Kategorie

Lexikon BOZP a PO

Lexikon BOZP a PO

Nemoci z povolání

Postup při posuzování nemoci z povolání je upraven vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 104/2012 Sb. Zaměstnavatel je povinen vést evidenci zaměstnanců, u nichž byla uznána nemoc z povolání, která vznikla na jeho pracovištích, a uplatní taková…

Pokračovat ve čtení
Lexikon BOZP a PO

Kniha úrazů

Zaměstnavatel vede evidenci o úrazech v knize úrazů v elektronické nebo listinné podobě. Evidence obsahuje tyto údaje: jméno, popřípadě jména, a příjmení úrazem postiženého zaměstnance, datum a hodinu úrazu, místo, kde k úrazu došlo, činnost,…

Pokračovat ve čtení
Lexikon BOZP a PO

Montáž plynového zařízení

Montáž plynového zařízení, jiných než odběrných a plynárenských, mohou provádět jen osoby na práce zaškolené a seznámené s předpisy pro montážní práce. Musí složit zkoušky u TIČR. Uchazeč musí mít nejméně jeden rok odborné praxe….

Pokračovat ve čtení