Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci na pracovišti se zvýšeným rizikem nepracovali osamoceně bez dohledu dalšího zaměstnance, pokud jejich ochranu nezajistí jinak
(§ 5 odst. 1, písm. e) zákon č. 309/2006 o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Co je to práce se zvýšeným rizikem?

Nejprve je nutné vyhodnotit, zda se jedná o práci se zvýšeným rizikem tj.

  1. práce je zařazena do kategorie 2R a vyšší (kategorizace prací podle zákona č. 258/2000 Sb.),
  2. pracovní činnost je vyhodnocena jako práce se zvýšeným rizikem podle používané metody pro řízení rizik (každý zaměstnavatel si může zvolit metodu pro management rizik),

Pokud se jedná o práci se zvýšeným rizikem, potom musí být ochrana osamoceného pracovníka zajištěna jinak např.:

  • dohledem dalšího zaměstnance – pravidelné návštěvy (kontroly) dalšího pracovníka organizace,
  • průběžným monitorováním – kamery, systémy pro ochranu osamocených pracovníků (průběžně kontrolují polohu zaměstnance, životní funkce atd.
  • monitorováním pracovníka v přesně stanovených intervalech – např. povinnost se pravidelně hlásit – mobilem, pagerem, tlačítkem hlásiče apod..

Návrh řešení konkrétního řešení je úkolem pro osobu odborně způsobilou v prevenci rizik podle specifických podmínek organizace.

Práci osamoceného pracovníka řeší další předpisy

Osamoceným zaměstnancem je zaměstnanec, který je během pracovní doby na pracovišti sám bez zajištění dohledu a vykonává práci

Zaměstnanec musí být zaměstnavatelem před zahájením prací se stanovenými pracovními postupy a organizací práce seznámen. Dále musí být seznámen se způsobem zajišťování první pomoci a vybaven osobními ochrannými pracovními prostředky. Při práci vykonávané osamoceně nebo samostatně musí být zaměstnanec seznámen s pravidly pro dorozumívání mezi zaměstnanci na pracovišti nebo pro dorozumívání s vedoucím zaměstnancem.

§ 2 odst. 4) Zaměstnavatel zajistí, aby osamocený zaměstnanec nebo samostatně pracující zaměstnanec přerušil práci, pokud nemůže pokračovat v práci bezpečným způsobem, a o přerušení práce informoval bez zbytečného odkladu zaměstnavatele.

Při zpracování polomů musí zaměstnavatel zajistit aby zaměstnanec nepracoval osamoceně,

Při práci ve výškách a nad volnou hloubkou vykonávané osamoceně nebo samostatně musí být zaměstnanec seznámen s pravidly pro dorozumívání mezi zaměstnanci na pracovišti nebo pro dorozumívání s vedoucím zaměstnancem. Zaměstnanec musí být poučen o povinnosti přerušit práci, pokud v ní nemůže pokračovat bezpečným způsobem, a o přerušení práce musí neprodleně informovat vedoucího zaměstnance, popřípadě zaměstnavatele.

V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti osamoceně byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody a stanoví účinnou formu dohledu pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci.

Na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled, nesmí být výkopové práce od hloubky 1,3 m prováděny osamoceně.

V chlazených místnostech s teplotou nižší než 0 stupňů Celsia nesmí pracovat osamocený pracovník bez kontroly déle než hodinu.