Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci na pracovišti se zvýšeným rizikem nepracovali osamoceně bez dohledu dalšího zaměstnance, pokud jejich ochranu nezajistí jinak
(§ 5 odst. 1, písm. e) zákon č. 309/2006 o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Nejprve je nutné vyhodnotit, zda se jedná o práci se zvýšeným rizikem tj.

  1. práce je zařazena do kategorie 2R a vyšší (kategorizace prací podle zákona č. 258/2000 Sb.)
  2. vyhodnocena jako práce se zvýšeným rizikem podle používané metody pro řízení rizik (každý zaměstnavatel si může zvolit metodu pro management rizik)

Pokud se jedná o práci se zvýšeným rizikem, potom musí být ochrana osamoceného pracovníka zajištěna jinak např.:

  • dohledem dalšího zaměstnance – pravidelné návštěvy (kontroly)dalšího pracovníka organizace,
  • průběžným monitorováním – kamery, systémy pro ochranu osamocených pracovníků (průběžně kontrolují polohu zaměstnance, životní funkce atd.
  • monitorováním pracovníka v přesně stanovených intervalech – např. povinnost se pravidelně hlásit – mobilem, pagerem, tlačítkem hlásiče apod..

Návrh řešení konkrétního řešení je úkolem pro osobu odborně způsobilou v prevenci rizik podle specifických podmínek organizace.

Práci osamoceného pracovníka řeší další předpisy:

Nařízení vlády č. 339/2017 Sb.

§ 1 písm. d) osamoceným zaměstnancem je zaměstnanec, který vykonává práci během pracovní směny na pracovišti sám a bez zajištění soustavného dohledu,

§ 2 odst. 2 Zaměstnanec musí být zaměstnavatelem před zahájením prací se stanovenými pracovními postupy a organizací práce seznámen. Dále musí být seznámen se způsobem zajišťování první pomoci a vybaven osobními ochrannými pracovními prostředky. Při práci vykonávané osamoceně nebo samostatně musí být zaměstnanec seznámen s pravidly pro dorozumívání mezi zaměstnanci na pracovišti nebo pro dorozumívání s vedoucím zaměstnancem.

§ 2 odst. 4) Zaměstnavatel zajistí, aby osamocený zaměstnanec nebo samostatně pracující zaměstnanec přerušil práci, pokud nemůže pokračovat v práci bezpečným způsobem, a o přerušení práce informoval bez zbytečného odkladu vedoucího zaměstnance, popřípadě zaměstnavatele.

příloha II. Těžba dříví, zpracování vývratů, polovývratů a polomů, bod 13, písm. a) Při zpracování polomů je zaměstnavatel povinen zajistit organizaci práce a pracovní postupy tak, aby zaměstnanec nepracoval osamoceně,

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

§ 3, odst. 8) Při práci ve výškách a nad volnou hloubkou vykonávané osamoceně nebo samostatně musí být zaměstnanec seznámen s pravidly pro dorozumívání mezi zaměstnanci na pracovišti nebo pro dorozumívání s vedoucím zaměstnancem. Zaměstnanec vykonávající práci uvedenou ve větě první musí být poučen o povinnosti přerušit práci, pokud v ní nemůže pokračovat bezpečným způsobem, a o přerušení práce musí neprodleně informovat vedoucího zaměstnance, popřípadě zaměstnavatele.

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Příloha č. 1,
V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti osamoceně byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody a stanoví účinnou formu dohledu pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci.
Příloha č. 3
Na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled, nesmí být výkopové práce od hloubky 1,3 m prováděny osamoceně.

Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

§ 178, odst. 1. písm. a) V chlazených místnostech s teplotou nižší než 0 stupňů Celsia nesmí pracovat osamocený pracovník bez kontroly déle než hodinu.