Správní delikty a přestupky na úseku bezpečnosti práce

Pokutu až do výše 300 000 Kč lze uložit, pokud se právnická osoba (fyzická osoba) dopustí správního deliktu (přestupku) na úseku bezpečnosti práce tím, že:

 • neplní informační povinnost stanovenou v § 108 odst. 2 a 3 zákoníku práce,
 • nezajistí spolupráci osob na jednom pracovišti, aby byli kromě jejích zaměstnanců chráněni také zaměstnanci jiné osoby,
 • nepřizná odborovým orgánům právo vykonávat kontrolu nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rozsahu stanoveném v § 322 zákoníku práce,
 • nepřizná zaměstnancům právo účasti na řešení otázek souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci, ačkoli k tomu má povinnost,
 • nezajistí na pracovištích dodržování zákazu požívat alkoholické nápoje nebo zneužívat jiné návykové látky,
 • neplní povinnost poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi součinnost, ačkoli k tomu má povinnost,
 • neplní povinnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi stanovené v § 18 zákona č. 309/2006 zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Pokutu až do výše 400 000 Kč lze uložit, pokud se právnická osoba (fyzická osoba) dopustí správního deliktu (přestupku) na úseku bezpečnosti práce tím, že:

 • nepředá vyhotovení záznamu o pracovním úrazu postiženému a v případě smrtelného pracovního úrazu jeho rodinným příslušníkům,
 • nevede evidenci o pracovních úrazech ve stanoveném rozsahu, ačkoli k tomu má povinnost,
 • neohlásí pracovní úraz a nezašle záznam o něm stanoveným orgánům a institucím,
 • nevede evidenci fyzických osob, u nichž byla uznána nemoc z povolání,
 • nedoručí inspektorátu oznámení o zahájení prací, ačkoli k tomu má povinnost.

Pokutu až do výše 1 000 000 Kč lze uložit, pokud se právnická osoba (fyzická osoba) dopustí správního deliktu (přestupku) na úseku bezpečnosti práce tím, že:

 • nezajistí s ohledem na možné ohrožení života nebo zdraví bezpečnost fyzických osob zdržujících se s jejím vědomím na jejích pracovištích,
 • neposkytne bezplatně osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky nebo ochranné nápoje, ačkoli k tomu má povinnost,
 • nevyšetří příčiny a okolnosti pracovního úrazu, ačkoli k tomu má povinnost,
 • nevyhotoví záznam o pracovním úrazu nebo nevede dokumentaci ve stanoveném rozsahu, ačkoli k tomu má povinnost,
 • neplní povinnosti týkající se pracoviště a pracovního prostředí stanovené v zákonu o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu,
 • neplní povinnosti při zajištění řádného stavu používaných výrobních a pracovních prostředků a zařízení stanovené v zákonu o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,
 • poruší povinnost týkající se organizace práce a pracovních postupů stanovenou v zákonu o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat, nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru, nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě,
 • nepřizná právo odmítnout výkon práce, o níž lze mít důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje život nebo zdraví zaměstnanců, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob.

Pokutu až do výše 2 000 000 Kč lze uložit, pokud se právnická osoba (fyzická osoba) dopustí správního deliktu (přestupku) na úseku bezpečnosti práce tím, že:

 • přenese náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na zaměstnance,
 • nezajistí přijetí opatření potřebných k prevenci rizik, ačkoli k tomu má povinnost,
 • nedodrží povinnosti při zajišťování bezpečnosti práce stanovené v § 101 až 103 zákoníku práce,
 • nesplní povinnost udržovat osobní ochranné pracovní prostředky v použivatelném stavu nebo nekontroluje jejich používání,
 • neumístí bezpečnostní značky nebo nezavede signály, ačkoli k tomu má povinnost,
 • nepřijme opatření proti opakování pracovních úrazů,
 • zaměstná mladistvé zaměstnance pracemi, při nichž jsou vystaveni zvýšenému nebezpečí úrazu nebo při jejichž výkonu by mohli vážně ohrozit bezpečnost a zdraví ostatních zaměstnanců nebo jiných fyzických osob,
 • nedodržuje opatření k zamezení rizik na pracovištích, stanovená právními předpisy, které upravují povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob při používání chemických látek nebo látek obsažených ve směsích.

Správní delikty a přestupky na úseku vyhrazených technických zařízení

Právnická osoba (fyzická osoba) se dopustí správního deliktu (přestupku) na úseku vyhrazených technických zařízení tím, že:

 • v rozsahu oprávnění nebo osvědčení vydaného organizací státního odborného dozoru na provádění prohlídek, revizí nebo zkoušek při provozování vyhrazených technických zařízení nezajistí provedení prohlídek, revizí nebo zkoušek ve stanoveném rozsahu, za což lze uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč, jakož i zákaz činnosti a odnětí oprávnění nebo osvědčení vydaného organizací státního odborného dozoru,
 • bez oprávnění nebo osvědčení vydaného organizací státního odborného dozoru na provádění prohlídek, revizí nebo zkoušek při provozování vyhrazených technických zařízení provádí ve stanovených případech prohlídky, revize nebo zkoušky, za což lze uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč,
 • nedodrží určenou lhůtu pro odstranění závad zjištěných při kontrole, za což lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč.

Správní delikty a přestupky na úseku bezpečnosti technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví

Právnická osoba (fyzická osoba) se dopustí správního deliktu (přestupku) na úseku bezpečnosti technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví tím, že nezajistí, aby technická zařízení stanovená zvláštním právním předpisem, která představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví, obsluhovaly jen zdravotně způsobilé a zvlášť odborně způsobilé fyzické osoby.

Za tento správní delikt (přestupek) lze uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč.


Legislativa