• Potrubí musí být na viditelných místech označeno bezpečnostními značkami podle druhu, teploty a směru dopravy látek.

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

 • Potrubní vedení, obsahující nebo přepravující chemické látky nebo jejich směsi klasifikované jako nebezpečné pro kteroukoli třídu fyzikální nebezpečnosti nebo nebezpečnosti pro zdraví, musí být po celou dobu jejich používání označeny příslušným výstražným symbolem nebezpečnosti na viditelném místě s kontrastním pozadím a podle potřeby i vzorcem nebo názvem chemické látky nebo směsi, případně bližšími údaji o její nebezpečnosti.
 • Klasifikaci chemických látek a směsí a výstražné symboly nebezpečnosti stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006.
 • Výstražné symboly nebezpečnosti lze nahradit výstražnými značkami uvedenými v příloze k tomuto nařízení, pokud tyto značky obsahují shodný piktogram.
 • Při přepravě na pracovišti může být u nádob obsahujících nebezpečné látky nebo směsi označení podle tohoto nařízení vlády doplněno nebo nahrazeno označením používaným podle předpisů o přepravě nebezpečných věcí.

§ 4 odst. 1 nařízení vlády č. 375/2017 Sb. o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů

 • Výstražné symboly nebezpečnosti a značky označující potrubní vedení pro skladování a dopravu nebezpečných chemických látek a směsí nesmí být snadno odstranitelné a musí být umístěny na dostupných stranách nádoby nebo potrubního vedení.
 • Na potrubním vedení se umísťují v účelných odstupech a v blízkosti nebezpečných míst, zejména u ventilů a spojů.

§ 4 odst. 2 nařízení vlády č. 375/2017 Sb. o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů

 • Potrubí pro požární ochranu je červené po celém povrchu, nebo se označí červenými pruhy.
 • Potrubí pro pitnou vodu se označujem modrým ppruhem.
 • Vrchní ochranný nátěr potrubí je v pastelové barvě, nejvíce se používá šedá.
 • V provozech musí být označení potrubí jednoznačné a viditelné z místa obsluhy armatur apod.
 • Konce potrubí napojované na tlakové nádoby pro dopravu plynu se označují shodným barevným pruhem.
 • Podle provozní tekutiny se potrubí označuje barevně: nátěrem po celé délce, barevnými pruhy nebo barevnými samolepícími pásy.
 • Pruhy a pásy se umísťují 150 – 500 mm od strojního zřízení, potrubních křižovatek,, armatur, před a za stěnami a překážkami, kterými potrubí prochází. Na rovném potrubí se označení mísťuje na nezbytně nutných místech nebo vždy ve vzdálenostech 5 – 10 m.
 • Barevné značení potrubí se doplňuje nápisy, štítky a bezpečnostními tabulkami.
 • Nebezpečí, které vyplývá z provozního média se vyznačuje bezpečnostními značkami a štítky.

Legislativa

Technické normy

 • ČSN 13 0072 Potrubí
 • ISO 20560-1 Safety information for the content of piping systems and tanks — Part 1: Piping systems
 • DIN 2403. Identification of pipelines according to the fluid conveyed