Nouzové osvětlení je požárně bezpečnostním zařízením. Slouží jako náhrada při výpadku běžného osvětlení a je napájeno z nezávislého zdroje.

Rozdělení nouzového osvětlení

Podle účelu, který plní ve stavbě či technologii se nouzové únikové osvětlení podle ČSN EN 1838 dělí na:

 1. Nouzové osvětlení únikových cest (escape route lighting) – usnadňuje bezpečné opuštění prostoru, zlepšuje viditelnostní podmínky, určení směru na únikových cestách a zajišťuje dosažitelnost věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení.
 2. Protipanické osvětlení (open area lighting) – snižuje pravděpodobnost vzniku paniky.
 3. Nouzové osvětlení prostorů s velkým rizikem (high risk task area lighting) – snižuje míru rizika a umožňuje dokončení procesů pro zajištění bezpečí.

Nouzové únikové osvětlení musí být aktivováno při výpadku napájení normálního osvětlení. Dobře navržené a funkční nouzové osvětlení je klíčové pro rychlý a bezpečný únik během mimořádných situací.

Únikové cesty a východy musí být během provozní doby budovy dostatečně osvětleny a vybaveny nouzovým osvětlením vyhovujícím normovým požadavkům. Tam, kde je to technicky vhodné, je možné použít k jejich označení orientační systémy z materiálů s dostatečnou délkou dosvitu nutnou na dobu opuštění budovy.

Nouzovým osvětlením musí být vybavena chráněná úniková cesta a částečně chráněná úniková cesta, pokud nahrazuje chráněnou únikovou cestu.

Úniková cesta stavby ubytovacího zařízení musí být vybavena nouzovým osvětlením. Na této cestě nesmí být umístěny takové reflexní plochy nebo zrcadla, které by mohly unikající osoby zmýlit a zavádět je ze směru úniku.

Rozmístění nouzového osvětlení

Nouzové osvětlení se umísťuje:

 1. v blízkosti každého nouzového východu (dveří),
 2. v blízkosti schodiště tak, aby bylo každé schodišťové rameno osvětleno přímým světlem,
 3. u každé každé změny úrovně,
 4. u bezpečnostních značek únikové cesty s vnějším osvětlením, směrových značek únikové cesty a jiných bezpečnostních značek vyžadujících osvětlení v nouzových situacích,
 5. u každé změny směru,
 6. u každého křížení chodeb,
 7. v blízkosti každého konečného východu a vně budovy až k bezpečnému prostoru,
 8. v blízkosti každého místa první pomoci,
 9. v blízkosti každého hasicího prostředku a tlačítkového požárního hlásiče,
 10. v blízkosti únikového zařízení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace,
 11. v blízkosti úkrytů a hlásičů pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace včetně oboustranného komunikačního zařízení v úkrytech, na toaletách a tlačítkových požárních hlásičů pro tyto osoby.
 • čl. 4.1.2 ČSN EN 1838 Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení,

Osvětlení únikové cesty

Na únikových cestách širokých do 2 metrů nesmí být světlo na podlaze podél středu cesty slabší než 1 lx. Středový pás, alespoň poloviční šířky cesty, musí být osvětlen minimálně na 50 % této hodnoty. Únikové cesty širší než 2 metry lze považovat za několik pásů širokých 2 metry nebo je vybavit protipanickým osvětlením.

Čl. 4.2.1 ČSN EN 1838 Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení

Minimální doba provozu nouzového osvětlení

Podle ČSN EN 1838 musí nouzové osvětlení únikových cest a protipanické osvětlení fungovat minimálně 1 hodinu. Ale v dalších technických normách se požadovaná doba provozu liší.

Čl. 9.15.2 ČSN 730802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

Nouzové osvětlení musí být funkční i v době požáru v objektu:

 • Chráněné únikové cesty typu A – nejměně po dobu 15 minut.
 • Chráněné únikové cesty typu B – nejměně po dobu 30 minut.
 • Chráněné únikové cesty typu C – nejměně po dobu 45 minut.
 • Částečně chráněné a nechráněné únikové cesty – nejměně po dobu 15 minut.
 • Chráněné únikové cesty, které slouží také jako vnitřní zásahové cesty – nejměně po dobu 60 minut.

Čl. 10.18.2 ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty

Nouzové osvětlení musí být funkční i v době požáru v objektu:

 • Chráněné únikové cesty typu A – nejměně po dobu 15 minut.
 • Chráněné únikové cesty typu B – nejměně po dobu 30 minut.
 • Chráněné únikové cesty typu C – nejměně po dobu 45 minut.
 • Částečně chráněné a nechráněné únikové cesty – nejměně po dobu 15 minut.Chráněné únikové cesty, které slouží také jako vnitřní zásahové cesty – nejměně po dobu 60 minut.

