Periodická prohlídka se provádí pro zjištění změny zdravotního stavu v souvislosti s vykonávanou prací nebo stárnutím organizmu. Účelem je zabránit, aby došlo k poškození zdraví posuzovaného zaměstnance nebo k poškození zdraví jiných osob.

Periodická prohlídka se provádí pro zjištění změny zdravotního stavu v souvislosti s vykonávanou prací nebo stárnutím organizmu. Účelem je zabránit, aby došlo k poškození zdraví posuzovaného zaměstnance nebo k poškození zdraví jiných osob.

1. kategorie

  1. Provádí se, pokud to zaměstnavatel nebo zaměstnanec vyžadují.
  2. 1x za 6 let,
  3. 1x za 4 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku.
  4. kategorie

Provádí se, pokud to zaměstnavatel nebo zaměstnanec vyžadují.

  1. 1x za 4 roky, nebo
  2. 1x za 2 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku,

Kategorie 2R, 3 a 4

V kategorii druhé rizikové (2R) a 3. kategorii se provádí 1x za 2 roky,
V kategorii čtvrté 1x za 1 rok.

Práce s profesním rizikem

Periodická prohlídka u zaměstnanců vykonávajících práci obsahující profesní riziko (pokud není pro provedení periodické prohlídky stanovena kratší lhůta), se provádí
1x za 4 roky,
1x za 2 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku.

Výše uvedené neplatí, pokud je upraveno jiným právním předpisem.

Práce stejného druhu u DPP a DPČ

Periodické prohlídky se provádějí v případě prací stejného druhu vykonávaných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, pokud jde o práce v profesním riziku nebo konané podle jiného právního předpisu nebo pokud provádění těchto prohlídek zaměstnanec či zaměstnavatel vyžaduje.

Stanovení termínu periodické prohlídky

Dnem rozhodným pro stanovení termínu periodické prohlídky je den:
vydání lékařského posudku na základě

  1. vstupní prohlídky nebo mimořádné prohlídky,
  2. periodické prohlídky, pokud dosavadní lékařský posudek pozbyl platnosti nebo započetí výkonu práce stejného druhu poprvé sjednaného dohodou o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Žádost o provedení periodické prohlídky

Vyžaduje-li zaměstnanec nebo zaměstnavatel periodickou prohlídku, vystaví zaměstnavatel zaměstnanci žádost o provedení této prohlídky.

Lexikon BOZP a PO

Legislativa