Kotelnou je část objektu, kde je umístěn alespoň jeden kotel:

 • Parní kotle s konstrukčním přetlakem do 0,05 MPa.
 • Kapalinové kotle s nejvyšší pracovní teplotou kapaliny, která nepřekračuje bod varu při přetlaku 0,05 MPa.

V kotelně se mohou také nacházet další provozně související zařízení.

Za nízkotlakou kotelnu se považují kotelny, se jmenovitým tepelným výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a větším a kotelen se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW.

Nízkotlakou kotelnou definujeme jako objekt nebo jeho část, kde je umístěn:

 • minimálně jeden parní kotel s maximálním přetlakem 0,5 bar, nebo
 • teplovodní kotel s nejvyšší dovolenou teplotou do 110o C, s jmenovitým tepelným výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a větším nebo
 • kotelen se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větších než 100 kW
 • další provozně související zařízení

Bod. 12.1, nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Kotelny s parními a kapalinovými kotli na plynná paliva, se jmenovitým tepelným výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a větším nebo kotelen se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW, i když ani jeden z nich nedosahuje jmenovitého tepleného výkonu 50 kW, ve kterých se saplují plynná paliva první, druhé a třetí třídy – viz ČSN EN 437, které jsou při teplotě 15 stupňů celsia a tlaku 1013 mbar v plynném stavu.

Platí pro zařízení kotelen s provozním přetlakem plynného paliva do 1,0 Mpa.

 • Čl. 1.1 – 1.2, ČSN 07 0703 Plynové kotelny

Za kotle se považují i ohřívače vody vytápěné plynnými palivy

 • Čl. 1.1, ČSN 07 0703 Plynové kotelny

Kategorie nízkotlakých kotelen

 1. kotelna I. kategorie je kotelna se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů nad 3,5 MW,
 2. kotelna II. kategorie je kotelna se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů nad O,5 MW do 3,5 MW,
 3. kotelna III. kategorie je kotelna se jmenovitým tepelným výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a vyšší do součtu jmenovitých tepelných výkonů kotlů 0,5 MW a kotelna se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW do součtu jmenovitých tepelných výkonů kotlů 0,5 MW.

Projektová dokumentace kotelny

Projektová dokumentace kotelny musí obsahovat následující:

 1. Výpočet potřebného množství vzduchu pro spalování a potřebný tahu kotlů.
 2. Návrh technického řešení a výpočet účinného větrání kotelny a prostorů souvisejících s provozem kotelny.
 3. Návrh technického řešení a výpočet zabezpečovacího zařízení kotlů.
 4. Stanovení způsobu obsluhy.

Projektovou dokumentaci kotelny I. a II. kategorie je zpracovatel povinen předložit příslušnému orgánu státního odborného dozoru k posouzení v rámci stavebního řízení.

Pro plynové kotelny dále platí čl. 12, ČSN 07 0703 Plynové kotelny.

Dokumentace kotle

Dodavatel je povinen ke každému kotli dodat následující:

 1. Návod k montáži, obsluze, provozu a údržbě.
 2. Osvedčení o jakosti a kompletnosti.

Dokumentace kotle s jmenovitým tepelným výkonem 50 kW a vyšším musí dále obsahovat:

 1. Výkresy sestavy kotle, příslušenství a připojení ke komínu.
 2. Základové plány kotle.
 3. Schéma potrubí a armatur s udáním jmenovitých světlostí a tlaků.
 4. Schéma měřicích míst s udáním měřených provozních veličin, schéma dálkového ovládání a regulace, a případně schéma oběhu vody.
 5. Schéma mazání.
 6. Jakostní ukazatele pro napájecí a kotelní vodu.
 7. Seznam dokladů tvořících dokumentaci.

Ke kotli na plynná paliva s jmenovitým tepelným výkonem 50 kW a vyšším musí dodavatel plynového zařízení pro otop kotle dodat také revizní knihu plynového spotřebiče a dokumentaci k přívodu plynu.

Ke kotli na kapalná paliva s jmenovitým tepelným výkonem 50 kW a vyšším musí dodavatel olejového zařízení kotle dodat také dokumentaci a předpisy pro zařízení na spalování kapalného paliva (hořák, předehřívač, olejové hospodářství apod.).

