Označování potrubí je stanoveno ČSN 13 0072 Potrubí a Směrnice Rady 92/58/EHS ze dne 24. června 1992 o minimálních požadavcích na bezpečnostní nebo zdravotní značky na pracovišti.

Způsob označování musí být určen již v projektové dokumentaci.

  • Potrubí pro požární ochranu je červené po celém povrchu, nebo se označí červenými pruhy.
  • Potrubí pro pitnou vodu se označujem modrým ppruhem.
  • Vrchní ochranný nátěr potrubí je v pastelové barvě, nejvíce se používá šedá.
  • V provozech musí být označení potrubí jednoznačné a viditelné z místa obsluhy armatur apod.
  • Konce potrubí napojované na tlakové nádoby pro dopravu plynu se označují shodným barevným pruhem.

Podle provozní tekutiny se potrubí označuje barevně:

  • nátěrem po celé délce,
  • barevnými pruhy.
  • barevnými samolepícími pásy.

Pruhy a pásy se umísťují 150 – 500 mm od strojního zřízení, potrubních křižovatek,, armatur, před a za stěnami a překážkami, kterými potrubí prochází. Na rovném potrubí se označení mísťuje na nezbytně nutných místech nebo vždy ve vzdálenostech 5 – 10 m.
Barevné značení potrubí se doplňuje nápisy, štítky a bezpečnostními tabulkami.

Nebezpečí, které vyplývá z provozního média se vyznačuje bezpečnostními značkami a štítky.