Výstupní prohlídka se provádí pro zjištění zdravotního stavu zaměstnance při ukončení výkonu práce. Zaměřuje se na zjištění změn zdravotního stavu, u kterých lze předpokládat souvislost se zdravotní náročností vykonávané práce. Pro výstupní prohlídku není třeba výpis ze zdravotnické dokumentace registrujícího poskytovatele požadovat.

Výstupní prohlídka se provádí při ukončení pracovněprávního nebo obdobného vztahu, pokud:

  1. zaměstnanec vykonával práci zařazenou podle zákona o ochraně veřejného zdraví v kategorii druhé rizikové, třetí nebo čtvrté,
  2. u zaměstnance byla v době výkonu práce u současného zaměstnavatele uznána nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání, pokud trvají,
  3. zaměstnanec utrpěl v době výkonu práce u současného zaměstnavatele pracovní úraz a v příčinné souvislosti s ním byla uznána nejméně 2x dočasná pracovní neschopnost, bylo provedeno nové bodové ohodnocení bolesti nebo ztížení společenského uplatnění,
  4. o provedení požádá zaměstnavatel nebo jeho prostřednictvím zaměstnanec

Výstupní prohlídka se dále provádí:

  1. před převedením zaměstnance na jinou práci nebo před změnou druhu práce, pokud jde o ukončení práce rizikové,
  2. pokud tak stanoví jiný právní předpis.

Na základě provedení výstupní prohlídky je posuzované osobě a osobě, která o prohlídku požádala, předáno potvrzení o jejím provedení.

Kopie potvrzení se zakládá do zdravotnické dokumentace pracovnělékařských služeb.

Legislativa