Mimořádná prohlídka se provádí za účelem zjištění zdravotního stavu posuzovaného zaměstnance při důvodném předpokladu, že došlo ke ztrátě nebo změně zdravotní způsobilosti k práci nebo pokud dojde ke zvýšení míry rizika faktoru pracovních podmínek.

Mimořádná prohlídka se provádí, pokud:

 1. ji nařídil orgán ochrany veřejného zdraví nebo tak stanoví zákon o využívání jaderné energie,
 2. to v daném období vyžaduje zdravotní náročnost konkrétních pracovních podmínek,
 3. došlo ke zhoršení pracovních podmínek, tj. zvýšení míry rizika u působícího rizikového faktoru,
 4. bylo nejméně 2x zjištěno překročení limitní hodnoty ukazatelů biologického expozičního testu, popřípadě na základě závěrů jiných vyšetření nebo měření prováděných za účelem sledování zátěže organizmu působením rizikových faktorů pracovních podmínek,
 5. byla při pracovnělékařské prohlídce zjištěna taková změna zdravotního stavu zaměstnance, která předpokládá změnu zdravotní způsobilosti k práci v době kratší, než je lhůta pro provedení periodické prohlídky,
 6. byl výkon práce přerušen:
  1. z důvodu nemoci po dobu delší než 8 týdnů, s výjimkou výkonu práce v 1. kategorii a nejde-li o práci nebo činnost s profesním rizikem nebo nestanoví-li jiný právní předpis jinak,
  1. v důsledku úrazu s těžkými následky, nemoci spojené s bezvědomím nebo jiné těžké újmy na zdraví,
  1. z jiných důvodů na dobu delší než 6 měsíců, nejedná-li se o přerušení výkonu práce z důvodu čerpání mateřské nebo rodičovské dovolené,
 7. mimořádná prohlídka po ukončení přerušení výkonu práce se provede do 5 pracovních dnů ode dne nového započetí výkonu dosavadní práce
 8. žádost předloží zaměstnavatel z vlastního podnětu nebo podnětu zaměstnance,
 9. ošetřující lékař sdělí důvodné podezření, že změnou zdravotního stavu zaměstnance došlo ke změně zdravotní způsobilosti.

Při provedení mimořádné prohlídky v úplném rozsahu se stanoví nová lhůta pro provedení další periodické prohlídky podle.

Při provedení mimořádné prohlídky v neúplném rozsahu nedochází ke změně lhůty provedení periodické prohlídky stanovené při předchozí prohlídce pokud z lékařského posudku nevyplývá jinak.

Končí-li platnost dosavadního lékařského posudku dříve než 90 dnů nebo dosavadní lékařský posudek již není platný a dojde k souběhu mimořádné a periodické prohlídky, provede se periodická prohlídka. Přitom se provedou i vyšetření potřebná pro mimořádnou prohlídku stanovená posuzujícím lékařem s ohledem na důvod provedení mimořádné prohlídky, nebo vyšetření stanovená v rozhodnutí příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví.

Lexikon BOZP a PO

Legislativa