Pro plynové kotelny dále platí čl. 12, ČSN 07 0703 Plynové kotelny.

Zřizování kotelen

Kotelny I. kategorie se zřizují v samostatných objektech (v technicky zdůvodněných případech se lze, za podmínek schválených orgánem státního odborného dozoru, odchýlit od tohoto ustanovení) , ale Kotelny II. a III. kategorie lze zřizovat i ve zvláštních místnostech, ve sklepech, v suterénech, v posledním podlaží nebo na střechách budov.

Zřizování kotelen má následující pravidla:

 1. Kotelny I. kategorie se zřizují v samostatných objektech, (pokud není v čl. 7, ČSN 07 0703 stanoveno jinak nebo v technicky odůvodněných případech za předpokladu schválení orgánem státního odborného dozoru).
 2. Kotelny II. a III. kategorie mohou být zřizovány ve zvláštních místnostech, sklepech, suterénech, posledním podlaží nebo na střechách budov.
 3. Pro zřizování kotelen s plynnými kotli platí ČSN 07 0703 Plynové kotelny – vztahuje se na kotelny

4. Kotelna se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů nad 3,5 MW musí být zřízena v samostatném objektu nebo samostatné části objektu.

Pro plynové kotelny dále platí čl. 7, ČSN 07 0703 Plynové kotelny.

Větrání

 1. Prostory kotelen a prostory související s provozem kotelen musí být účinně větrány.
 2. Do prostorů, kde jsou umístěny kotle, musí být zajištěn dostatečný přívod vzduchu potřebný pro spalování a větrání neuzavíratelným otvorem u podlahy kotelen.
 3. Odvod vzduchu z kotelen musí být zajištěn alespoň jedním otvorem u stropu kotelen, popřípadě odváděcím potrubím do venkovního prostoru tak, aby bylo zajištěno dostatečné proudění vzduchu a nebyla negativně ovlivňována funkce hořáků a odvodů spalin.
 4. Nucené větrání kotelen, ve kterých jsou umístěny kotle s přirozeným tahem, nesmí být podtlakové.
 1. Prostory kotelny a související prostory musíbýt účinně větrány.
 2. V prostorách, kde jsou umístěny kotle, musí být zajištěn dostatečný přívod vzduchu pro spalování a větrání neuzavíratelným otvorem u podlahy kotelen.
 3. Odvod vzduchu z kotelen musí být zajištěn alespoň jedním otvorem u stropu kotelen nebo odváděcím potrubím do venkovního prostoru, aby bylo zajištěno dostatečné proudění vzduchu.
 4. Větrání nesmí negativně ovlivňovat funkci hořáků a odvod spalin.
 5. Nucené větrání v kotelnách, kde jsou umístěny kotle s přirozeným tahem, nesmí být podtlakové.

Pro plynové kotelny dále platí čl. 6 ČSN 07 0703 Plynové kotelny.

Nouzové osvětlení

Pracovníci obsluhy musí mít ruční svítilnu v použitelném stavu.

Pro práci v kotlích se používají svítidla na bezpečné napětí.

U kotelen s půdorysnou plochou větší než 150 m2 s trvalou obsluhou musí být instalováno nouzové osvětlení:

 1. přední stěny kotlů,
 2. tlakoměrů, tahoměrů, vodoznaků, výškoměrů a nálevky a přetlakového zařízení parního kotle,
 3. prostoru pro odpopelňování,
 4. prostoru plynového hospodářství,
 5. prostoru zauhlovacího zařízení,
 6. prostoru provozní nádrže na kapalné palivo,
 7. místa, kde je rozdělovač páry nebo teplé vody,
 8. po celé délce únikových cest z těchto kotelen.

Nouzové osvětlení podle 1-7 není nutné:

 1. u kotlů, u kterých dojde při výpadku elektrické energie k jejich automatickému odstavení z provozu,
 2. u kotlů bez trvalé obsluhy.

Pro plynové kotelny dále platí čl. 8 ČSN 07 0703 Plynové kotelny.

Ochrana proti popálení

Všechny povrchy v kotelnách, které jsou teplejší než 60 stupňů C, musí být s výjimkou uzavíracích prvků, opatřeny nehořlavou izolací, pokud neslouží účelům vytápění. Ovládací prvky musí být v provedení, které vylučuje možnost popálení.

