Prohlídka se provádí za účelem zjištění včasné změny zdravotního stavu vzniklé v souvislosti se zdravotní náročností vykonávané práce nebo stárnutím organizmu, kdy další výkon práce by mohl vést k poškození zdraví posuzovaného zaměstnance, nebo k poškození zdraví jiných osob.

Periodická prohlídka se provádí podle zařazení prací do kategorie a věku zaměstnance.

U prací vykonávaných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr se periodické prohlídky neprovádějí. Toto neplatí, pokud je u zaměstnavatele práce prováděna opakovaně a doba, na kterou je práce opakovaně sjednávána, je delší než lhůta pro provedení periodické prohlídky a zaměstnavatel provádění těchto prohlídek vyžaduje.

Legislativa