Čl. 4.2.5 ČSN EN 1838

Minimální doba svícení nouzového únikového osvětlení přípustná pro únikové účely, musí být 1 hodina.

Čl. 6.2.2 ČSN 33 2410 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Elektrická zařízení v kinech

Nouzové osvětlení v kině musí svítit od příchodu prvého až do odchodu posledního návštěvníka.

Čl. 6.3.2 ČSN 33 2420 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Elektrická zařízení v divadlech a jiných objektech pro kulturní účely

Svítidla nouzového osvětlení musí svítit pocelou dobu provozu (divadle, představení, konference…)

Zkoušky nouzového osvětlení

Čl. 7 ČSN EN 50172 Systémy nouzového únikového osvětlení

Pro provádění pravidelných kontrol a revizí nouzového osvětlení musí mít pracovník odbornou způsobilost podle § 11 zákona č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení.

Denní kontrola nouzového osvětlení

Provádí se vizuální kontrolou indikátorů. Test se nepožaduje.

 • Čl. 7.2.2 ČSN EN 50172 Systémy nouzového únikového osvětlení

Měsíční kontrola nouzového osvětlení

 • Jestliže jsou použity automatické zkušební přístroje, musí být zaznamenány výsledky funkčních zkoušek v rozsahu:
 • Rozsvítit v nouzovém provozu každé svítidlo a každou značku východu s vnitřním osvětlením z jejich baterie tím, že se simuluje výpadek normálního osvětlení po dobu dostatečnou ke zjištění, zda každé světlo svítí.
 • Během uvedené doby se u všech svítidel zkontroluje, zda jsou čistá a zda řádně fungují.
 • Na závěr zkoušky se zapne normální osvětlení a zkontrolují se všechny indikátory, zda signalizují, že normální napájení bylo obnoveno.

Čl. 7.2.3 ČSN EN 50172 Systémy nouzového únikového osvětlení

Roční kontrola nouzového osvětlení

 • Provádí se ve stejném rozsahu jako měsíční kontrola, ale pro plnou dobu provozu podle pokynů výrobce.
 • Napájení se musí znovu obnovit a indikátory se musí zkontrolovat – zda signalizují normální stav a dobíjí se.
 • Datum zkoušky a výsledky musí být zaznamenány v provozním deníku.

Čl. 7.2.4 ČSN EN 50172 Systémy nouzového únikového osvětlení

Zkouška provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení

Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení se provádí podle § 7 odst. 4 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci

Oprávněnou osobou k provedení kontroly provozuschopnosti nouzového osvětlení jako požárně bezpečnostního zařízení je pouze technik PO nebo odborně způsobilá osoba v PO – § 11 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně

Provozní deník nouzového osvětlení

Odpovědná osoba jmenovaná provozovatelem nebo vlastníkem nouzového osvětlení je povinna vést deník. Ten musí být běžně přístupný ke kontrole oprávněné osobě.

 • čl. 6.3 ČSN EN 50172 Systémy nouzového únikového osvětlení

Obsah provozního deníku

 • Datum uvedení systému do provozu včetně všech dokladů týkajících se jeho změn a úprav.
 • Datum každé pravidelné prohlídky a zkoušky.
 • Datum a stručný popis každé provedené údržby, prohlídky a zkoušky.
 • Datum a stručné popisy každé závady a její nápravy.
 • Datum a stručný popis každé úpravy nouzového osvětlení.
 • Pokud je použit jakýkoliv automatický zkušební přístroj, popis jeho hlavní charakteristiky a způsob jeho činnosti.

čl. 6.3 ČSN EN 50172 Systémy nouzového únikového osvětlení

Deník nouzového osvětlení si můžete zakoupit v našem e-shopu.

Legislativa

TECHNICKÉ NORMY

 • ČSN EN 50172 Systémy nouzového únikového osvětlení
 • ČSN EN 60598-2-22 ed.2 Svítidla – Část 2-22: Zvláštní požadavky – Svítidla pro nouzové osvětlení
 • ČSN EN 1838 Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení
 • Čl. 710.560.9 ČSN 33 2000-7-710 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-710: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Zdravotnické prostory
 • Čl. 6.3.2 ČSN 33 2420 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Elektrická zařízení v divadlech a jiných objektech pro kulturní účely
 • Čl. 6.2.2 ČSN 33 2410 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Elektrická zařízení v kinech
 • Čl. 10.18.2 ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty
 • Čl. 9.15.2 ČSN 730802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty
 • ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory (SP)
 • ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování
 • ČSN 73 0835 Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče
 • ČSN 73 0842 Požární bezpečnost staveb – Objekty pro zemědělskou výrobu
 • ČSN 73 0843 Požární bezpečnost staveb – Objekty spojů a poštovních provozů
 • ČSN 73 0845 Požární bezpečnost staveb – Sklady