Noční práce – shrnutí

 • Noční práce je definována jako pracovní činnost, která se vykonává mezi 22:00 a 6:00.
 • Za zaměstnance pracujícího v noci se považuje ten, kdo odpracuje nejméně 3 hodiny své pracovní doby v noci, a to v průměru alespoň jednou týdně.
 • Zaměstnavatelé jsou povinni zajistit zdravotní prohlídky pro zaměstnance pracující v noci, protože noční práce je považována za práci s profesním rizikem.
 • Perioda pracovnělékařských prohlídek je stanovena na 2 roky.
 • Délka směny zaměstnance pracujícího v noci nesmí překročit 8 hodin v rámci 24 hodin.
 • Zaměstnavatel je povinen zajistit pro zaměstnance pracující v noci přiměřené sociální zajištění, včetně možnosti občerstvení, a vybavit pracoviště prostředky pro poskytnutí první pomoci.
 • Pokud je zaměstnanec na základě lékařského posudku uznán za nezpůsobilého k noční práci, zaměstnavatel je povinen převést jej na denní práci.
 • Požádá-li o převedení z noční na denní práci těhotná zaměstnankyně, zaměstnankyně, která kojí, nebo zaměstnankyně, matka do konce devátého měsíce po porodu, zaměstnavatel je povinen ji převést na denní práci.
 • Mladiství zaměstnanci nesmí vykonávat práce v noci – vyjímkou je příprava na budoucí povolání – musí být starší 16 ti let a práce nesmí trvat déle než 1 hodinu.

Noční práce a práce v noci

Noční práce je pracovní činnost vykonávaná v době 22:00 – 6:00

Za zaměstnance pracujícího v noci se považuje zaměstnanec, který odpracuje nejméně 3 hodiny z pracovní doby v rámci 24 hodin po sobě jdoucích v průměru alespoň jednou týdně.

§ 78 odst. 1 písm. k) zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce

Příklad:

 1. Zaměstnanec začíná každý pracovní den 5. ti denního pracovního týdne v 5:30. Odpracuje za týden 5 x 05 hod= 2,5 hodin – o zaměstnace pracujícího v noci se nejedná protože v noční době neodpracoval za týden alespoň 3 hodiny.
 2. Zaměstnanec začíná každý pracovní den z 5 ti denního pracovního týdne v 5:00. Odpracuje za týden 5 x 1 hod= 5 hodin – o zaměstnace pracujícího v noci se jedná protože v noční době odpracoval za týden více než 3 hodiny.

Zaměstnanec pracující v noci by neměl mít směnu delší než 8 hodin v rámci 24 hodinového dne. Pokud však existují provozní důvody, které tento limit nedovolují, zaměstnavatel musí upravit týdenní pracovní dobu tak, aby průměrná délka noční směny během jakéhokoli období 26 týdnů nepřesáhla 8 hodin. Při výpočtu této průměrné délky směny se předpokládá, že pracovní týden je pětidenní.

Zaměstnavatel má povinnost zajistit adekvátní sociální zabezpečení pro své zaměstnance, kteří pracují v noci. To by mělo zahrnovat především dostupnost občerstvení během nočních směn.

Pracoviště, na kterém se pracuje v noci, je zaměstnavatel povinen vybavit prostředky pro poskytnutí první pomoci, včetně zajištění prostředků umožňujících přivolat rychlou lékařskou pomoc.

Práce v noci – převedení na jinou práci

Zaměstnavatel je povinen převést zaměstnance na jinou práci v případě, že:

 • poskytovatel pracovnělékařských služeb na základě lékařského posudku uzná zaměstnance pracujícího v noci za nezpůsobilého k noční práci.

§ 41 odst. 1 písm. f) zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce

 • požádá-li o to těhotná zaměstnankyně, zaměstnankyně, která kojí, nebo zaměstnankyně-matka do konce devátého měsíce po porodu, která pracuje v noci.

§ 41 odst. 1 písm. g) zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce

§ 239 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce

Zákaz práce v noci

Mladiství zaměstnanci nesmí vykonávat prací v noci. Pouze výjimečně, a to za předpokladu, že je to třeba pro jejich výchovu k povolání, mohou mladiství zaměstnanci starší než 16 let konat noční práci nepřesahující 1 hodinu.

Tato práce musí být vykonávána pod dohledem zaměstnance staršího 18 let, pokud je tento dohled pro ochranu mladistvého zaměstnance nezbytný

Zdravotní prohlídky zaměstnanců pracujících v noci

 • Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby zaměstnanec pracující v noci byl vyšetřen poskytovatelem pracovnělékařských služeb.
 • Úhrada poskytnutých zdravotních služeb nesmí být na zaměstnanci požadována.

§ 94 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce – znění od 01.01.2023

 • Práce v noci je práce s profesním rizikem. Zaměstnanci, kteří vykonávají práci nebo činnost spojenou s profesním rizikem, musí absolvovat periodickou prohlídku každé 2 roky,

čl. 10, část II. Profesní rizika, Příloha k vyhlášce č. 79/2013 Sb.

§ 11 odst. 4 vyhlášky č. 79/2013 Sb. o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče

Právní předpisy