Místní provozní řád pro nízkotlakou plynovou kotelnu

Organizace a fyzické osoby provozující podnikatelskou činnost, které provozují kotle jsou povinny vydat provozní řád kotelny.
Součástí provozního řádu jsou návody k obsluze kotelního zařízení. Nelze-li u některých kotlů zajistit návod dodavatele, zapracuje požadavky na zatápění, provoz a odstavení kotlů provozovatel do provozního řádu.

Pro kotelny musí být písemně zpracován provozní řád kotelny, který musí obsahovat předepsané náležitosti a být v kotelně trvale k dispozici

Pro plynové kotelny se uplatní ČSN 38 6405 Plynová zařízení. Zásady provozu – norma je závazná, je citováná v pozn. 6 vyhlášky č. 91/1993 Sb

Obsah provozního řádu nízkotlaké kotelny

Obsah provozního řádu stanovují 2 právní předpisy

 1. Provozovatel je povinen zpracovat provozní řád kotelny.
 2. Pro kotelnu s kotli na plynná paliva musí mít provozní řád náležitosti podle ČSN 38 6405 Plynová zařízení. Zásady provozu.
 3. Provozní řád musí obsahovat návody na obsluhu kotelního zařízení. Pokud návod od dodavatele není k dispozici, musí provozní řád obsahovat pokyny pro zatápění, provoz a odstavení kotlů.
 4. Provozní řád musí být v kotelně trvale k dispozici.
 5. Provozní řád stanoví:
 • počet kotlů, které může obsluhovat jeden topič,
 • způsob obsluhy,
 • povinnosti pracovníků při provozu kotelny,
 • lhůty a způsob kontrol zabezpečovacího zařízení,
 • lhůty a způsob zjišťování přítomnosti oxidu uhelnatého v prostorách kotelny a v prostorách souvisejících s jejich provozem,
 • způsob, postup, rozsah a termíny čištění kotlů,
 • osoby oprávněné ke vstupu do kotelny,
 • rozsah a lhůty zápisů údajů do provozního deníku.

§ 10 vyhlášky č. 91/1993 Sb. k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách

Provozní řád obsahuje zejména

 • popis zařízení kotelny a způsob obsluhy včetně způsobu zajištění signalizace do místa trvalého pracoviště při občasné obsluze,
 • způsob zajištění a vybavení kotelny (kotlů) ochrannými bezpečnostními systémy, bezpečnostní výstrojí, signalizací a regulací včetně stanovení způsobu a lhůt jejich kontrol a funkčních zkoušek,
 • způsob a rozsah údržby kotlů, zejména řídících systémů a lhůt čištění kotlů a termíny a rozsah odborných prohlídek kotelen s ohledem na používané topné médium, zařízení a vybavení kotelny (kotlů),
 • počet a provedení únikových cest a východů dle zvláštních právních předpisů,
 • povinnosti obsluhy kotelny,
 • určení osoby pověřené vedením provozního deníku kotelny, ve kterém jsou vedeny a ve stanovených lhůtách aktualizovány údaje stanovené provozním řádem kotelny,
 • způsob vedení zápisů do provozního deníku,
 • stanovení způsobu a lhůt zjišťování přítomnosti oxidu uhelnatého.

Bod 12.3, nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

Provozní řád stanoví zejména:

 1. popis zařízení kotelny, otopné soustavy, měřícího a regulačního zařízení, spalinových cest, případně i chemické úpravy vody apod.,
 2. počet kotlů, které může obsluhovat jeden topič,
 3. způsob obsluhy (trvalá, občasná),
 4. povinnosti zaměstnanců při provozu kotelny,
 5. lhůty a způsob kontrol zabezpečovacího zařízení (bezpečnostní výstroje),
 6. lhůty a způsob zjišťování přítomnosti oxidu uhelnatého v prostorách kotelny a v prostorách souvisejících s jejich provozem,
 7. způsob, postup, rozsah a termíny odborných prohlídek kotelny a čištění kotlů,
 8. případně též režim chemické úpravy vody.

