Za práce v noci se považuje práce konaná v noční době (22:00 – 6:00), nejméně 3 hodiny z pracovní doby v rámci 24 hodin po sobě jdoucích v průměru alespoň jednou týdně. Perioda pracovnělékařských prohlídek zaměstnanců pracujících v noci je pro zaměstnance pracujícího v noci do 50 let věku 4 roky, a pro zaměstnance, který dovršil 50 let věku, 2 roky.

Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, § 94

(1) Délka směny zaměstnance pracujícího v noci nesmí překročit 8 hodin v rámci 24 hodin po sobě jdoucích; není-li to z provozních důvodů možné, je zaměstnavatel povinen rozvrhnout stanovenou týdenní pracovní dobu tak, aby průměrná délka směny nepřekročila 8 hodin v období nejdéle 26 týdnů po sobě jdoucích, přičemž při výpočtu průměrné délky směny zaměstnance pracujícího v noci se vychází z pětidenního pracovního týdne.

(2) Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby zaměstnanec pracující v noci byl vyšetřen poskytovatelem pracovnělékařských služeb v případech a za podmínek stanovených pro pracovnělékařské služby zákonem o specifických zdravotních službách. Úhrada poskytnutých zdravotních služeb nesmí být na zaměstnanci požadována.

(3) Zaměstnavatel je povinen zajišťovat pro zaměstnance pracující v noci přiměřené sociální zajištění, zejména možnost občerstvení.

(4) Pracoviště, na kterém se pracuje v noci, je zaměstnavatel povinen vybavit prostředky pro poskytnutí první pomoci, včetně zajištění prostředků umožňujících přivolat rychlou lékařskou pomoc.

Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, § 78,
j) Za noční práci se považuje práce konaná v noční době (noční doba je doba mezi 22. a 6. hodinou)
k) zaměstnancem pracujícím v noci zaměstnanec, který odpracuje během noční doby nejméně 3 hodiny ze své pracovní doby v rámci 24 hodin po sobě jdoucích v průměru alespoň jednou týdně v období, uvedeném v § 94 odst. 1,

§ 11 odst. 3 vyhlášky č. 79/2013 Sb. Periodická prohlídka u zaměstnanců vykonávajících práci nebo činnost, jejichž součástí je riziko ohrožení zdraví, se provádí
a) jednou za 4 roky, nebo
b) jednou za 2 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku; poprvé se provede v návaznosti na periodickou prohlídku podle písmene a).

Vyhláška č. 79/2013 Sb., v příloze 2, části II., bodě 13, stanovuje noční práce jako riziko ohrožení zdraví.