§ 12 yhlášky č. 79/2013 Sb., o specifických zdravotních službách

Prohlídka se provádí za účelem zjištění zdravotního stavu posuzovaného zaměstnance v případě důvodného předpokladu, že došlo ke ztrátě nebo změně zdravotní způsobilosti k práci nebo pokud dojde ke zvýšení míry rizika již dříve zohledněného rizikového faktoru pracovních podmínek.
 
Provádí se pokud:

 • ji nařídil orgán ochrany veřejného zdraví,
 • tak stanoví zákon upravující využívání jaderné energie a ionizujícího záření,
 • to v daném období vyžaduje zdravotní náročnost konkrétních pracovních podmínek,
 • došlo ke zhoršení pracovních podmínek ve smyslu zvýšení míry rizika u rizikového faktoru, k němuž již byla posuzována zdravotní způsobilost zaměstnance,
 • bylo opakovaně zjištěno překročení limitní hodnoty ukazatelů biologického expozičního testu, popřípadě na základě závěrů jiných vyšetření prováděných za účelem sledování zátěže organizmu působením rizikových faktorů pracovních podmínek,
 • byla při pracovnělékařské prohlídce zjištěna taková změna zdravotního stavu zaměstnance, která předpokládá změnu zdravotní způsobilosti k práci v době kratší, než je interval periodické prohlídky, nebo
 • byl výkon práce přerušen:
 • důvodu nemoci po dobu delší než 8 týdnů, s výjimkou výkonu práce v kategorii první,
 • v důsledku úrazu s těžkými následky, nemoci spojené s bezvědomím nebo jiné těžké újmy na zdraví, nebo
 • z jiných důvodů na dobu delší než 6 měsíců,
 • žádost předložil zaměstnavatel z vlastního podnětu nebo podnětu zaměstnance,
 • podá informace ošetřující lékař.

Legislativa