Pro provoz parních a horkovodních kotlů s konstrukčním přetlakem vyšším než 0,05 MPa a s teplotou vody převyšující bod varu při tomto tlaku platí ČSN 07 0710.
Provozní řád musí řešit i provoz za mimořádných podmínek zejména při:

 1. výpadku napájecích a oběhových čerpadel,
 2. selhání signalizace, regulace,
 3. poruchách teploměrů, tlakoměrů,
 4. selhání funkce vzduchových a spalinových cest,
 5. úniku plynného paliva,
 6. poruše detektoru úniku plynného paliva,
 7. poruše doplňování vody,
 8. při poruše měření chemické kvality vody a zhoršení její kvality.

Provozní řád musí být obsluze zařízení trvale k dispozici.

Odborné prohlídky kotelny

Provozovatel musí zajistit odborné prohlídky kotelen:

 • před uvedením kotelen do provozu,
 • po každé generální opravě a rekonstrukci kotlů,
 • při změně druhu paliva,
 • vždy po jednom roce provozu kotelen,
 • u sezónního provozu před zahájením každé sezóny.
 1. Prohlídky může provádět pouze osoba, která ovládá předpisy pro provoz, obsluhu a údržbu kotelního zařízení a kotelny a předpisy související, například tepelný technik, revizní technik kotlů, energetik.
 2. O výsledku prohlídek vyhotoví zápis.
 3. Při prohlídkách se zjišťuje zejména stav kotelny, vnější a vnitřní stav kotlů, stav zabezpečovacího zařízení, hořáků, čerpadel, nádrží, zařízení na úpravu vod, zauhlovacího a odpopílkovacího zařízení, kouřových kanálů a komínů.
 1. Odborné prohlídky kotelny musí být prováděny nejméně jednou za 12 měsíců, pokud není v provozním řádu stanoveno jinak, odborně způsobilou osobou, která o provedené odborné prohlídce zpracuje zápis.

Provozní deník kotelny

 1. V každé kotelně musí být veden provozní deník.
 2. Do provozního deníku se zapisují údaje v rozsahu a lhůtách stanovených provozním řádem – § 13 vyhlášky č. 91/1993 Sb.

Provozní řád kotelny stanoví:

Topiči nízkotlakých kotelen

Povinnosti topičů

Topiči jsou povinni:

 1. udržovat obsluhované kotelní zařízení v bezpečném stavu,
 2. dodržovat provozní řád a návody k obsluze kotelních zařízení,
 3. neprodleně ohlásit provozovateli každou poruchu, závadu nebo neobvyklý jev při provozu kotlů a při nebezpečí z prodlení ihned odstavit kotel z provozu,
 4. trvale udržovat pořádek a čistotu v kotelnách a dbát, aby se v nich nezdržovaly nepovolané osoby,
 5. při vícesměnném provozu po ukončení směny předat kotelní zařízení svému nástupci,
 6. neprodleně hlásit provozovateli okolnosti, které jim podstatně ztěžují obsluhu kotlů (např. náhlou nevolnost),
 7. podrobit se lékařským prohlídkám stanoveným zvláštními předpisy,8)
 8. zapisovat do provozního deníku stanovené údaje.

Zkoušky topičů

Ke zkoušce topičů mohou být připuštěni uchazeči:

 • starší 18 let,
 • tělesně a duševně způsobilí vykonávat práci topiče,8)
 • kteří absolvovali alespoň týdenní praktický zácvik.
 1. Zkoušku skládá uchazeč před zkušební komisí.
 2. Zkušební komise se skládá z předsedy a z nejméně dvou členů, z nichž jeden musí být revizní technik kotlů.
 3. Pokud uchazeč skládá zároveň zkoušku k obsluze plynového zařízení k otopu kotle, musí být členem zkušební komise též revizní technik plynových zařízení pro spotřebu plynu spalováním se jmenovitým tepelným výkonem alespoň 50 kW.
 4. O zkoušce musí být sepsán zápis.
 5. V případě kladného výsledku zkoušky je uchazeči vydáno osvědčení o způsobilosti,
 6. Platnost osvědčení o způsobilosti topiče je pět let ode dne jeho vydání.
 7. K obsluze kotlů se jmenovitým tepelným výkonem nižším než 50 kW není třeba osvědčení o způsobilosti topiče. Topiči těchto kotlů musí být starší 18 let, tělesně a duševně způsobilí vykonávat práci topiče, poučeni a zacvičeni v jejich obsluze.

Bezpečnostní značky

Na vstupu do kotelny musí být umístěna značka se zákazem vstupu nepovolaným osobám.


Legislativa