Za nízkotlakou kotelnu se považují kotelny, se jmenovitým tepelným výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a větším a kotelen se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW.

Kategorie nízkotlakých kotelen

 • kotelna I. kategorie je kotelna se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů nad 3,5 MW;
 • kotelna II. kategorie je kotelna se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů nad O,5 MW do 3,5 MW;
 • kotelna III. kategorie je kotelna se jmenovitým tepelným výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a vyšší do součtu jmenovitých tepelných výkonů kotlů 0,5 MW a kotelna se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW do součtu jmenovitých tepelných výkonů kotlů 0,5 MW;

Zřizování kotelen

Kotelny I. kategorie se zřizují v samostatných objektech (v technicky zdůvodněných případech se lze, za podmínek schválených orgánem státního odborného dozoru, odchýlit od tohoto ustanovení) , ale Kotelny II. a III. kategorie lze zřizovat i ve zvláštních místnostech, ve sklepech, v suterénech, v posledním podlaží nebo na střechách budov.

Větrání

 • Prostory kotelen a prostory související s provozem kotelen musí být účinně větrány. Do prostorů, kde jsou umístěny kotle, musí být zajištěn dostatečný přívod vzduchu potřebný pro spalování a větrání neuzavíratelným otvorem u podlahy kotelen.
 • Odvod vzduchu z kotelen musí být zajištěn alespoň jedním otvorem u stropu kotelen, popřípadě odváděcím potrubím do venkovního prostoru tak, aby bylo zajištěno dostatečné proudění vzduchu a nebyla negativně ovlivňována funkce hořáků a odvodů spalin.
 • Nucené větrání kotelen, ve kterých jsou umístěny kotle s přirozeným tahem, nesmí být podtlakové.

Nouzové osvětlení

U kotelen s půdorysnou plochou větší než 150 m2 s trvalou obsluhou musí být instalováno nouzové osvětlení

a) přední stěny kotlů,
b) tlakoměrů, tahoměrů, vodoznaků, výškoměrů a nálevky a přetlakového zařízení parního kotle,
c) prostoru pro odpopelňování,
d) prostoru plynového hospodářství,
e) prostoru zauhlovacího zařízení,
f) prostoru provozní nádrže na kapalné palivo,
g) místa, kde je rozdělovač páry nebo teplé vody,
h) po celé délce únikových cest z těchto kotelen.

Nouzové osvětlení podle odstavce 1 písm. a) až g) není nutné u kotlů, u kterých dojde při výpadku elektrické energie k jejich automatickému odstavení z provozu, a u kotlů bez trvalé obsluhy.

 • Pracovníci obsluhy musí mít ruční svítilnu v použitelném stavu.
 • Pro práci v kotlích se používají svítidla na bezpečné napětí.

Tahové poměry kotlů

(1) Kouřové nástavce kotlů musí být uzpůsobeny pro připojení zařízení k měření tahu a teplot spalin.

(2) Potřebný tah k hoření stanoví u kotlů jejich výrobce a při rekonstrukci kotlů zpracovatel projektové dokumentace.

Ochrana proti popálení

Všechny povrchy v kotelnách, které jsou teplejší než 60 stupňů C, musí být s výjimkou uzavíracích prvků, opatřeny nehořlavou izolací, pokud neslouží účelům vytápění. Ovládací prvky musí být v provedení, které vylučuje možnost popálení.

Místní provozní řád pro nízkotlakou plynovou kotelnu

Organizace a fyzické osoby provozující podnikatelskou činnost, které provozují kotle jsou povinny vydat provozní řád kotelny.
Součástí provozního řádu jsou návody k obsluze kotelního zařízení. Nelze-li u některých kotlů zajistit návod dodavatele, zapracuje požadavky na zatápění, provoz a odstavení kotlů provozovatel do provozního řádu.

Provozní řád stanoví zejména

 • Důležité adresy a telefonní čísla
 • Stručná charakteristika plynu
 • Umístění kotelny
 • Přehled dodavatelů zařízení kotelny
 • Seznam osob oprávněných ke vstupu do kotelny
 • Kvalifikace pracovníků
 • Povinnosti provozovatele a topičů
 • Popis kotelny a jejího zařízení:
  • Popis kotelny
  • Popis kotle
  • Popis příslušenství kotle
  • Popis odtahu spalin
  • Popis plynovodu
  • Popis příslušenství plynovodu
 • Provozní pokyny:
  • Uvádění zařízení do provozu
  • Provoz zařízení
  • Odstavení zařízení z provozu
  • Zabezpečovací, regulační, měřicí a ovládací zařízení
  • Pokyny pro odvzdušnění
  • Pokyny pro odplynění
  • Kontrola ovzduší
  • Zjišťování netěsností
  • Kontrola funkce detektorů
  • Kontrola funkce pojistek plamene
  • Pokyny pro případ vzniku mimořádné události – havárie, požáru, výbuchu a otravy
 • Provoz za mimořádných podmínek
 • Vedení provozního deníku
 • Údržba a opravy zařízení
 • Prohlídky, kontroly a revize zařízení:
  • Odborná prohlídka kotelny
  • Kontrola zařízení
  • Revize zařízení
  • Osobní ochranné pracovní prostředky
 • Zásady první pomoci

Přílohy:

 • Situační náčrt kotelny
 • Základní schéma plynové části zařízení

Legislativa