Pravidelné kontroly dodržování předpisů o požární ochraně se zabezpečují formou preventivních požárních prohlídek a prověřováním dokladů o plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně.

Provádět preventivní požární prohlídku může pouze technik PO, osoba odborně způsobilá v PO a preventista PO. Další osoby nejsou oprávněny preventivní požární prohlídky provádět.

Preventivní požární prohlídky se provádí opakovaně:

  • bez zvýšeného požárního nebezpečí 1x za 12 měsíců. Provádí se pouze tam, kde se vyskytují pravidelně současně nejméně 3 zaměstnanci nebo veřejnost (tj. osoby, které se oprávněně mohou vyskytovat při provozovaných činnostech a nejsou v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu k jejím provozovatelům a nejsou vlastníky objektů, ve kterých jsou činnosti provozovány).
  • se zvýšeným požárním nebezpečím 1x za 6 měsíců
  • s vysokým požárním nebezpečím 1x za 3 měsíce.

Četnost dohlídek může být stanovena právnickou nebo podnikající osobou větší, snížena být ale nemůže. Systém provádění preventivních požárních prohlídek, včetně zkrácení uvedených lhůt a způsobu vedení záznamů, lze podrobně upravit schváleným posouzením požárního nebezpečí nebo dokumentací požární ochrany zpracovanou za základně stanovení podmínek požární bezpečnosti.

Zaměření a obsah preventivní požární prohlídky

 
Preventivní požární prohlídka má následující fáze:

  • zjištění požárních závad (fyzická kontrola pracovišť, dokumentace a záznamů),
  • návrh k odstranění požárních závad – popis závady, opatření, osoba odpovědná za odstranění závady a lhůty k odstranění (o odstranění požárních závad je nutné vyhotovit záznam). Lhůty k odstranění požárních závad navrhuje osoba provádějící prohlídku.

Preventivní požární prohlídka obsahuje:

  • kontrolu stavu zabezpečení požární ochrany,
  • kontrolu způsobu dodržování podmínek požární bezpečnosti a
  • prověřování dokladů o plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně (dokumentace PO, zprávy o revizích a kontrolách technických zařízení, záznamy o školení a odborné přípravě apod.).

Záznam o provedení preventivní požární prohlídky


Legislativa