jde-li o cizince, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba,
  • název, sídlo a identifikační číslo organizační složky státu nebo kraje nebo obce, je-li zaměstnavatelem stát, kraj nebo obec,
 2. identifikační údaje zaměstnance nebo uchazeče o zaměstnání: jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky, jde-li o cizince,
 3. údaje o pracovním zařazení zaměstnance nebo údaje o předpokládaném pracovním zařazení uchazeče o zaměstnání, údaje o druhu práce a konkrétní pracovní činnosti, režimu pracovní doby, o rizikových faktorech ve vztahu ke konkrétní práci, míře rizikových faktorů pracovních podmínek vyjádřené kategorií práce. V případě výstupní prohlídky se pro potřeby následné prohlídky uvede údaj o době expozice příslušnému rizikovému faktoru,,
 4. druh požadované pracovnělékařské prohlídky. V případě souběhu mimořádné a periodické prohlídky se uvede i tato skutečnost.
 5. důvod k provedení prohlídky. V případě souběhu mimořádné a periodické prohlídky se uvede i důvod pro provedení mimořádné prohlídky.

Lexikon BOZP a PO

PRÁVNÍ PŘEDPISY