Zaměstnanec je povinen:

  • podrobit se pracovnělékařským službám u smluvního lékaře, se kterým zaměstnavatel uzavřel písemnou smlouvu, popřípadě u kategorie 1 u registrujícího poskytovatele (obvodního lékaře),
  • podrobit se pracovnělékařským službám nařízeným podle jiného právního předpisu,
  • sdělit poskytovateli pracovnělékařských služeb jméno a adresu registrujícího poskytovatele a dalších poskytovatelů, kteří ho přijali do péče,
  • sdělit poskytovateli pracovnělékařských služeb na jeho žádost nebo z vlastního podnětu všechny jemu známé nebo podezřelé skutečnosti související s ochranou zdraví při práci.

§ 56 zákona č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách

Lexikon BOZP a PO

PRÁVNÍ PŘEDPISY